La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives proposa incrementar la jornada de treball

Divendres, 29 de setembre, la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública va abordar la proposta de reclassificació de llocs de treball de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que actualment tenen un complement específic inferior a l’establert en l'article 4.2, del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell.

02 / 10 / 2017 | Intersindical mesa tècnica increment de jornada conselleria d'igualtat condicions de treball classificació


Aquesta proposta, vinculada a un increment de la jornada de treball, consisteix en pujar el complement específic segons la següent relació:
A1 – complement específic proposat E038.
A2 – complement específic proposat E023.
C1 – complement específic proposat E019.
C2 – complement específic proposat E015.
APF – complement específic proposat E013.
Cal distingir dos mecanismes diferents depenent de la tipologia del centre de treball. Per un costat s’agrupen els serveis centrals, direccions territorials i centres de valoració de discapacitats, que, d’acord a les seues tasques i distribucions de jornada, simplement s’augmentaran fins a les 38:45 hores setmanals amb el control horari habitual.
Pel que fa als llocs adscrits a la resta de centres d’atenció directa, la reclassificació suposarà un increment de 106 hores més en còmput anual de les quals, en la “plantilla” dels horaris que es confeccione per a 2018, s’incorporaran un màxim de 81 hores, tant per a establir jornades laborals amb un màxim de tres i que en cap cas no sobrepassen el màxim d'hores en còmput anuals, com per al solapament entre torns, trasllat d’informació, activitats de planificació i coordinació i funcions i tasques relacionades amb el sistema de qualitat. Les 25 hores restants seran per a formació, amb un compromís formal de l’administració d’oferir-les, i tan sols s’hauran de treballar si la persona es nega a participar en eixes activitats formatives.
La dinàmica a aplicar a partir d'ara, consistirà a consultar el personal -funcionari de carrera o laboral fixe- ocupant dels llocs de treball sobre la seua conformitat o disconformitat amb aquest canvi. Als qui ja varen consultar i ara han canviat d'opinió, han d’adreçar-se a la conselleria per a fer constar aquest canvi, perquè no ho tornaran a preguntar. Als qui encara no us han preguntat, ho faran ara. Després es demanaran els informes a Pressupostos i finalment es duran a la mesa tècnica de la comissió mixta d’estudi dels llocs de treball, per a que siguen publicats els canvis en la RLTs. I tot aquest procediment ha d'estar finalitzat abans que es convoquen concursos de trasllats dels llocs d’eixes categories.
Amb aquestes condicions, reiterant la necessitat d'aplicar d'una manera àgil i simultània, per a no deixar enrere el personal dels centres d'atenció directa, i donat que l'aplicació es vincula a la decisió de les treballadores i treballadors, INTERSINDICAL VALENCIANA, junt a la majoria sindical, ha manifestat la seua conformitat amb la proposta.
Tot i això, no podem deixar de posar de manifest que no es tracta d'un increment retributiu com insisteix a publicitar l'administració, sinó d'un augment de jornada que, evidentment, s'haurà de retribuir.
Així mateix, pel mateix motiu assenyalat al paràgraf anterior, tampoc no podem entendre que estem davant cap mesura per a reduir l'escletxa salarial persistent a l’administració pública valenciana. De fet, els increments de jornada no deixen de constituir una dificultat afegida a la conciliació familiar i laboral.
I per a acabar, hem de tornar a insistir que per a Intersindical Valenciana, les necessitats de jornades de treball per a garantir la prestació dels serveis públics s'han d'abordar mitjançant la creació de llocs de treball, no incrementant els horaris del personal.