Rajoy imposa una jornada mínima que impossibilita la jornada d’estiu

El BOE de dissabte, 30 de juny, va publicar la llei de Pressuposts de l'Estat per a 2012.

02 / 07 / 2012 | Intersindical horari


La llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressuposts Generals de l'Estat per al 2012 (BOE 156, 30/06/12), ha aprovat una norma amb caràcter bàsic que estableix una jornada mínima de 37 hores i mitja per a totes les administracions.
El que vam advertir per explicar la nostra oposició rotunda al Decret 68/2012, del Consell, que va modificar la jornada i l'horari del personal al servei de la Generalitat Valenciana ha acabat passant, com dissortadament es veia vindre. El govern de Rajoy ha introduït una clàusula amb caràcter bàsic que disposa el següent:

Disposició addicional septuagèsima primera. Jornada general del treball en el sector públic.

U. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la jornada general de treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu per terme mitjà en el còmput anual.

Per tant, el personal que fins ara havia de realitzar una jornada de 36 hores i quart per setmana, passa a realitzar-ne una de 37 hores i mitja. Això ja se sabia, perquè estava en l'esborrany, però és que ara han afegit que han de ser "de treball efectiu per terme mitjà en el còmput anual", la qual cosa vol dir que no són factibles les reduccions de jornada, com la d'estiu, o bé que, si n'hi ha, s'han de compensar perquè la mitjana anual es complisca.

La llei va entrar en vigor ahir, dia 1 de juliol (disposició final trigèsima segona), així que ara la jornada d'estiu -reducció de 2.30 hores setmanals- del personal amb una jornada de 37 hores i mitja queda en l'aire.

La Generalitat ha d'aclarir immediatament en què afecta exactament la nova norma:

Hi haurà jornada d'estiu per al personal de 37 hores i mtija?
Augmentarà la jornada a l'hivern per a aquest personal?

Per això, Intersindical Valenciana registrarà, hui dilluns, una petició de convocatòria de la mesa sectorial perquè el Consell done les explicacions oportunes sobre com aplicarà la nova norma al seu personal.