Intersindical reclama un acord de legislatura

Dilluns, 19 d'octubre, s'ha celebrat una reunió de la mesa tècnica dependent de la Mesa Sectorial de la Funció Pública (és a dir, la que s'encarrega dels assumptes del sector de l'Administració de la Generalitat), en principi dirigida a tractar sobre la Oferta Pública d'Ocupació de la qual us vam informar divendres. La mesa es tornarà a reunir dijous, 22.

19 / 10 / 2015 | Intersindical rlt retallades personal interí mesa sectorial accés diferenciat


EL DARRER PACTE DE LEGISLATURA VA TINDRE LLOC EN FEBRER DE 2008, AMB EL LLAVORS PRESIDENT FRANCISCO CAMPS EN EL SALÓ DE CORTS DE LA GENERALITAT

Com ja hem informat, el Govern de l'Estat ha imposat a través de la Llei de Pressuposts Generals una limitació de les OPO del 5'% de la taxa de reposició, la qual cosa fa que per a 2015 només es puguen convocar 130 places al torn lliure, segons els càlculs de Funció Pública. La primera demanda que hem fet els sindicats, entre els quals Intersindical Valenciana, ha estat la documentació per a poder confirmar pels nostres propis càlculs que la xifra és correcta.
No es tracta de malfiança, sinó que volem tenir informació transparent per a arribar a les nostres pròpies conclusions.
En segon lloc, Intersindical Valenciana, i altres sindicats, hem proposat un acord de legislatura que contemple, entre d'altres coses, el contingut dels processos selectius. El Sindicat considera que cal reformar les convocatòries de promoció interna, per a no tornar a demanar al personal el que ja han demostrat que saben.
Igualment, cal acordar els processos selectius del torn lliure. Com és conegut, Intersindical aposta per un sistema d'accés diferenciat, que consisteix en què una part de les places de torn lliure es convoque per oposició, i una altra part per concurs-oposició, amb una important puntuació per als serveis prestats, per tal de permetre que el personal interí tinga l'oportunitat de consolidar la seua situació.
Intersindical considera imprescindible tenir un acord tancat per a donar la seua conformitat a l'OPO de 2015. No obstant això, donada la premura de temps per a aprovar-la abans que vença l'any, es pot ser flexible i pactar les convocatòries de 2015, amb independència de la discusió en major profunditat d'un acord de legislatura que contemple moltes altres coses.

Altres qüestions per a l'acord
Uns altres aspectes que ha de contemplar l'acord de lesgislatura han de ser:
- Negociació i publicació del Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat.
- Negociació i publicació de l'Ordre de Barem de Concursos.
- Compromís de publicació periòdica dels concursos.
- Negociació i publicació d'Ordre de Borses, en la qual s'incloga la millora d'ocupació i no penalitze al personal interí que ha treballat més d'un any.
- Negociació i publicació del Decret de Teletreball.
- Funcionarització.
- Modificació de la LOGFPV. Hi ha problemes tant en la norma com en els annexos referits als cossos i escales.
- Carrera professional. Modificació del Decret perquè es tinguen en compte tant al personal que ha promocionat, al de millora i al personal interí.
- II Pla d’Igualtat: encertar de debò la negociació.
- Negociació de les Relacions de Llocs de Treball (RLT). Imprescindibles per a poder convocar concursos:
- Especialment urgent és la classificació com a llocs estructurals en la RLT dels llocs de treball de programes del Servef: són més de 120 llocs que desapareixeran el 31 de desembre.
- Cal encetar un debat seriós sobre els llocs oberts a altres administracions: no pot ser que a la Generalitat puguen vindre de totes, i als llocs de treball més alts, i el nostre personal no tinga cap opció en els administracions que ens envien personal.
- Definició de llocs d'atenció directa a l'efecte de cobertura i classificació de llocs.
- Classificació de llocs de treball en els cossos del grup B, que estan en la llei, però no en les RLT.

- OPO tots els anys de la legislatura. Ha de ser la OPE que revertisca la situació de dèficit estructural de l'Administració valenciana, en la qual se cerquen fórmules per a la consolidació del personal, com s'ha apuntat respecte de l'OPE de 2015.
- Recuperació de l'horari estiu de 15 de maig a 15 d'octubre.
- Replantejament radical del Pla de redistribució de càrregues de treball.
- Reorganització de les Oficines Prop. Registre, personal que ha de fer-ho i nivell retributiu.
- Pla d'utilització del valencià en l'Administració
- Mesa tècnica de personal que treballa en Educació: Horaris i funcions d'Educadors/es d'Educació Especial i possible revisió de la classificació d'eixos llocs i els d'Educadors/es d'Educació Infantil (nou grup B).
- Serveis de Prevenció: cal revertir el traspàs dels serveis de prevenció a l’INVASSAT. Han de passar d’aquest organisme a les conselleries de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, respectivament.
- Abonament de les retribucions degudes al personal interí al servei de l'Administració del Consell en els termes que estableix la Sentència del Tribunal Superior de Justícia per la reducció de jornada imposada pel Decret 1/2012. Per a açò, li instem al fet que inicie la revisió d'ofici del procediment i ho resolga en via administrativa.