Adequació del complement de carrera professional al decret 93/2017

L'Administració ha emès les resolucions d'adaptació del Grau de Desenvolupament Professional de la carrera horitzontal derivades de les sol·licituds realitzades pel personal durant els mesos d'agost i setembre de 2017, a l'empara del Decret 93/17 que millorava el sistema de carrera per al personal funcionari de carrera o laboral fix que haja prestat serveis com a tal en dos o més grups de classificació.

15 / 03 / 2018 | Intersindical personal promocionat decret 932017 carrera professional adaptació del gdp


Aquesta nova etapa, en una “carrera” interminable, suposa la desaparició de l’últim obstacle per a la convocatòria de concursos generals de mèrits

La notificació s'ha realitzat mitjançant els comptes de correu electrònic gva i està disponible en el següent enllaç:

https://externo.gva.es/gvcarrera

L'accés a l'esmentada aplicació informàtica estarà disponible a partir de les 9 hores del dia 15 de març de 2018 i suposarà la compareixença electrònica als efectes de la notificació i quan la persona interessada accepte la notificació podrà accedir a la resolució d'adaptació corresponent, que també tindrà format imprimible en PDF.
Una vegada transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de la recepció d’aquest avís de notificació sense que tinga lloc l'accés a l’aplicació, això equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes previstos en la normativa legal vigent, llevat que es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.
L'aplicació guardarà registre del dia i hora de l’accés, que serà considerat, a tots els efectes, com a data de notificació.
El sistema deixarà constància, bé de l'acceptació, bé que la persona interessada no ha accedit a l'aplicació per a la notificació electrònica, i produirà els efectes previstos en l'article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.
Donat el cas que s'estiga disconforme amb la resolució, es pot impugnar la mateixa interposant un recurs de reposició en el termini d'1 mes des de la seua notificació, o davant el Jutjat social o del Contenciós-Administratiu -segons siga el personal afectat laboral o funcionari- en el termini de 2 mesos després de la notificació, o la desestimació del recurs de reposició que s'haja interposat, si escau.
Els efectes econòmics d’aquestes adaptacions seran des de l'1 de setembre del 2017 i probablement, l’abonament de les quantitats corresponents a la retribució actualitzada, a més dels endarreriments acumulats des d’aquesta data, s'efectuarà en la nòmina del pròxim mes d'abril