Sobre el cobrament d’una quarta part de la paga extra

La publicació en el BOE de 2 de gener de la Resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas ([url=https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf]https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf[/url]) sobre la recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic estatal ha portat certa confusió entre el personal de la Generalitat, al qual no li és d'aplicació. Al respecte, intentem explicar la situació del cobrament de la quarta part del que ens deuen al següent resum:

08 / 01 / 2015 | Intersindical retallades paga extra mobilitzacions


Palau de l'Almirall d'Aragó, seu de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL COBRAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012
Per què no és d'aplicació al personal de la Generalitat?
Perquè la Resolució esmentada desenvolupa l'apartat 2 de la disposició addicional dotzena (DA 12ª), de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2015 (LPGE15, https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf), que és d'aplicació únicament a l'Administració General de l'Estat (AGE).
Llavors, només cobraran la paga en l'AGE?
No, perquè l'apartat primer de la mateixa DA 12ª és d'aplicació bàsica a totes les administracions públiques.
Què es cobrarà en aplicació d'eixa disposició?
Es disposa que es podrà pagar l'import equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinaria. És una norma molt restrictiva, ja que per a les persones que no tinguen dret a cobrar la totalitat de la paga extra, l'import dels 44 dies es redueix proporcionalment al temps meritat.
Aleshores, aquesta altra disposició sí és d'aplicació a la Generalitat?
No, no ho és, ja que aquest apartat primer de la DA 12ª de la LPGE15 té una excepció:
3. La aprobación por cada Administración Pública de las medidas previstas en este artículo estarán condicionadas al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
Com és conegut, la Generaliat no compleix eixos principis, per la qual cosa està "intervinguda" i no se'ns pot aplicar el pagament previst en la LPGE15.
Per tant, a la Generalitat no cobrarem la part proporcional de l'extra?
Si se cobra, no serà per la LPGE15, sinó per les sentències que obtinguerem diverses organitzacions sindicals, entre les quals Intersindical Valenciana. Recordareu que davant l'allau de sentències, el conseller va a conseguir que se signara un acord per a no pagar el que estaven reconeguent els tribunals fins la nòmina de gener.
Com que l'argument del conseller era que ajornava el pagament a gener per a poder pressupostar els diners necessaris en els pressupostos de 2015, imaginem que no hi haurà problemes en el cobrament, sempre que al Goven de l'Estat no se li creuen els cables i prentenga que l'acord es bota el que preveu la LPGE15.
Per què no va signar l'acord Intersindical Valenciana?
Perquè estimavem que no era en absolut necessari. Amb les sentències abrumadorament en contra, la Generalitat simplement havia d'haver acordat pagar d'ofici a tot lo món.
Un acord només tenia sentit si la Generalitat aportava alguna cosa diferent del que ja estaven reconeguent els tribunals. Per tant, aquest acord només va suposar donar-li un respir al Govern de Fabra.
Cobrarà tot el món en la nòmina de gener?
No. Sí que ho faran, en principi, qui estiga d'alta en nòmina en gener de 2015 i tinga dret per haver treballat entre l'1 de juny i el 14 de juliol de 2014.
I les persones que no estiguen d'alta en gener de 2015?
Les persones que estaven d'alta en nòmina entre juny i juliol de 2012, però que no ho estan en gener de 2015 per qualsevol motiu -jubilació, excedència, cessament en el cas de personal interí..., etc.- han de demanar expressament el cobrament. No es fa d'ofici, com havíem reclamat.
No hi ha un model oficial per a demanar-ho, no siga cosa que parega que ens volen facilitar la qüestió del cobrament. Per això, a continuació teniu dos models -en valencià i en castellà- per a demanar el cobrament que hem preparat. Esperem que us aprofiten:
Reclamació 44 dies persones jubilades
Reclamación 44 días personas jubiladas