Reunió canals de informació 10 de març 2023


13 / 03 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Benvolguda companya/Benvolgut company.

El passat divendres ens vam reunir amb l’administració en les anomenades reunions de canals d’informació per a debatre temes d'interès per al personal al servei de la GVA. En aquesta reunió vam parlar, dels següents temes que ens preocupen:

JORNADA DE 35 HORES I 37 HORES I 30’ . S’acaba de publicar l’acord en Sanitat. En l’àmbit del Consell aquest acord ja existia en el Decret 42/19 però per la disposició final 2na no es podia aplicar. Ara que l’Estat permet aquesta aplicació hem d’encetar, quan més prompte millor, la negociació. No hi ha en principi cap problema pressupostari que ho impedisca. Ni hi ha incidència pel que fa als serveis burocràtics. Falta valorar la incidència en els llocs d’Educació i la VICIPI així com en servei d’Emergències. S’està pendent de l’acord i vist-i-plau de la D.G de Pressupostos per a iniciar la negociació.

BORSES. Pel que fa al tema de les borses, totes les organitzacions sindicals coincidirem en que fan falta canvis, normatius i organitzatius. És necessari, des de fa una vida, una nova redacció de la normativa reguladora que contemple les situacions de millora d’ocupació o la dificultat de fusionar les borses ordinàries i les d’estabilitat. En aquest sentit, es pretén que el personal s’incorpore des de tres supòsits: personal que treballa, les persones que han aprovat el procés selectiu i, en el cas hagen aprovat proves de dos convocatòries diferents, la millor nota d’aquestes.

LES OOP. L’administració ens confirma que seguirà per a l’ordre de presa de possessió la cronologia de publicació de cada convocatòria, respectant el rigorós ordre de convocatòria per a donar prelació en la resolució per antiguitat.

Com a novetat, el concurs de l’A1 serà després de Falles, amb el de llocs de bases i el de caporalies per al mes de maig. Seran concurrents. Els concursos de caporalies pendents com el de serveis socials o administració de serveis socials estaven reclassificant-se per la qual cosa no podien eixir a concurs fins que aquest procés estiguera finalitzat per donar garanties a les persones participants. En aquest sentit, les altres llocs de la VICIPI pendents de reclassificació hauran d’estar-ho abans de la publicació de la nova RPT que serà prèvia als concursos.

En relació a les convocatòries de concurs extraordinari de mèrits, es publicaran els llistats definitius d’algunes categories abans de que es publiquen els llistats provisionals de totes les categories per anar valorant mèrits, abans de l’estiu. Fins que no estiguen els llistats del concurs extraordinari de mèrits no eixiran les dates d’examen del concurs oposició de l’oferta d’estabilitat derivada de la llei 20/21.

Destaquem el compromís de l’administració per a acabar els processos anteriors a la publicació de l’OOP de 2023, llevat els derivats de la llei 20/2021 per a que les persones que els han superat puguen participar en la promoció interna.

A les OOP de 2023 se'ls aplicarà el decret lingüístic que estarà publicat en breu.

Es preveu en breu la publicació de la calendarització actualitzada dels concursos pendents. En aquest sentit el concurs de subalterns que està encara pendent és un dels més nombrosos, vora 900 llocs són susceptibles de concurs i, en aquest cas, estaven modificant-se molts d’ells per reclassificació horària. Aquest problema tècnic és el que impedia traure el concurs que estava previst per a febrer.

Per a donar cobertura a les noves ofertes d’ocupació es recorda que poden incloure’s els llocs vacants i es podran incorporar els llocs que deixe el personal funcionari de carrera que ha concursat prèviament.

FORMACIÓ. Recordem per al personal i els serveis pel que fa a la formació específica, que encara que està tancada la formació anual de l’IVAP, es poden fer propostes i incorporar-les per al programa Europeu FLEX.

FONS PER A COMBATRE L'ESCLETXA SALARIAL. Seran distribuïts per conselleries que procediran a reclassificar els llocs en breu.

CONVOCATÒRIES PEL TORN DE DIVERSITAT FUNCIONAL. Estan recopilant encara informació per a redactar l’informe sobre l’accés a la Funció Pública de les persones amb diversitat funcional que està enfocat per sectors i cossos. L’informe inclou recomanacions. Està finalitzat i es presentarà després de Falles.