Mesa tecnica 23 Març de 2022

Instruccions per al suport de fisioteràpia en l’àmbit educatiu
Creació de la Borsa d’intèrprets en llengua de signes
Precs i preguntes.

28 / 03 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Pel que fa al primer punt adjuntem les al·legacions presentades. La primera cosa que ha dit la Directora General d’Inclusio Educativa ha sigut que les tasques incloses en aquesta instrucció no substituixen de cap manera les funcions signades en 2018 als Pactes de millora de les condicions de treball. Per par d’intersindical hem agraït que la conselleria prioritze les tarees que milloren la inclusió del alumnat i hem demanat que aquestes es modifiquen en la tendència de reflectir el nou paradigma educatiu en el que estem inclosos.
En quant a l’al·legació referent al punt 2 bis apartat 3er ens han dit que això ja estava modificat en els instruccions remeses als centres educatius.
En relació amb el trasllat del punt4 apartat 3 ens ha aclarit que fa referència al trasllat del material.
El punt en el que més «debat» s’ha creat ha sigut el de les indemnitzacions pels desplaçaments amb ocasió de la prestació del servei. Hem insistit que s’ha de quedar molt clar el procediment ja que aquest personal i la resta del personal de atenció educativa, esta fent molts desplaçaments i no ha de suportar aquesta despesa sense contraprestació. Al fil d’aquest assumpte s’ha canviat la redacció del apartat d del punt sis i quedarà com a continuació : « el temps de desplaçament per a l’atenció directa es comptabilitzarà dins del temps d’atenció directa» cosa amb la que estem d’acord.
La resta d’esmenes han sigut valorades molt positivament i ens ha manifestat que refara la instrucció amb les aportacions d’aquesta organització sindical i altres.

✅ A continuació hem parlat de la nova borsa que s’ha de crear arran de la finalització del programa temporal pel qual es varen crear el llocs d’intèrprets de llengua de signes.
Aquesta borsa vindrà a dotar de professionals per l’etapa de secundària ja que els alumnes d’etapes inferiors ja vindran amb la llengua apresa des de primària.
Hem traslladat els següents dubtes a la direcció general de funció publica.
Pel que fa a l’experiència, com es contarà? Segons l’ordre de borses l’experiència en la privada, en principi no contarà i estem d’acord amb això, però ho estudiaran. L’experiència acumulada al llarg d’aquests quatre anys si que es comptabilitzarà ja que es en llocs de la mateixa categoria i les mateixes funcions.
Al respecte de la titulació, al no haver-hi cap titulació i el grup al estar classificat com a grup B, el mínim necessari per accedir al cos serà un cicle de grau superior, per la qual cosa es podrà presentar qualsevol persona amb el mínim de formació corresponent al grup.

Per concloure hem comentat que tal i com esta plantejada la prova, segons el que s’estableix a l’ordre de borses, resulta molt subjectiva, per la qual cosa tractaran de plantejar una prova més objectiva amb un test des d’un xicotet temari preparat a l’efecte i pel que fa a la proposta de la duració de la prova oral pràctica de 3 minuts no ens pareix el mes correcte. En resposta a aquest plantejament la Directora General d’Inclusió ha manifestat que estudiaran allargar la prova d’interpretació fins a 5 minuts, possiblement establint un mínim i un màxim de temps de duració
El tribunal el presidiran dos caps de serveis de la conselleria d’educació i els vocal seran professionals de la interpretació de la llengua de signes.

Com el tema anterior, ens convocaran a una mesa tècnica on portaran els documents definitius per aprovació.

alegacions_Mesa_tècnica_Sectorial_de_FP_240322_web.pdf