Intersindical exigeix la consolidació del personal temporal i interí

El sindicat considera que aquest col·lectiu de personal laboral temporal o funcionari i estatutari interí, no és personal d’usar i tirar i que, desprès de dècades d’abús en la temporalitat per part de les Administracions Públiques, és l’hora de restituir els drets d’aquest personal, mitjançant processos extraordinaris diferenciats de consolidació.

19 / 07 / 2020 | Intersindical


Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) constata que, la pràctica habitual de les Administracions Públiques (AP) de proveir llocs de treball de caire estructural amb nomenaments d’interinitat de personal funcionari, estatutari o laboral, quan es deu a l’incompliment del deure de convocar les corresponents ofertes d’ocupació, és contrari a la Directiva 1999/70/CE sobre el Treball de Duració Determinada.
El personal laboral temporal o funcionari i estatutari interí, no és personal d’usar i tirar
Així mateix, constata que a l’EBEP no s’han previst mecanismes de protecció del personal interí, amb l’establiment de procediments per prevenir o sancionar adequadament les conductes abusives en la contractació temporal, constituint un clar supòsit de transposició indeguda de la Directiva a l’ordenament intern.

Davant aquests pronunciaments s’obrin dos fronts: per una banda, el judicial, no exempt de polèmica i de llarg recoregut fins arribar al TS i, per l’altra, un front legislatiu per traspondre de la Directiva a l’EBEP i per resoldre el problema de temporalitat actual a les AP si no volem afrontar un allau de sancions. Aquesta última serà, vertaderament, la solució col·lectiva al problema.

Centrant-nos en aquesta darrera opció, és important senyalar que el TJUE orienta als tribunals en el sentit que les convocatòries actuals d’estabilització de l’ocupació pública no constitueixen un mecanisme adequat per sancionar l’abús; la qual cosa ens porta, a la Intersindical Valenciana i els sindicats que la integren (STEPV, STAS, Intersindical Salut i CAT), a ratificar-nos en la posició que hem mantingut des de sempre: l’accés diferenciat mitjançant la convocatòria de veritables processos extraordinaris de consolidació.

Per això, pensem que ara és el moment d’encetar una campanya per a forçar la negociació, dins del marc legal de l’EBEP, dels canvis legislatius pertinents per sancionar l’abús en la temporalitat i per solucionar la situació actual de precarietat del personal temporal i interí, que permeten la realització de proves selectives de consolidació, mitjançant concurs de mèrits (art 61.6 EBEP) o, com a segona opció, la convocatòria de processos extraordinaris i garantistes de consolidació (DT 4 EBEP).

És per això que demanem al Govern de l’Estat:

• L’elaboració d’una llei, en aplicació de l’art 61.6 de l’EBEP per donar cobertura legal a totes les AP per convocar els seus concursos de mèrit, específics, per la consolidació del personal interí i laboral temporal.
• Alternativament, modificació de la DT 4 de l’EBEP, suprimint les referència a les places vacants a data de 2005 i la referència a l’art 61.3 de l’EBEP, per flexibilitzar les bases de les convocatòries de forma que, puguen garantir l’objectiu de consolidació.
• Convocatòria immediata de concurs de mèrits per la conspolidació del personal laboral temporal a l’empara de l’art 61.7 de l’EBEP.
• Per últim, la modificació de l’art 10.4 de l’EBEP, delimitant la durada màxima dels contractes d’interinitat, continus o successius, i concretant la sanció pel seu l’incompliment.

Un seguit de reformes legals que hauràn d’anar acompanyades del compromís real de totes les AP amb la reducció de la temporalitat de l’ocupació i la prevenció de les pràctiques abusives. Un compromís que s’ha de fer explícit a la Conferència Sectorial d’Administració Pública i en la negociació sindical per quantificar el col·lectiu a consolidar i les bases de les convocatòries; garantint, en tot moment, la consecució de l’objectiu perseguit, que no es altre que l’accés del personal interi i laboral temporal a la condició de funcionari de carrera, estatutari fix o laboral fix, en igualtat de drets que la resta de treballadors i treballadores que reuneixen aquesta condició.

Per últim, exigim l’aplicació immediata d’aquestes mesures a les ofertes d’estabilització previstes al I Acord per la Millora de l’Ocupació, signat pel Partit Popular i els sindicats CCOO, CSI-F i UGT en 2017 que estan pendents d’execució; perquè de no ser així, s’albira una tardor calenta.