La nova llei de funció pública és tan bona que la Direcció General de Funció Pública ens convoca per aprovar l’OPO 2021 i la RLT abans de la seua entrada en vigor

Dimarts 11 de maig es va reunir de forma telemàtica la Taula Sectorial de Funció Pública per a l’aprovació de la relació de llocs de treball (RLT), l’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2021 i la modificació del decret 220/2017 que regula la borsa d’ocupació temporal del personal expert docent, a més del punt de precs i suggeriments.

17 / 05 / 2021 | Intersindical taula sectorial rlt opo 2021 llei 42021 funció pública


Instal·lada en la més genuïna tradició “Groucho-Marxista”, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha enfilat de bell nou el camí de tornada a l’Absurdistan.

INTERSINDICAL VALENCIANA, així com la resta de sindicats de la mesa sectorial, va denun-ciar des del primer moment la postura de l’Administració per fugir de la negociació al no haver convocat amb antelació la mesa tècnica de la comissió d’estudis dels llocs de treball (CMELT) sota l’explicació que aquesta nova RLT es tractava de publicar-la per adequar-la al desenvolu-pament normatiu de les diferents conselleries. El que va a ser més sorprenent és que la ur-gència venia donada per que s’hauria de publicar, com ja ha ocorregut, amb antelació a l’entrada en vigor de la nova llei de funció pública. Sembla que dins el govern valencià hi ha disfuncions greus que provoquen aquestes distorsions de publicar uns reglaments d’organització de les conselleries, i al mateix temps, arriba una llei que ho posa tot cames enlaire. Qui ho entén?
la Conselleria d'Administració Pública pretén burlar els efectes d'una llei de la qual és promotora i custòdia
Tanmateix, des d’INTERSINDICAL VALENCIANA vam presentar un document sobre els dubtes relatives a les creacions, modificacions i supressions de llocs, fent esment de la de-núncia del model de que les creacions es nodreixen dels diners de les amortitzacions, que normalment son de llocs de grups baixos, i que entenem que es tracta d’un model que s’ha de modificar. També fent menció de la gran quantitat de llocs oberts a altres administracions, i ací el director general ens contesta que encara no s’arriba al 5% del total de la plantilla. Caldria que es posaran en marxa els instruments i convenis per tal que la nostra gent també poguera anar a treballar a altres administracions.
Finalment, pel que fa a la creació de llocs bàsics de caràcter temporal, dir-vos que tant en Funció Pública, Qualitat Ambiental i Economia, la durada prevista serà de tres anys i un més addicional.

El segon punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2021. Ací també crida l’atenció la urgència, per tal que no siga sotmesa a la nova llei de funció pública, no solament pels terminis, sinó també pel sistema selectiu. Així es tracta d’una opo no massa àmplia perquè encara estem sotmesos a la taxa de reposició d’efectius, ordinà-ria, pel sistema de concurs-oposició, i amb la possibilitat d’acumular les convocatòries a les de 2020. En canvi els llocs que no s’ocupen per promoció interna no passaran al torn lliure. La gran majoria de llocs que s’oferten son d’administració general i els de especial en l’àmbit del serveis socials, hisenda i medi ambient. Queda en la recàmara la possibilitat d’un acord en Madrid sobre un nou pla d’estabilitat, o una eliminació de la taxa de reposició, o alguna cosa semblant, que podria modificar aquesta OPO. Ja veurem si això es converteix en alguna cosa reial.

INTERSINDICAL VALENCIANA vol posar damunt de la taula de negociació una solució real i efectiva per al personal en frau de llei, com a requisit previ abans de continuar amb unes OPOS que poden agreujar el problema. No desitgem que el disbarat continue augmentant, volem negociar una solució per al personal en aquesta situació.

Hi ha la possibilitat, que els tribunals imposen a l'administració unes resolucions que siguen d'impossible aplicació si es continua amb el desenvolupament de les OPOS, que no és la forma més satisfactòria per a sancionar l'abús de temporalitat generat per les pròpies Administracions. L'administració no vol rescatar el seu personal, però si substituir-lo per un nou, en un procés d'ERO encobert amb l'excusa de la temporalitat.

L'Administració ens comenta que no es pot paralitzar, que volen donar seguretat a les persones que s'estan preparant les oposicions. Que ens donaran un diagnòstic i les dades corresponents, però que no poden eternitzar els processos selectius.

El ritual, purament formal, en què s’ha convertit l'obligació de negociació s'ha complit, hem manifestat la nostra postura i explicat els nostres arguments, ara li toca al govern valencià decidir la seua i materialitzar, o no, eixe canvi de polítiques amb què s’anunciava l’arribada dels governs del Botànic.

El punt de l’ordre del dia sobre la modificació del Decret 220/2017 d’experts docents, ja que estem en el país valencià, podríem qualificar de traca. Sembla que per una errada de LABORA, no havien previst que calia una mesa tècnica, i solament amb dir-lo en el seu consell de direcció tenien suficient. El director general de funció pública va retirar-lo fins que es convocara la adient mesa tècnica, la qual s’ha convocat hui 17 de maig.

Finalment es va tractar el punt de precs i suggeriments, dels que us fem un resum.
Pel que fa als concursos de trasllats, ens informen que en la web de funció pública donaran publicitat a la calendarització dels concursos de trasllats junt a les OPOs futures, perquè vagen vinculats. De fet, es té previst pròximament publicar el concurs de veterinaris i caps de zona/comarca d'agents mediambientals.

Es tindrà en compte que tant les EEE i les EEI puguen estar els concursos resolts a 1 de juliol de 2022, per a incorporar-se als centres. Perquè la gent que haja aprovat l'oposició al setembre de 2022 puga optar als llocs que s'han deixat vacants el personal funcionari de carrera, juntament amb la resta de llocs.

Respecte a reclassificacions de llocs de treball, que ja s’han portat a mesa sectorial, però que encara no s’han dut a terme, ens diuen que tant la VICIPI, com a Educació, i LABORA ens presentaran un monogràfic per a fer per a veure com es troben cadascun dels processos de reclassificació.

- En l’OPO de 2021 s'han creat places en el cos C2-01 per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Caldrà reunir-se per a establir uns criteris clars quant a tipus d'examen, reclassificació dels llocs…etc.

- Les borses de treball existents seguiran en funcionament, i els requisits d’haver aprovat alguna prova, tal i com es diu en la nova llei, solament s’aplicarà a les convocatòries de borses que es publiquen amb posterioritat al 20 de maig de 2021. Des de la direcció general de funció pública es pensa que el problema de l’excessiva temporalitat quedarà resolt amb el desenvolupament de les oposicions. En unes setmanes tindran un nou sistema per als actes únics de bosses, sembla que serà una nova aplicació per a desenvolupar els actes de manera més ràpida, i donar major agilitat a la cobertura de llocs

- Teletreball. La idea és mantenir el nivell actual però amb una nova resolució a adaptada al nou Decret de Teletreball. Dimarts 18 es convocarà la comissió de seguiment que nomena el nou decret.

- Conductors amb la nova llei continuen ocupant els seus llocs encara que siguen eventuals, es farà una modificació del decret per a adaptar els llocs.

- Pel que fa al desenvolupament reglamentari de la nova llei de funció pública, tindrem molta feina els propers mesos, tant per a la classificació de llocs, la provisió, el desenvolupament de la competència lingüística, etc.


INTERSINDICAL VALENCIANA planteja la seua oposició radical davant la possible deriva privatitzadora de l’administració. A hores d’ara hem detectat amb preocupació determinades actuacions, si més no en alguns serveis com ara l’externalització de llocs de treballador/a social en algun CEAM o la renovació del contracte “d’externalització” dels serveis de traducció, una problemàtica, la del personal tècnic de promoció lingüística, denunciada reiteradament tant davant la Direcció General de Política Lingüística, com la Sotssecretaria d’Educació i, fins i tot en Sectorial de Funció Pública per la totalitat de les organitzacions sindicals que amb representació.

Com que potser no ens hem sabut explicar, malgrat i les reiterades ocasions en què hem intentat fer-ho, la resposta verbal de l’administració no aporta res de nou ni ens aclareix res; tanmateix, ara per ara, de la seua actuació cal entendre que l’única resposta ha estat la indiferència, quan no la represàlia, i un incomprensible menyspreu davant les aportacions i propostes sindicals i, el que és més greu, davant el malestar, la preocupació i/o les aspiracions del personal. Pel que fa als CEAM ens diuen que obeeix a algun canvi puntual. Ja veurem en què es queda la cosa.