Reunió cap de servei personal no docent de la DGIE i STAS-IV


03 / 10 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


El passat divendres 29 de Setembre vam tindre una reunió informal amb Luis Mora (cap de servei de personal no docent de la DGIE de la C. d’Educació).
A continuació us passem un xicotet resum dels temes tractats ja que considerem són interessants per als diferents col·lectius de la comunitat educativa dependents de la F. Pública.
Primer farem un resum del temes que són transversals:
• Coneixedor de la problemàtica que està tornant havent respecte l’incompliment del que posa als pactes respecte les funcions, seguiments de menjador i activitats complementàries i elaboració d’horaris, tornaran a remetre una circular/instruccions a les parts implicades per a recordar-los la normativa en vigor i l’aplicació de la mateixa.
• Pel que fa al tema horaris, ens comenta que han enviat des de les tres DT d’Educació una circular als centres educatius recordant que la plataforma OVICE torna estar oberta fins el proper 6/10 per la presentació dels horaris del personal PAS i PAE que no ho van fer en la primera ronda a finals de juliol. Recordeu-ho als vostres respectius centres i que així ho facen. Si algú/na teniu problemes a l’hora d’introduir els horaris comuniqueu la incidència al SAI i si el dubte o problema ve donat per l’horari en si contacteu amb el vostre delegat de zona.
• Referent al funcionament de les borses delegades a Educació, ens comenten que el canvi d'estat després haver cessat en una substitució o un programa temporal corre a càrrec de les diferents DTs i serà "instantani" després de gestionar el cessament. A banda també ens comenta que en cas de voler participar en un ADC o AUT convocat per F. P. estant fent una substitució o un programa temporal no hi ha impediment perquè el nomenament no està fet per F. Pública sinò per la DT Educació corresponent. La renúncia al lloc ocupat comporta l'expulsió de la borsa en la zona on estiga ubicat el lloc on ha renunciat.
• Accés a Ítaca 3, Aules, Ovice i/o Ovidoc. Ho veu lògic i ho consulta. Però havia fet alguna consulta similar i parlaven de terminis de 3-4 anys fins ser una realitat! Esperem que no siga així i puguem tindre accés, amb les limitacions pertinents, a les diferents plataformes per a facilitar la nostra tasca en els centres educatius
• Pactes nou personal PAE (Llenguatge signes, TOs, E. Socials i T. Socials). Ho tenen en compte i miraran de que puga ser una realitat a curt mig termini però ens comunica que només és competència seua el col·lectiu de tècnics en llenguatge de signes: La resta depèn del servei d’Inclusió i per tant haurem de comentar el tema amb el personal que gestiona eixe servei.
• Li comentem també al respecte el desconeixement per part dels equips directius de l'obligació de provisió del compte de correu als seus membres dels col·lectius PAE i PAS i el protocol o itinerari per a poder trobar-lo en la plataforma ITACA 3.
• Un altre tema tractat i amb el qual està en sintonia és la necessitat de millorar la classificació del complement específic del Personal PAE (ja que el PAS no és competència seua). Aquest tema seguirem insistint i pressionant per a que siga una realitat el més aviat possible.

Col·lectiu EEI:
• Procés de reclassificació al grup B. Calendarització? Previsió de 2ona ronda després del procés d’estabilització (concurs de mèrits i concurs-oposició)?
Previsió inici abans fi 2023. Organitzat per l'IVAP i constarà de mòduls de 10, 20, 20 i 25h on-line assincrònic amb qüestionaris i tasques per mòduls. Examen final per a ser apte o no apte. Tenen en compte el procés d'estabilitat del concurs de mèrits i estudiaran com i quan fer la segona edició que deuria de convocar-se en l'ope 2024.
• Convocatòria 101/18. Falta convocar a una persona per una defunció d’una de les aprovades. No era coneixedor del tema i farà les consultes pertinents.
• Que passarà a partir del 31/8/2024 amb els programes temporals i amb les vacants del grup C1? I amb la borsa de vacants derivada de l’ope 2018 i la possibilitat de cridar als aspirants d’aquesta borsa amb la titulació corresponent per a proveir els nous llocs del grup B?
Les vacants i els programes passaran a ser del grup B. Li vam recomanar que agilitze eixe procés per a que a setembre ja puguen estar els llocs reclassificats i adjudicats amb gent de la 621 amb titulació.
Fins que no es reclassifiquen els llocs no es crearà una borsa de substitucions que serà amb examen a similitut i forma de la d’EEE.

Col·lectiu EEE:
• Convocatòria 57/18. Falta convocar a 5 persones més per a suplir les 5 faltes entre les persones aprovades a banda de que falta nomenar com a funcionaris a 6 aspirants que ja han entregat la documentació. No era coneixedor del tema i farà les consultes pertinents.
• Novetats convocatòria 22/19? 18/11 examen de la 13/23. És coneixedor de que ja estan baremats a falta de publicar els resultats. Farà les gestions pertinents.
• Que passarà amb els programes temporals a partir del 31/8/2024? Es convertiran la majoria en vacants per al proper curs.
• Instruccions per al pagament de les itineràncies (dintre del mateix dia) del personal EEE.
Recorda que està pendent i es posa amb el tema. També vam parlar del poc sentit de compartir centre un EEE. Si tots estigueren 100% en un centre s'estalviarien el moviment i donaria una atenció completa. Proposta d’establir als Ceips una ràtio d’alumnat amb NESE per cada EEE. No hi ha cap regulació actualment al respecte.
• Adscripcions orgàniques en alguns centres a diferents CEE. Problemes en els canvis d'adscripció de FC. Les instruccions són clares i el procés també: inspecció fa la proposta que remitix a la DGIE. I és aquesta la que decideix i notifica de manera oficial. Fins eixe moment no deuria d'haver cap canvi en les adscripcions. Així i tot miraran de fer algunes noves instruccions al respecte.
• Possible creació d’una nova àrea d’influència a la zona de l’Alt Palància i Alt Millars a efectes de gestió de recursos personals que podria ser independent o ser una subseu/subàrea de l’àrea d’influència del CEE-CR Hortolans. Extrapolable a altres zones molt àmplies on no hi ha cap CEE-CR a una distància raonable.
• Pel que fa a la reclassificació al grup B del col·lectiu ens informa que hem concertat una reunió amb la sotsecretària d'educació per a tractar eixe tema i els relatius al col·lectiu PAS

Col·lectiu Fisioterapèutes:
• Cobertura ITs i convocatòria de vacants? Convocat un ADC d'ITs i previsió d'un de vacants la propera setmana. Creació de nous llocs? 15 nous llocs creats i a l'espera de ser ofertats i adjudicats
• Millora condicions econòmiques per a equiparar el sou amb els col·legues de col·lectiu de serveis socials i així evitar un trasvassament entre conselleries? Ho té en compte i ho ha fet saber a la DG
• Borsa 605 derivada de l’ope 2017. Publicat divendres el llistat definitiu
• Estat convocatòria 158/18? Possible data presa de possessió? Desconeix la situació exacta però sí que voldria que la presa de possessió fora una vegada l'alumnat haguera acabat el curs.

Personal PAE a les UEO: (Ens informa que tant E. Socials com T. ocupacionals no son PAE i que la seua gestió corre a càrrec la sotsecretaria de la mateixa manera que el personal PAS)
• Millores condicions econòmiques del personal tant pel que fa al complement específic o complement per destinació a la UEO. Agravi comparatiu entre les T. Socials i els nous llocs de T. Ocupacional i E. Social (E013 respecte l’E023). Son coneixedors d'eixe agravi i miraran de fer el que es puga
• Adjudicació llocs T. Ocupacional i E. Social. S'encarreguen ells des de la Gvborses fent ús dels llistats de les borses de substitucions. En breu trauran els ADC.
• Comunicació necessitat cobertura I.T. d’aquest personal des de les direccions de les respectives UEOS. Mitjançant l'OVICE per part de la persona que ostente les funcions directives de cada UEO.
• Estat borsa substitucions T. Socials. Llistat delegat per F.P.? Estaven fent ús del llistat delegat de la borsa de vacants en vigor però estudiaran la possibilitat de convocatòria d’una borsa delegada de substitucions a similitut dels companys T. Ocupacionals i E. Socials.