Reducció horària corresponent a la jornada d’estiu

Durant els mesos de juliol i agost, la jornada de treball es reduirà en 2 hores i mitjana setmanals respecte a la general o especial que corresponga realitzar -segons el complement específic en què estiga classificat el lloc de treball, segons definició de l'article 4 del Decret 175/2006-, és a dir, en tots els casos, segons estableix l'article 14.4 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'administració del Consell, i la seua posterior modificació realitzada pel Decret 68/2012, de 4 de maig,

12 / 06 / 2015 | Intersindical sant joan jornada horari festes alacant


L'OBSESSIÓ PER LA FITXA ÉS MOLT ANTIGA

L'article 9.6 de l'esmentat Decret regula l'horari de treball del personal de serveis burocràtics durant els mesos de juliol i agost, on disposa que la part variable de l'horari s'haurà de realitzar dins de la següent distribució horària:
1. Les 7:30 a les 9:00 hores i les 14:30 a les 17:15 hores de dilluns a dijous
2. Les 7:30 a les 9:00 hores i les 14:30 a les 16:00 hores dels divendres.
I en el punt 7 del mateix article s'informa que “ amb caràcter general, les hores de la jornada que es presten en la part flexible (variable) de l'horari es distribuiran a voluntat del personal. Mantenint-se l'horari de permanència obligatòria, que no varia en funció de l'horari d'estiu, establit entre les 9:00 i les 14:30 hores de dilluns a divendres.
3.- El personal que treballa a torns, ha de tenir deduïda aquesta reducció del seu còmput anual, i així deu que donar reflectit en els seus quadrants d'horaris, aprovats pels respectius òrgans de l'Administració de la Generalitat competents en matèria de personal amb anterioritat a la finalització de l'any anterior a la seua entrada en vigor , segons l'article 11 del citat Decret.

Horari de Fogueres
Us recordem que l'horari de la setmana de festes d'Alacant amb motiu de les Fogueres de Sant Joan el podeu consultar en el següent enllaç: Horari Fogueres 2015
Per tant, les festes a Alacant queden així: reducció horària (en centres burocràtics, de 9 a 14 hores), els dies 19, divendres, 22, dilluns, 25, dijous, i 26, divendres. El dia 24 és festa local, Sant Joan, i el 23, finalment, i després de tres anys en que no se'ns ha reconegut, tindrem un dia no laborable en l'Administració de la Generalitat.