Pla de Formació de l’IVAP 2023

Han de ser els serveis i les conselleries les que de forma conjunta traslladen les necessitats formatives per a que aquesta formació s’adapte a unes necessitats reals. L’oferta també ha de ser real per a tot el personal, ningú s’ha de quedar fora com és el que passa en l’actualitat amb una oferta insuficient i alguna vegada amb una temporalització inadecuada.

25 / 01 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva funció pública formació condicions de treball


Convocada l'acció formativa corresponent a la convocatòria del Pla de Formació de l'IVAP 2023.

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/25/pdf/2023_608.pdf

Fins a un màxim de 10 cursos/accions formatives per persona.(NOVETAT)

Termini 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació (a partir del 26 de gener). Terminis específics en pag 6118 (alguns estaran oberts)

Enllaç per a l'inscripció. http://www.ivap.gva.es/es/inscripcio

Recordeu la importància de la formació als efectes de carrera professional i mèrits.

Les línies estratègiques del Pla de formació s’emmarquen en els eixos de l’Estratègia valenciana per a la recuperació. Les accions formatives convocades s’agrupen en els següents programes:

• APRENENTATGE AUTÒNOM I SOCIAL
• APRENENTATGE PERMANENT
• PROGRAMA DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIAS DIRECTIVES
• FORMACIÓ PER A LA DOCÈNCIA EN L’IVAP
• PROGRAMA DE CURSOS ESPECÍFICS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE LES AGRUPACIONS DE LLOCS DE TREBALL
• ACOLLIDA
• PROGRAMA OBERT FLEX112
• PROGRAMA D’ESPECIALITZACIÓ

Les modalitats d’impartició de les accions formatives seran las següents:

• presencial
• on-line
• telepresencial
• autoformativa
• mixta
• hibrida: de manera simultània en modalitat presencial i telepresencial

La selecció de les persones sol·licitants s’ajustarà als següents criteris per ordre de prioritat:

a) Tindran preferència els que no hagen fet activitats formatives en els 2 anys anteriors.
b) Tindran preferència, durant un any, els que s’hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d’excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat.
c) En cas d’empat entre sol·licitants, en aplicació dels anteriors criteris, s’atendrà el criteri de l’ordre d’entrada de les sol·licituds (data/ hora).
d) En la selecció haurà de tindre’s en compte, la reserva del 3 % de places per a persones amb discapacitat
e) En aquelles activitats formatives en què siga rellevant l’adequació de les funcions exercides per les persones participants al seu contingut, es prioritzaran les propostes d’assistència que realitzen les direccions generals, gerències dels departaments de salut o les direccions dels centres no departamentals per a la millora de les competències del seu personal en l’acompliment del lloc de treball.

La denegació del permís per part de la persona superior jeràrquica haurà de ser motivada i notificada per escrit. Aquest aspecte és molt important en aquells llocs de treball on sistemàticament es denega la participació en les acciones formatives degut a les necessitats del servei.

A grans trets aquest model de formació fa aigües i necessita d’una actualització i disponibilitat real per al personal al que va dirigit. L’oferta formativa massa voltes és generalista i dona de costat les necessitats de l’administració especial, la gran oblidada de l’administració. El personal que treballa per a l’administració de la GVA necessita d’una oferta real que actualitze els coneixements que aporte valor al treball que es desenvolupa. El personal en contra del que diu la consellera Bravo vol formar-se però amb una oferta de qualitat que done resposta a les diferents necessitats del personal que treballa als diferents om ja hem demanat en diverses ocasions la oferta es escassa, llevat dels cursos autoformatius i online. Una gestió en condicions de la formació permetria actualitzar els coneixements de les persones, posar en valor els coneixements per a adaptar-se als canvis en una administració del segle XXI i desenvolupar una veritable carrera professional per al personal empleat pública amb l’objectiu últim de millorar la qualitat del servei que es presta sense necessitat de substituir les persones i valorant la experiència.

Han de ser els serveis i les conselleries les que de forma conjunta traslladen les necessitats formatives per a que aquesta formació s’adapte a unes necessitats reals. L’oferta també ha de ser real per a tot el personal, ningú s’ha de quedar fora com és el que passa en l’actualitat amb una oferta insuficient i alguna vegada amb una temporalització inadecuada.