Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball: Una reunió més, molts dubtes i poca negociació

Avui, 28 de març, s’ha reunit la Comissió mixta per a l’estudi dels llocs de treball, amb el següent ordre del dia:

28 / 03 / 2018 | Intersindical funbció pública cmelt classificació llocs de treball


1. Consulta prèvia a la modificació de llocs de treball de diferents col·lectius del SERVEF, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Trebal i de l’ICV segons la documentació adjunta.
A l’inici ja ens hem trobat la primera sorpresa: el SERVEF retira la proposta i abans de portar una nova, convocarà una reunió amb el sindicats per tal de parlar-ne d’una més elaborada. Tots els sindicats hem celebrat la retirada, pel fet que estem davant una proposta poc desenvolupada, en la qual no se sap ben bé de quins llocs es tracta, si són tots els llocs de la mateixa categoria i àmbit de treball o no, si hi ha col·lectius que milloren la seua situació i d’altres que es queden al marge, si per compte d’homogeneïtzar les posicions retributives, s’obri un forat major. Tot plegat, massa dubtes per als quals ni tan sols la Direcció General de Funció Pública té cap explicació, tan sols el SERVEF.
A més, cal dir que es tracta d’una proposta que ja ens va presentar el SERVEF passat mes de novembre i a hores d’ara, tots els sindicats amb representació en la junta de personal estaven pendents d’una reunió per tal de parlar-ne. El fet que es retire ara, no amaga la desagradable sorpresa de trobar-nos amb la mateixa proposta de fa cinc mesos. Ara queda en mans del SERVEF negociar i presentar una de nova que solucione alguns dels problemes del SERVEF, com ara l’alta temporalitat o la dificultat de retindre al personal funcionari de carrera. No com fins ara. Esperem que rectifiquen.
Pel que fa als llocs d’Economia, per un costat el personal que ocupa llocs de lletrada o lletrat conciliador, i els llocs d’enginyeria tècnica industrial i de mines, per part de Funció Pública se’ns comunica que hi ha llocs d’eixes categories en altres conselleries, i per tant, cal que tots els llocs, independentment de la conselleria a la que es trobe adscrit els lloc, han de millorar de la mateixa manera. Per tant, aquest llocs hauran d’esperar a una propera reunió.
En canvi, els llocs de l’Institut Valencià de Cartografia, al no afectar a una altra conselleria i disposar dels diners, és més factible que es reclassifiquen. Queda pendent que Pressupostos pose cap inpediment.
2. Creacions, modificacions i amortitzacions de llocs. Quant a les creacions, s’ha aclarit el dubte que hi havia sobre els llocs d’orientació, que en la primera informació mancaven uns vint sobre els cent vint previstos per la llei de mesures. Hi estaran tots. També els personal agent mediambiental, que està rebent la notificació de la integració en el cos C1-13, cal dir que la notificació es modificarà per a incloure la denominació sencera del cos, que inclou la denominació d’agent mediambiental. Fins i tot s’actualitzarà el requisit de valencià i de la resta d’idiomes comunitaris a la denominació actual del Marc Europeu, en el cas de l’elemental, es posarà B1.
Una volta més, el model de la CMELT esdevé en una manca total de negociació, els sindicats no tenim capacitat real de negociació, i trobem que no hi ha un model general ni una homogeneïtzació dels llocs. En el mateix grup A2 d’Administració Especial, i segons ens trobem en una conselleria o en una altra, el rang dels complements va des d’un A2 16 E013 fins a un A2 22 E040. És totalment incomprensible i s’ha de canviar el més aviat possible. En mans de la Generalitat està.
Abans de l’estiu hi haurà una nova CMELT i ens han dit que suposarà la publicació de una nova RLT. Per a eixa reunió arribarà la modificació dels llocs de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives.