Resum mesa sectorial oop extroardinaria de reducció temporalitat

Resum de la mesa sectorial de 19 de maig per a la negociació i aprovació de la OOP extraordinària d’estabilització per a la reducció de la temporalitat en la funció publica.

20 / 05 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva temporalitat país valencià funció pública


Hui estàvem convocats per a la negociació del decret definitiu de l’OOP extraordinària d’estabilització que executarà la llei 20/21 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació publica.
L’administració dona per negociat l’esborrany del decret amb les nombroses al·legacions de les organitzacions sindicals i la informació de les diferents conselleries. No hi ha cap lloc per a noves alternatives ni ens ha donat trasllat per a continuar amb el procés negociador. Tal volta la voluntat negociadora arriba fins a una línia roja la qual les organitzacions sindicals no podem traspassar i que considerem intolerable pels següents punts.
Des d’Intersindical Valenciana STAS, hem manifestat que aquesta OOP es fruit dels acords signats a Madrid, primer per Montoro i després per Iceta amb la complicitat dels sindicats signants. Aquest esborrany de decret no apanya a ningú. Ni beneficia al personal en abús que no ve cap garantia d’estabilitat pel que fa a les condicions com per al nombre de places ofertades ni al personal funcionari de carrera que veu nuna altra oportunitat perduda.
Per a Intersindical aquesta OOP suposa un falta de transparència i credibilitat, primer pel que fa a les dades que ens dona l’administració. Constitueix un acte de bona fe creure’s uns números han sigut minorats del còmput inicial sense una explicació lògica i comprensible, pensem que es podrien afegir-ne més si no es fera una lectura restrictiva de les premisses de la llei, per la qual han deixat fora les 1200 places ocupades en millora d’ocupació entre d’altres o s’han minorat els llocs que s’han convocat en les darreres ofertes d’estabilització.
D’altra banda, pel que fa als barems i al disseny del desenvolupament de l’oferta, hem de confiar en les bones intencions de l’administració de les quals no tenim bones referències, perquè ara per ara no tenim clar ni el com ni amb quines garanties per al personal afectat per aquesta Oferta es duran a terme.
Sense aquestes dos premisses no tenim molt clar el resultat d’aquests processos en la reducció de la temporalitat i en l’estabilització del personal en abús, que en l’actualitat està vora el 40%.
En el torn obert de paraules s’ha comentat
Pel que fa a la millora d’ocupació, es reclama un desenvolupament reglamentari necessari perquè es necessiten aclariments pel que fa a la situació del personal, les opcions de futur, els drets de les persones funcionàries entre d’altres i les alternatives a la limitació temporal de la durada d’aquesta figura. S’haurà de negociar per al nou decret de selecció i provisió i hem d’enfortir les posicions en defensa d’aquesta postura davant l’administració.
En altre punt, sota el nostre parer, hem traslladat els dubtes a l’administració que manté l’actual previsió de l’1 de setembre per a la resolució de les convocatòries d’especial i infantil encara que li donen prioritat, les dades son les que son i molt han de córrer per a arribar a eixa data.
Per acabar, els exàmens dels grups A1-01 i A2, funció pública no aclareix cap dada que puga donar llum a les persones que estan preparant-se per als exàmens. EL DG de F Pública està en contacte amb els OTS ja que hi ha molts de recursos. De facte la convocatòria de l’A1 està suspesa fins a la resolució dels recursos pendents, uns 20 encara. Hem volgut arrancar un compromís mínim per a l’antelació de la dada de la següent prova però a soles ens han informat que serà amb antelació suficient. Altre motiu més per a no confiar en la bona voluntat de l’administració que quan vol pren les decisions per afavorir.