Intersindical reclama una actuació urgent en salut laboral i gestió de borses

La dinàmica de provisió dels llocs de treball durant els últims temps ha estat un vector de confluència de múltiples elements desequilibrants, fins a constituir un territori autònom en el qual sembla s'està experimentant una aplicació específica de la teoria del caos a l'administració pública

16 / 02 / 2019 | Intersindical provisió proposta intersindical gestió de borses funció pública eleccions2019


A l'obsolescència de l'anterior ordre de borses d'ocupació temporal, de 17 de gener de 2006, la qual consagrava el curiós principi de castigar els serveis prestats, es va anar afegint tot un seguit de criteris interpretatius, constantment reinterpretats, els quals, poc a poc, van anar alimentant i escampant un argumentari difícil de rebatre que transitava des de la nul·la capacitat de gestió, passant per l’escassa transparència, fins arribar a l'arbitrarietat i discriminació en la gestió de l'accés als llocs de treball temporal.

Aquesta herència enverinada, ha marcat de manera indeleble els primers passos de l’actual norma, la qual, malauradament i malgrat la nostra insistència a assenyalar els dèficits i proposar solucions viables durant la negociació , s’ha vist abocada a una gestió esgotadora, i quasi impossible, per a donar resposta àgil i eficient a les necessitats dels serveis públics que s’han de garantir i, a més, per a resoldre el cúmul de situacions de canvis de lloc per motius de salut injustament paralitzades a l’espera d’una norma amb la qual desenvolupar els preceptes regulats al Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

Ara per ara, molts mesos després de l’entrada en vigor de l'Ordre vigent, moltes companyes i companys continuen trencant-se als seus llocs de treball a l’espera d’una solució satisfactòria per a uns expedients de canvi de lloc paralitzats durant més d’un any.

D’altra banda, en el procés de desertificació sistemàtica de les borses d'ocupació temporal, generada per un model centrat en la penalització, resulta especialment significativa, i dramàtica, la situació a la qual s’ha portat, malgrat tots els advertiments, la borsa de personal educador d’educació infantil.

Després d’anys de recórrer a aquesta borsa per a ocupar llocs d’educació especial i d’haver implementat una arbitrària desactivació, mitjançant la qual s'ha condemnat a moltes treballadores i treballadors a una situació laboral de sub-funcionariat, en aplicació d'un criteri del tot discriminatori i radicalment diferent al que s’aplica en altres borses en les quals s'exigeix estar en actiu com a funcionari o funcionària de carrera, ara mateix ens trobem amb totes les borses d’aquesta categoria esgotades i, el que és més greu, amb la impossibilitat de convocar-ne de noves pel fet que, en tractar-se d’una professió regulada, amb un requisit de titulació que no es correspon amb la classificació que l’administració assigna a aquest personal, estarien necessàriament abocades a la impugnació i a un seguit interminable de recursos.

Sense entrar a posicionar-nos sobre la multiplicitat de factors que han contribuït a prioritzar la gestió per sobre qualsevol altra consideració, tenim l’obligació d’assenyalar que aquest model té un efecte devastador en la credibilitat de l'administració i, el que és més greu i del tot intolerable, en la salut i en la vida personal i familiar de moltes treballadores i treballadors públics.

Cal una actuació urgent i prioritària
Per tot el que hem explicat, passat dijous 14 de febrer, Intersindical va insistir a reclamar a l'administració:
 Habilitar els recursos humans necessaris per a resoldre tots els expedients de canvi de lloc per motius de salut, independentment de la naturalesa de la relació jurídica del personal i del tipus de risc -tant físic com psicosocial- o d’afectació de la treballadora o treballador.

 Activar d’ofici i de manera automàtica, totes les treballadores i treballadors de la borsa de personal educador d’educació infantil que desactivades per ocupar llocs d’educació especial sense haver rebutjat mai cap oferta d’educació infantil. Aquesta mesura, que millora substancialment la situació del personal afectat, i no comporta cap obligació, constitueix l’opció més àgil i eficient per a tornar a dotar de manera immediata eixes borses esgotades amb un personal ja baremat i ordenat i, per això mateix, contribuirà a millorar la provisió d’uns llocs imprescindibles per a garantir els drets educatius essencials de l’alumnat d’educació infantil


Descarrega't el document adjunt