Negociació Acord de Legislatura per al personal de la Generalitat Valenciana

El passat dimecres 6 d’abril va tindre lloc la primera Mes Tècnica per negociar un Acord de Legislatura per al personal de la Generalitat Valenciana. En aquesta reunió la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va donar resposta verbal a les propostes que els sindicats li vam presentar per escrit el 22 de març. L’Administració es va comprometre a presentar un document, on arreplegaria o no les propostes sindicals, dilluns 11 d’abril i vam acordar que la propera reunió de negociació es faça el proper 15 d’abril.

10 / 04 / 2016 | Intersindical


En la reunió es va fer un repàs punt per punt de les propostes sindicals. Els responsables de l’Administració van acceptar algunes propostes, en altres casos van proposar transaccionals, en altres van dir que haurien de consultar el govern o Hisenda ja que eixes proposes ultrapassaven les seues competències i un bloc d’assumptes passarien a la negociacio en les meses sectorials per ser el seu àmbit de negociació.
Per tant, estem a l’espera que la Conselleria pose damunt de la mesa de negociació un nou document poder fer una valoració acurada de la negociació. Tanmateix, en una primera valoració del desenvolupament de la primera reunió, podem dir que s’ha avançat en una part de les nostres propostes i que altres resten pendents de les decisions del Consell.
Anem a pams
Intersindical Valenciana ha proposat que s’alce la restricció en la política de personal per possibilitar adequar els serveis públics a les necessitats de les valencianes i valencians. En eixe sentit, considerem que cal mantindre o augmentar les plantilles en els serveis essencials.
A més, per nosaltres, cal eliminar les limitacions de les ofertes d’ocupació pública realitzades a través de les lleis de pressupostos generals de l’estat però condicionem aquestes a la realització de processos de consolidació en els llocs de treball del personal interí.
Altre dels assumptes rellevants és el compromís per modificar la Llei de la Funció Pública Valenciana incloent-hi una sèrie de aspectes concrets per evitar que en el procés de la seua tramitació no s’avance en profunditat envers un nou model de funció pública. En eixe sentit, hem proposat diverses propostes com ara la limitació de la lliure designació a determinats càrrec, la inclusió del requisit lingüístic o l'establiment de formes d'accés a la Funció Pública basades en la formació i preparació professional.
La recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu de tot el personal que ha estat afectat pels decrets de retallades. Les nostres propostes incloent la recuperació del pagament del 100% de la situació d’Incapacitat Temporal o la creació d’un Fons Compensatori Extraordinari que servesca per compensar les retallades salarials. Nosaltres no poden acceptar ambigüitats ni condicionar-ho a les restriccions legals estatals.
Els apartats de plans d’igualtat, conciliació de la vida personal i laboral o la violència de gènere sobre les dones arrepleguen, a l’espera de tindre el document oficial, una bona part de les nostres propostes com ara: els plans d’igualtat; la formació en matèria d’igualtat i diversitat sexual; el desenvolupament de les unitats d’igualtat; la posada en marxa un Pla Pilot per a estudiar la idoneïtat dels permisos iguals i intransferibles per naixement, acolliment i adopció; la modificació els actuals decrets 137/2003, 175/2006 i 7/2008 per incorporar nous drets o l’aplicació de mesures legals i reglamentàries necessàries per a fer efectiu el combat contra la violència masclista, tant pel que fa als seus efectes, com a la prevenció i l'educació.
Per a Intersindical Valenciana, calen mesures radicals en matèria de formació del personal per acabar amb el “clientelisme” o la seua privatització i per possibilitar que tant el personal com les seues organitzacions puguen participar en el seu disseny.
L’apartat referit a la prevenció dels riscos laborals és per nosaltres fonamental. Per això, hem presentat nombroses propostes, algunes de les quals han estat acceptades per la Generalitat, que han de suposar un gir radical en les polítiques preventives que feia l’anterior govern. L’adscripció orgànica dels serveis de prevenció a cada conselleria, la seua auditoria, la revisió dels protocols o la reversió de les prestacions per IT actualment ateses per les Mutualitats.
Intersindical Valenciana també considera necessari un compromís per negociar el calendari d’aplicació de la carrera professional per al personal de justícia al llarg de la present legislatura. A més, també considerem necessari el compromís del pagament de la carrera professional i dels sexennis al personal interí.
El sector públic instrumental requereix una negociació per determinar el seu futur i del personal que hi treballa, per la qual cosa reclamem un espai de negociació, sense exclusions de cap sindicat.
Un dels apartats que volen destacar és la necessitat de la negociació de mesures que permeten millorar els drets i l’acció sindical per enfortir i millorar el treball dels sindicats. Aquesta negociació és cabdal per garantir la millora dels drets de tot el personal que hi treballa.
Finalment, des del Sindicat també es reclama una sèrie de compromisos o declaracions sobre la reversió de la privatització de la gestió dels serveis sanitaris, la reobertura de RTVV o l’auditoria dels comptes de la gestió de la Generalitat.
Aquestes han estat les propostes presentades per la nostra organització al govern valencià. Aquestes responen a la necessitat de posar en valor els serveis públics, millorar les condicions de treball del seu personal i democratitzar les relacions laborals per acabar amb pràctiques sindicals caduques i excloents.
Intersindical Valenciana espera que el Consell done una resposta positiva a aquestes reivindicacions i avance en el camí que planteja el Sindicat per arribar a un acord de legislatura que necessita la plantilla de la Generalitat i la societat valenciana.