Mesa Sectorial de Funció Pública: Una nova aventura del “niño mutante”

Una vegada més, i en van mil, la Mesa Sectorial torna a posar "el niño mutante" damunt la taula de quiròfan per a intentar apedaçar el major Frankenstein normatiu que mai no ens hem pogut tirar a la cara. Tot i que cal reconèixer l'oportunitat de les modificacions incorporades, les quals introdueixen una clara millora en la redacció del document, això no suposa un canvi substancial ni és motiu suficient per a modificar la postura d'Intersindical respecte a un decret que continuem considerant insuficient.

26 / 03 / 2019 | Intersindical modificació decret 2112018 mesa sectorial funció pública eleccions2019 carrera professional


Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem.

Passat divendres, 15 de març, es va reunir la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública amb el següent ordre del dia: 1.- Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública per a la modificació del Decret 211/2018 pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
Malgrat que ens envaeix una mandra immensa haver de recaure en una inevitable reiteració argumental, per responsabilitat, però també en previsió de possibles explicacions epistolars alienes, no ens queda altra que intentar sintetitzar el nostre argumentari.

Començarem per deixar ben clar que Intersindical Valenciana, des del minut zero, ha defensat, defensa i defensarà el dret de tot el personal públic al reconeixement i retribució de la seua progressió professional en igualtat absoluta de condicions, independentment de la seua relació contractual amb l'administració. I això no ho aconsegueix l'actual decret, malgrat les millores incorporades en aquesta mesa de negociació.

Perquè l'actual norma, per moltes filigranes ornamentals que es vulguin afegir, de cap manera es pot presentar com la conquesta d'una epopeia negociadora. Aquesta norma, ras i curt, no és més que la gestió inevitable d'una derrota jurídica de l'administració. I per a arribar a aquest punt, la nostra organització sindical té la convicció plena que ha fet tot el treball que s'havia de fer des del mateix moment que ens oposàrem a les modificacions intrauterines -sobre un decret nonat- d'un acord de carrera que havíem recolzat unànimement totes les organitzacions sindicals presents en la mesa sectorial.

I per això, perquè acatar les sentències del Tribunal Suprem, tot i que a deshora i amb la lectura més literal i restrictiva possible, constitueix una obligació ineludible fins i tot per a l’administració, aquesta organització sindical no considera necessari, ni tan sols oportú, cap tipus de recolzament ni adhesió. La raó fonamental, però, és que amb l’estricta aplicació de la sentència, l’administració deixa passar una ocasió extraordinària de mostrar el canvi de política laboral que, malauradament, ens hem passat tota la legislatura esperant.

Per a Intersindical Valenciana, ara era el moment inajornable d’abordar una norma del tot inclusiva, sense distincions artificials i artificioses en el tractament del desenvolupament professional del personal de carrera i el temporal i, a més, amb la generositat i amplitud de visió suficient per a incentivar, reconèixer i regular el compromís amb el servei públic i els seus objectius individuals i col·lectius, en una progressió professional que no hauria de tenir més limitació que la totalitat de la vida laboral en l’administració de cadascuna de les treballadores i treballadors públics.

Com a conseqüència d’eixa garreperia permanent de la nostra conselleria, el personal al servei de l’administració del consell, no sols necessita més anys per a progressar al tercer i quart grau de desenvolupament professional que altres treballadores i treballadors de l’administració valenciana, sinó que, a més, també optem a ocupar la rereguarda a l’hora d’establir més graus de desenvolupament professional, puix ara mateix ja hi ha àmbits de negociació on es plantegen 5 ó 6 graus per a estendre el reconeixement i retribució de la carrera a un horitzó de 30 anys de servei.

Per a no estendre’ns en un argumentari que hem explicat en nombroses ocasions, podeu consultar l’article sobre la nostra postura davant la publicació del decret 211/2018 clicant ací

Respecte al punt 2 que era la revisió de determinats articles del Projecte d'Ordre de a Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, tots els sindicats presents hem manifestat la nostra queixa per no haver comparegut cap representant de la dita conselleria la qual cosa manifesta una falta de respecte cap als representants sindicals i una falta de voluntat negociadora. El president ha considerat llevar aquest punt de l'ordre del dia per a portar-lo a una altra mesa.

EL punt 3 corresponia amb la proposta de repartiment de l'increment addicional del 0,25% de la massa salarial.
La proposta de l'Administració era començar pels grups inferiors per tractar de millorar els grups menys afavorits econòmicament i en termes de salari de l'Administració per aplegar a la totalitat del personal integrant.
Intersindical Valenciana ha mostrat el seu desacord amb la proposta argumentant que el repartiment hauria de ser lineal per a tothom.
Evidentment estem d’acord que cal revisar i millorar la classificació dels llocs de treball, però del conjunt de la plantilla perquè cal ajustar els perfils professionals, així com les funcions, responsabilitats i, com no, retribucions a la realitat actual. Això, però, no es aconsegueix amb un increment retributiu purament testimonial assignat amb uns criteris prou qüestionables a uns col·lectius determinats. I més, quan, ara per ara, encara no s’ha vist cap resultat de la distribució del 0,2% de l’anterior exercici, decidida per l’administració en contra de l’opinió de totes les organitzacions sindicals.
Per a Intersindical, la proposta de l'Administració no deixa de ser un intent de maquillar d’increment salarial el que no és altra cosa que un augment de jornada laboral.
L'Administració ens informa que la propera Mesa General de negociació on es debatran les mesures serà el proper 27 de març.

En els precs i preguntes:
Intersindical Valenciana ha recordat que la convocatòria d’una mesa de negociació d'agents mediambientals continua pendent i resulta inajornable davant la situació de conflicte permanent del col·lectiu. Aquest col·lectiu continua patint la falta de regulació i de inseguretat en el desenvolupament del seu treball en un servei fonamental que presten a tota la ciutadania.

Hem proposat respecte a la borsa d'infantil una activació automàtica dels seus integrants que estan en l'actualitat prestant serveis en altres cossos a fi d'evitar un tracte desigual respecte d'altres, ja que se'ls va desactivar de la borsa per motius de gestió generant un greuge comparatiu que els ha perjudicat enormement.

D'altra banda, hem insistit en la necessitat d'establir un model de plantilles per a les escoles infantils. Insistim en la necessitat de dotar totes les escoles infantils dels llocs de treball d’ajudant de manteniment ja que entenem desenvolupen una tasca fonamental i imprescindible en els centres.

L'administració tamé ens ha informat de:
La OPE 2019 està pendent i en breu ens passaran la informació.
Respecte als E.E.I. per a la gent sense titulació abordaran un pla d'ocupació sense data.
Respecte a la situació dels delineants faran un concurs de promoció interna restringida.
Respecte a la situació del col·lectiu de conductors de les conselleries, instaran a les conselleries a que negocien.
Respecte al personal d'intèrprets de llengua de signes faran un acord similar al del personal educador i l'adaptaran a aquest col·lectiu. Educació adaptarà les instruccions i ens enviarà la proposta.
Respecte a les OPES 2017 i 2018 pendents, ens enviarà models a la comissió de seguiment
Estan tractant des de funció pública de millorar el temari d'APF, en breu el publicaran.
Respecte als concursos de C1 i C2:
C1. Està pendent convocar-se. Hauria de ser en breu per a complir els acords.
C2. Es farà en breu perquè ja s'ha fet el segon exercici de la convocatòria.