ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES I INTEGRACIÓ DE PERSONAL DE L’EMPRESA VAERSA PER LA GENERALITAT

La situació de l'empresa Vaersa, que gestiona per encomanes aquests serveis, és insostenible. Amb un ERO realitzat a punt per a sentència del Tribunal Suprem; encomanes que s’anuncien i que no arriben a concretar-se; una estructura de comandaments intermedis gegantesca i anquilosada, lligada a prebendes quasi feudals; assetjada per partits i sindicats amb un missatge contradictori. Ningú no dubta que Vaersa és una empresa sobredimensionada, engreixada durant anys amb mecanismes d'entrada que podem qualificar com a dubtosos. Però, al mateix temps, també és una empresa amb personal que presta serveis que l'Administració no realitza, no usurpant aquest concret personal a l’inexistent personal funcionari en aquestes àrees concretes. Són serveis que no poden deixar de realitzar-se i que no realitza cap altre personal. En alguns casos són serveis reflectits en la Llei d'Emergències, com la prevenció d'incendis forestals. En uns altres, com ara Parcs, Brigades de biodiversitat, CEA, Banc de Llavors, Centres de Recuperació de fauna, etc, deixar de prestar aquests serveis, amb una infraestructura ja muntada i personal amb anys d'experiència, seria propi d'una situació de caos generalitzat.

18 / 06 / 2014 | Intersindical rlt privatitzacions ocupació pública


I. JUSTIFICACIÓ Alguns serveis que en l'actualitat presta Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA) per a la Generalitat Valenciana podrien i haurien de ser assumits directament per la conselleria competent en cada cas.
Que personal no funcionari puga exercir facultats d'organització ha estat declarat il·legal pels tribunals
En resum: es tracta de treballs que no poden deixar de fer, que s'estan realitzant per gent amb anys d'experiència. Però actualment, aquests treballs suposen el cost afegit de sostenir a una estructura cara de comandaments intermedis de Vaersa, que a més no treballa ni està a peu de camp amb "la seva" gent, amb prebendes que el personal funcionari no pot ni somiar.
En l'actualitat l’organització i direcció dels serveis que es proposa assumir directament es realitza per comandaments intermedis de Vaersa, que supleixen la labor que hauria de realitzar el personal funcionari: organitzar i dirigir, com a potestat administrativa, el treball a executar pel personal de Vaersa, la qual cosa genera xocs amb el personal funcionari que es veu apartat de les seves competències. Aquesta situació en què personal no funcionari puga exercir facultats d'organització, direcció de serveis públics i intervenció dins el procedimient administratiu ha estat qualificada pels tribunals com una clara il·legalitat.
Per exemple, en el cas de Prevenció d'Incendis, aquesta autodenominada "Estructura" de comandaments intermedis està composada per al voltant de 40 persones que treballen tot l'any, disposen de cotxe d'empresa a temps complet, gasoil pagat, dietes, ordinadors portàtils, smartphone amb despeses pagades, assistència a cursos de formació i masters, fins i tot fora de València, a despeses pagades, horari burocràtic (no horari a torns com el personal que "dirigeixen") i una infinitat d'etcèteres.
Paral·lelament, el personal Agent Mediambiental, unes 250 persones, troben problemes i interferències amb eixa cara estructura de comandaments intermedis per a la seva correcta ubicació professional. Un personal que treballa a torns, sense dietes, sense cotxe d'empresa, etc. Amb la proposta que anem a desenvolupar a continuació, se li reconeixen novament les tasques que des de sempre han realitzat: la gestió i organització del servei de prevenció d'incendis.
En resum, adoptar la proposta d’Intersindical suposa:
• Assegurar la prestació de competències en matèria de vigilància i prevenció d’incendis i parcs naturals, manteniment de microreserves i fauna, treballs que no poden deixar de realitzar-se, amb l’assumpció de la gestió directa de personal amb anys d'experiència i amb una infraestructura ja muntada.
• Un estalvi important en eliminar una estructura de comandaments intermedis de Vaersa cara i ineficient.
• Un encaix jeràrquic que no donaria lloc a suplantacions de funcions pròpies del personal funcionari.

II. PERSONAL QUE ES PROPOSA INTEGRAR
A) PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA D’INCENDIS FORESTALS
El personal que es proposa incorporar a la gestió directa de la Generalitat són els i les Vigilants de Prevenció i Emergències. En la seva immensa majoria, és fix discontinu, amb períodes de treball que van des de 9 mesos per any (unes 200 persones), 8 mesos, 7, 5 i 4 mesos (200 persones a menys de 9 mesos).
Les funcions dels i les Vigilants de Prevenció i Emergències (personal laboral, grup E), són les de vigilar els incendis forestals i altres emergències que s’hi produisquen en el medi natural.
La piràmide jeràrquica quedaria així:
Tècnics/ques de Conselleria
(personal funcionari), grup A1
Tècnics/ques Comarcals
(personal funcionari), grup A2
Agents Mediambientals
(personal funcionari), grup C1
Vigilants de prevenció i emergències *
(personal laboral), grup E

Amb aquest encaix tindríem a cadascun en el seu lloc, realitzant un servei que totes les persones coneixen i estalviant totes les despeses extra i les ingerències de suplantació de funcions que Vaersa provoca.
Les unitats de vigilància treballarien sota les ordres directes de l'agent, sent només potestat d'est la realització d'actes administratius.
* En la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Generalitat no hi ha cap lloc que cobresca aquests serveis, per tant es podríen crear.

B) PARCS NATURALS
Actualment hi ha 22 Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
Es proposa la integració de uns 25 Guies Mediambientals i uns 125 Brigadistes de Parc Natural, repartides en 25 brigades amb unes 5 persones per brigada. En total, al voltant d'unes 150 persones.
- Guies Mediambientals (Personal laboral, grup C). Funcions: assessorament a excursionistes, tant a nivell individual com a grups, col·legis, associacions, etc.
- Brigades de Parc Natural (Personal laboral, grup E). Funcions: manteniment del Parc amb caràcter general: silvicultura, obra de paleta, mecànica de maquinària, manteniment de les instal·lacions, etc.
En aquest cas la piràmide jeràrquica quedaria així quant a la faena burocràtica, de visites, promoció, etc.:
Tècnic/a Comarcal de la comarca de cada Parc (personal funcionari), grup A1
Aquesta persona dirigeix el treball del parc.
Tècnics/ques del Parc (personal funcionari), grup A2
Aquesta persona és la que està al Parc
Guia Mediambiental (personal laboral), grup C

Quant a treballs de manteniment selvícola, obra de paleta, etc, la piràmide seria la següent:
Tècnics/ques Comarcals (personal funcionari), grup A1
Treballs de motu propio o a instàncies d'Agent Mediambiental o personal del Parc
Agents Mediambientals (personal funcionari), grup C1
Supervisa el treball de les brigades de manteniment
Capatàs de Brigada (laboral) grup D
dirigeix el dia a dia del treball de la Brigada.
Peons de Brigada (personal laboral), grup E
executa el treball

Com en el cas anterior, el personal funcionari dirigiria els treball a executar, estalviant el cost de tota l'estructura de comandament de Vaersa i tota la despesa que suposa mantenir aquesta infraestructura postissa. I de nou evitem problemes de suplantació de funcions.

C) BRIGADES DE BIODIVERSITAT
2 brigades per província, 6 en total: unes 30 persones, a raó de quatre persones del grup E i una del grup D per brigada
Capatàs de Brigada de biodiversitat (laboral) grup D
dirigeix el dia a dia del treball de la Brigada.
Peons de Brigada de biodiversitat (personal laboral), grup E
executa el treball

Treball similar Brigades de Parc, però aquest realitzat en microrreservas, zones d'especial sensibilitat, millores en fauna i flora, eliminació d'espècies invasores, etc.

C) CIEF I BANC DE LLAVORS, CEAM I CENTRES DE RECUPERACIÓ DE FAUNA.
En aquests centres, hi ha personal les funcions dels quals coincideixen amb llocs de treball de cossos i escales de l’Administració de la Generalitat. Per tant, la solució proposada és que es creen els llocs corresponents en les RLT de la Generalitat i que aquests siguen coberts pels sistemes reglamentaris (Oferta Pública, concurs, comissió de serveis, millora d’ocupació o nomenament interí per borsa de treball).
Hi ha, però, uns pocs llocs de treball que sí poden ser integrats amb el personal:
C.1. CIEF-BANC DE LLAVORS. VIVERS FORESTALS DE LA GENERALITAT A QUART.
Dirigit en l'actualitat per un cap de secció funcionari de la Conselleria.
Competències: Viver, biblioteca, Centre d'experimentació forestal, etc. Conservació, investigació, restauració i millora forestal. Preservació, reproducció, avaluació d'espècies vegetals autòctones. Centre únic per a tota la comunitat.
Peons: 5.
2 Capatassos

C.2 CEA. ASSOCIAT A LA MARJAL DELS MOROS.
Centre d'educació ambiental i Centre d'estudi d'Aiguamolls.
- 1 auxiliar d'educació ambiental, grup D
Tasques: Aporta material, activitats o tallers per a centres educatius, associacions, etc. Relacionades amb els principals temes ambientals com a energies renovables, gestió de residus, canvi climàtic, etc.

C.3 CENTRES DE RECUPERACIÓ DE FAUNA:
CRF “El forn del Vidre” La Pobla de Benifassà. “Granja del Saler”, València. “Santa Faç”, Alacant.
Dirigits per un Cap de Secció de la Conselleria d'Infraestructures.
Funcions: Cria i reintroducció d'espècies amenaçades o en perill d'extinció.
Control d'espècies exòtiques i avaluació de poblacions autòctones.
- El Saler:
4 cuidadors de fauna i 9 ajudants de cura de fauna, tots grup D.
2 peons forestals grup D
- Forn del Vidre:
2 Capatassos del grup C
2 Peons del grup D
- Santa Faç:
2 Peons del grup D

En aquests últims casos l'Agent Mediambiental no té cabuda, excepte com a encarregat general de la gestió del Centre. Però a més és un cas on ja s'està treballant conforme a l'esquema plantejat.
En el CIEF, en la Granja i Centre de Recuperació del Saler, sengles funcionaris ja dirigeixen el treball del personal de Vaersa al seu càrrec.

III. CONDICIONS DE LA INTEGRACIÓ
En primer lloc: creació dels llocs de treball de personal laboral al servici de l’administració de la Generalitat, i integració d’aquests llocs a les Relacions de Llocs de Treball. Amb la classificació cal concretar: mínims necesaris de formació/ experiència/aptituds requerides.
Tot aquest personal hauria de ser personal gestionat directament per la Generalitat. En tractar-se de llocs de treball que no impliquen duplicitats amb el personal laboral i funcionari que actualment està inclòs en les RLT de la Generalitat, la proposta suposa la integració de les mateixes persones que actualment treballen per a Vaersa en els llocs que s’han descrit, en la Generalitat.
A més, per les seves titulacions i treballs, no hi ha borses constituïdes per cobrir aquestes places, a diferència de les places dels llocs tècnics.
En conseqüència, i tenint en compte la jurisprudència al respecte, es proposa l’assumpció d’aquest personal en qualitat de personal laboral indefinit no fix de plantilla.
Una vegada efectuada la integració per aquesta via, i assumits els llocs per les Relacions de Llocs de Treball (RLT) de la Generalitat, aquesta podrà procedir a la consolidació d’aquests llocs de treball, mitjançant el sistema reglamentari de selecció que es negocie oportunament.