PROGRAMA ELECTORAL GENERAL 2023.

Per una Administració pública valenciana democràtica i de qualitat.

STAS-Iv defensa un model d’administració pública en valencià, feminista, democràtica, laica, transparent i crítica amb l’objectiu de tindre una administració eficient, moderna i professionalitzada, capaç d’oferir el servei públic de qualitat que demanda la societat actual.

26 / 04 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva eleccions2023


Per una Administració pública valenciana democràtica i de qualitat.

STAS-Iv defensa un model d’administració pública en valencià, feminista, democràtica, laica, transparent i crítica amb l’objectiu de tindre una administració eficient, moderna i professionalitzada, capaç d’oferir el servei públic de qualitat que demanda la societat actual.

Per a aconseguir-lo, lluitem i lluitarem per

• La recuperació per a les plantilles públiques dels llocs de treball privatitzats i una dotació suficient de mitjans personals i materials necessaris per a la millor prestació del servei públic. No a la privatització de l'Administració pública.
Millora de les retribucions

• El control públic i democràtic de l’Administració pública, on participen, a banda de les persones responsables administratives, les persones usuàries i el personal empleat públic.

• Per l’ampliació i millora dels serveis públics. Més i millors centres públics, més accessibles i amb les millores condicions de qualitat.

Millora de les retribucions

• Increment salarial anual igual a l’IPC real, amb clàusula de revisió salarial.
• Recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu perdut.
• Triennis i dietes d’igual quantia per a tots els grups.
• Pagues extres completes.

Treballar menys hores per treballar totes i tots i treballar millor.

• Introducció de la jornada laboral de 32 hores de còmput setmanal mitjançant la revisió dels articles 4.1 i 4.2 del Decret 42/19.
• Estudi i implementació al llarg de la legislatura de la setmana de quatre dies laborals.
• En els centres amb treball a torns, dotació de plantilla necessària per a assegurar el servei públic i el descans del personal. Així com, les substitucions a partir del dia 1 de baixa.

Acabar amb l’ocupació precària

• Oferta d’ocupació pública anual sense els entrebancs de les taxes de reposició d’efectius. Inclusió de tots els llocs de treball procedents de les jubilacions.
• Processos amb temaris acords a les tasques i òrgans tècnics de selecció professionals i transparents amb una dedicació exclusiva durant el temps que dure el procés.
• Manteniment del personal interí que no supere els processos de consolidació.
• Concursos de trasllats anuals per cada cos i escala, amb totes les vacants.

Millora de les condicions de treball.

• Regulació i millora de les condicions laborals del personal que ha de desplaçar-se per raó del servici. Compensacions econòmiques i horàries i cobertura d’un segur complementari en cas d’accident, inclòs l’anomenat “in itinere”, que preste els serveis en diversos centres o bé haja de visitar empreses per raó del seu treball.
• Racionalització de les  Relacions de Llocs de Treball (RLT), mitjançant  un nou model  de negociació d’acord amb principis objectius que eliminen l’arbitrarietat en la modificació, creació o supressió dels llocs de treball i que potencien l’homologació de les retribucions segons dels cossos i escales dins el mateix grup o subgrup de titulació.
• Estudi riguros de les necessitats reals de personal i llocs de treball adaptats a les funcions i competències de cada servei de l’administració com a informació base per a una bona gestió de la Funció Pública.

Igualtat entre dones i homes.

• Incentius de mesures d’acció positiva per a potenciar una major corresponsabilitat dels homes en l’àmbit familiar.
• Realització periòdica d’avaluacions d’impacte de gènere per a comprovar la incidència de les mesures que s’adopten.
• Utilització del llenguatge inclusiu en tots els documents i centres públics dependents de la Generalitat.

Conciliació de la vida personal i laboral.

• Ampliació del permís de maternitat i paternitat a 28 setmanes amb el 100% de les retribucions.
• Facilitar que la formació continua siga compatible amb les responsabilitats familiars.
• Ampliació del període de reducció de jornada per lactància.


Garanties, Seguretat i Salut en el treball.


• Reclamem la realització de les avaluacions de riscos per lloc de treball comprovant que s'apliquen les mesures correctives.
• Reivindiquem un Servei de Prevenció propi en cada Conselleria.
• Implantació dels Plans d'Autoprotecció en tots els centres de treball.
• Formació permanent útil i generalitzada.


Formació permanent útil i generalitzada

• Reforma del sistema de convocatòria de cursos, orientada a una formació permanent real, amb cursos als quals es puga accedir en qualsevol moment.
• Formació del personal dins l’horari.
• Ampliació d’horaris i edicions de cursos en l’IVAP.
Programa electoral PDF

2023-04-21_Programa_electoral_GENERAL_2023_STAS_VALENCIÀ.pdf

2023-04-21_Programa_electoral_GENERAL_2023_STAS_CASTELLÀ.pdf

2023-04-21_Programa_electoral_Fisioterapeutes_2023_STAS.pdf

2023-04-21_Programa_electoral_personal_PAS_2023_STAS.pdf

2023-04-21_Programa_electoral_EEE_2023_STAS.pdf

2023-04-21_Programa_electoral_EEI_2023_STAS.pdf