El Consell Nacional de STAS-Intersindical Valenciana es reunirà el 28 de març

El Secretariat Nacional ha decidit convocar Consell Nacional ordinari per al proper dia 28 de març, dissabte. La reunió tindrà lloc a València, a la seu nacional d'Intersindical Valenciana (Juan de Mena, 18), a partir de les 10 hores en primera i les 10:30 hores en segona convocatòria.

20 / 03 / 2015 | Intersindical stas consell nacional


Com a pas previ al Consell Nacional, es convoca a TOTA L'AFILIACIÓ DE STAS a les assemblees següents, per a discutir els assumptes de l'ordre del dia:
ASSEMBLEES PER AL CONSELL NACIONAL
Alacant Seu del Sindicat, Àlvarez Sereix, 12, entresòl, Dijous, 26 de març, 17 hores
Castelló Seu del Sindicat, Marqués de Valverde, 8, Dimecres, 25 de març, 17 hores
València Seu del Sindicat, Juan de Mena, 22, baixos, Dijous, 26 de març, 17 hores

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Aprovació, si escau, dels comptes de 2014*
3. Carta jurídica, revisió**
4. Renovació del Secretariat Nacional
5. Assegurança sobre la Incapacitat Temporal***
6. Proposta de creació del sector de Comunicació****
7, Torn obert de paraules
_______________________________________________________________________
* Els comptes es distribuiran en les assemblees i en el Consell Nacional
** La carta jurídica està disponible per a qui la demane per correu electrònic a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
*** Les propostes sobre l'Assegurança de la Incapacitat Temporal són:
Hem rebut diverses peticions de gestionar algun tipus d'assegurança que pal·lie el que el Govern ens furta cada vegada que tenim una malaltia. Alguns col·lectius de l'afiliació són més sensibles a aquest assumpte, ja que treballen més a sovint a l'aire lliure i això provoca més baixes.
Cal recordar que els descomptes en nòmina actualment són els següents:
Dies 1 a 3: 50% del conjunt de les retribucions diàries
Dies 4 a 20: 25% del conjunt de les retribucions diàries
Totes les Administracions estan aprovant acords segons els quals diverses baixes mèdiques no comporten deducció (malaltia o accident professional, intervencions quirúrgiques, etc.). Les assegurances que us presentem tot seguit són per a les situacions en què sí que hi haja descompte en nòmina. Totes elles limiten la cobertura anual a 20 dies.
Es pot aprovar na, les dues, o cap. El Consell Nacional té la paraula.
Oferta A
S'estructura en dues pòlises complementades
1. Cobertura inclosa en la quota sindical a STAS
Caldria augmentar la quota en 1 euro al mes (12 euros a l'any), de forma que es pasaria de 10 a 11 euros, o de 6,66 a 7,66 mensuals, segons la quota. No afecta a les persones aturades ni jubilades.
Comporta una indemnització diària de 9 euros per dia de baixa mèdica que supere els tres dies consecutius, pagaders des del dia 1.
2. Ampliació de cobertura, voluntària i de subscripció personal
Aquesta apliació augmenta la indemnització diària en tres trams:
PRIMA ANUAL: 12,97 euros, INDEMNITZACIÓ: 7,00 euros
PRIMA ANUAL: 20,38 euros, INDEMNITZACIÓ: 11,00 euros
PRIMA ANUAL: 29,55 euros, INDEMNITZACIÓ: 16:00 euros
En resum (en euros diaris):
En cas d'ampliar la cobertura, també es cobren els 9 euros inclosos en la quota. Per tant, les indemnitzacions seran, en imports diaris, 9 euros si no s'amplia, 16 si s'amplia per 12,97 euros anuals, 20 euros si s'amplia per 20,38 o de 25 euros si es fa per 29,55
Oferta B
Aquesta oferta és voluntària i individual. És a dir, es gestiona amb la companyia per ser persona afiliada a STAS, però el Sindicat no augmentaria les quotes ni gestionaria res. Cada persona contractaria directament amb la companyia asseguradora.
Té dues possibilitats, segons el que es vulga pagar de prima anual:
1. PRIMA ANUAL: 35 euros
INDEMNITZACIÓ (dies 1 a 3): 19,00 euros/dia
INDEMNITZACIÓ (dies 4 a 20): 11,00 euros/dia
LÍMIT ANUAL INDEMNITZACIÓ: 244 euros (20 dies)
2. PRIMA ANUAL: 59 euros
INDEMNITZACIÓ (dies 1 a 3): 38,00 euros/dia
INDEMNITZACIÓ (dies 4 a 20): 22,00 euros/dia
LÍMIT ANUAL INDEMNITZACIÓ: 488 euros (20 dies)

**** El sector de Comunicació es crearia, si escau, a partir de la transformació de la secció sindical actual de RTVV en un sector, ja que el tancament del grup RTVV ha desperdigat l'afiliació en diverses empreses i mitjans de comunicació.