ESTUDI I PROPOSTA PER A LA RACIONALITZACIÓ I MILLORA DE LA CLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL I LLUITA CONTRA LA BRETXA SALARIAL EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.


18 / 11 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva funciópública funció pública condicions de treball bretxasalarial


Es tractava de debatre amb l’administració de la GVA les línies d’actuació objecte de negociació a la MG I del col·lectiu de personal de la GVA, fortament feminitzat representats per un 70% de dones front al 30% d’homes.
Dues línies principals dependents de l’existència de pressupost:
Incrementar l'assignació del complement específic dels llocs de treball, respectant el dret d'elecció dels seus titulars, a fi d'assignar-los una jornada laboral de 38 hores i 45 minuts.
Incrementar les retribucions dels llocs de treball que exerceixen professions de les denominades “feminitzades i infraclassificades”, identificant i proposant la modificació de les possibles desviacions en la classificació dels llocs de treball adscrits a aquestes
Pel que fa a la primera proposta aquesta organització sindical va mostrar desacord amb la mesura pel que significa, augmentar el temps de treball. Considerem que hi ha d’altres possibilitats per tal d’igualar les condicions laborals dins del mateix cos o escala. Si estem reclamant més temps per a tindre temps, conciliar la vida familiar i social, aquesta no és la mesura més adequada.
Amb independència de les reclassificacions de llocs en marxa es disposa d’un pressupost al voltant dels 6,5 milions d’euros per al 2022 per a combatre la bretxa salarial a distribuir en un programa plurianual de 3 any. Encara que estan pendents altres iniciatives.
Principalment a distribuir entre el personal sota la Direcció General de Funció Pública, VICIPI (s’ha compartit aquesta notícia en premsa per al personal d’Infermeria, Fisios i TCAE), Educació.

Encara que els estudis s’han fet sobre mitjanes, no podem compartir aquest sistema perquè la bretxa salarial no es pot valorar sobre aquests. Les diferències entre col·lectius i activitats no es poden mesurar sobre un salari mitjà. La característica de les funcions de distribució salarial es que figuren molt més personal als salaris més baixos que als salaris més elevats. Per la qual cosa els salari mitja és superior al salari modal. Hi han menys persones amb salaris més alts però influeixen notablement en el salari mitjà, per la qual cosa hem manifestat un canvi de paradigma per a actuar contra la bretxa salarial de manera més justa.

D’altra banda, es proposa iniciar les millores pels cossos més baixos de l’escala, APF i C2, segons s’aprove el pressupost, amb la qual cosa estem totalment d’acord.
Volem recordar que encara esta pendent un grup gran de personal APF als que no els van arribar fons suficients. De moment quedem a l’espera de la distribució concreta dels fons.