Reconeiximent al dret a permuta entre funcionaris interins

PRIMERA SENTÈNCIA FAVORABLE A la PERMUTA ENTRE FUNCIONARIS INTERINS EN GVA.

17 / 02 / 2022 | rmoreno


Els serveis jurídics d’STAS-INTERSINDICAL, han aconseguit sentència favorable d'un Jutjat contenciós administratiu de València per la qual s'estima la demanda presentada per una afiliada d’STAS INTERSINDICAL, enfront de la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública
La Conselleria va denegar la petició de permutar el seu lloc de treball amb una altra funcionària interina, per necessitats de conciliació i salut, al·legades per les dues empleades.
El Jutjat considera que la denegació de la permuta, conculca l'article 14 de la Constitució Espanyola, així com l'apartat 4.1 de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, de directa aplicació a Espanya des de l'any 2001, i que prohibeix el tracte de manera diferent als funcionaris interins respecte als funcionaris de carrera sense que concórrega causa objectiva, justificat pel simple fet de la duració temporal del vincle.
Si bé la sentència no és ferma, considerem que és un primer i important pas en l'aplicació del Dret comunitari i de la Constitució respecte del personal interí en aquesta matèria concreta.
Enllaç a la sentencia.