STAS i STEPV exigeixen la cobertura del personal necessari per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials

Els dos sindicats estan rebent queixes de centres que reclamen el personal que els falta, tant docent com no docent, per poder atendre de forma adequada a l'alumnat amb necessitats educatives especials

19 / 10 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Els diferents centres que han contactat amb els sindicats es queixen que des de fa setmanes no tenen cobertes les places de personal d’atenció educativa (educador, fisioterapeutes, intèrprets de llengua de signes, etc.) i docent que tenen contemplats en les plantilles per poder atendre l’alumnat. Especialment greu és la situació en els centres on falta el personal d’atenció educativa (PAE) que ha d’atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) o de compensació educativa.
Aquests centres manifesten que van desbordats per poder atendre com cal el seu alumnat i es queixen que la situació està esdevenint insostenible. També hi ha centres que tenen places vacants de personal d’administració i serveis (PAS) que encara no han sigut cobertes.
Quant al personal PAE, ens trobem amb la problemàtica de les cobertures de les places vacants, que depenen de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administracions Públiques que no cobreix amb la celeritat necessària aquestes places: la burocràcia per dotar aquests llocs és interminable i, a més, el personal administratiu que ha de gestionar la cobertura d’aquestes places a l’inici de curs van sobrecarregats de feina i no arriben a temps per gestionar-les. Igualment, la dotació pressupostària per cobrir les baixes no s’actualitza per a l’inici de curs, i cal esperar als nous pressupostos de l’any següent per poder autoritzar la cobertura d’aquestes places.
En eixe sentit STAS exigeix a l’administració que solucione la problemàtica de la dotació econòmica suficient per a cobrir totes les baixes que es produeixen al llarg del any; una reducció de la burocràcia per tal d’agilitzar la cobertura dels llocs vacants així com una major dotació de personal administratiu per a poder tramitar les cobertures dels llocs vacants.

Quant al personal docent, STEPV ha posat en marxa una enquesta per conèixer les necessitats de personal dels centres, ja que el Sindicat ha rebut queixes que no s’estan adjudicant totes les places que necessiten els centres, per traslladar-la a la Conselleria d’Educació i que s’agilitze la cobertura d’aquestes places.
Igualment, els equips directius han traslladat al Sindicat que no s’estan cobrint les hores de dedicació a tasques directives, d’acord amb les noves plantilles signades el curs passat, fet que està provocant que no disposen de tot el professorat necessari per cobrir eixes hores i l’alumnat no té aquest professorat des de l’inici de curs.
A més, no és novetat que en massa ocasions no es fa una matriculació equitativa d'aquest alumnat i de l'alumnat amb necessitats de compensació educativa entre tots els centres sostinguts amb fons públics, tal com marca la normativa tant d'inclusió com d'escolarització, fet que suposa que determinats centres públics acaben assumint el pes de l'escolarització d'alumnat amb NEE o amb necessitats de compensació.

19 d’octubre de 2023