La Mesa Sectorial es reuneix per videoconferència

Divendres 20/03/20, s'ha celebrat per videoconferència la Mesa Sectorial de Funció Pública amb el següent ordre del dia:
Acord per poder acudir, quant no existisca borsa d’ocupació temporal o havent borsa no hi haja personal disponible per a la provisió de llocs de treball amb personal funcionari interí d’urgència, als llistats de demandants d’ocupació de LABORA com a mecanisme excepcional als previstos en l’Ordre 18/2018 mentre duren les circumstàncies extraordinàries per l’afectació de la pandèmia del COVID-19 al funcionament de l’Administració Pública.

22 / 03 / 2020 | Intersindical mesa sectorial gestió de borses funció pública crisi covid-19 acord gestió extraordinària


Respecte a l’únic punt de l'ordre del dia, com venim defensant des de primer moment, s'ha acordat que totes les vacants és gestionaran com una difícil cobertura, amb un termini de dos dies per a optar i obertes a totes les persones incloses tant en les borses de vacants com en les delegades. Tan sols en el cas de no poder ocupar els llocs amb aquest mecanisme, s’acudirà als llistats de demandants d'ocupació de Labora amb un únic criteri de prioritat: l'antiguitat com a demandant d'ocupació. A més, s'aplicarà com a filtre de territorialitat la distribució comarcal de les oficines Labora (per a intentar mantenir tot el possible la restricció dels desplaçaments i control de mobilitat).
Els serveis públics essencials tenen en el funcionariat la garantia humana, el recurs imprescindible per a la seua salvaguarda
Tot i l’Acord, vistes les primeres publicacions de difícil cobertura, hem d’assenyalar que no s’acaben d’ajustar al procediment proposat per Intersindical, puix aquestes convocatòries mantenen una restricció respecte a les borses des de les quals es pot optar als llocs oferts.

Entenem que el llistat de borses prioritàries s’hauria de complementar de manera subsidiària per la resta de borses vigents -tant les gestionades per funció pública, com les borses delegades i, fins i tot, les dependents de la Conselleria de sanitat- amb la qual cosa no sols s’amplia exponencialment l’univers de candidatures possibles per a cada lloc de treball (amb l'única condició del requisit de titulació per a ocupar el lloc i una priorització clara de les borses) sinó, a més, s’agilitza al màxim el procés d’ocupació en reduir l’adjudicació a un únic període de 2-3 dies i, potser, es redueix al mínim la necessitat de recórrer al procés extraordinari dels llistats de Labora. Des d’ací volem demanar a l’administració que li dedique un pensament a la proposta per a guanyar tota l’operativitat i efectivitat possible en la complicadíssima gestió que tenim per davant

A més, des de divendres, per acord del Consell, es suprimeix la fiscalització prèvia per a la creació i dotació dels llocs de treball necessaris amb la intenció d'agilitzar al màxim la dotació de recursos humans

Pel que fa als centres d’atenció directa (amb molta incidència en igualtat) a més de la supressió de permisos i vacances i possibles modificacions en les distribució de jornada, també es va a produir la mobilització de recursos a serveis diferents al que s'ocupa habitualment (Com ara metges de centre de dia tancats a centres residencials) també es va a procedir a reforçar plantilles mitjançant l'acumulació de tasques o programes temporals (En aquestes situacions els nomenaments seran per 3 mesos, ampliables a 6.

Ja en l'apartat de precs i preguntes, hem insistit a demanar coordinació i compliment de les instruccions per part de totes les conselleries, amb un apunt específic a educació que ni tan sols ha participat en la sectorial i continua donant instruccions divergents respecte al personal no docent, o això pensem nosaltres, les quals en essència no s’ajusten al criteri de la instrucció de funció pública.

Tot just, perquè pensem que l'agilitat en la transmissió d'informació i la coordinació és fonamental per a transmetre seguretat i tranquil·litat al personal, hem insistit a reclamar una comissió de seguiment que hauria de servir per a transmetre a l'administració el feedback que ens arriba ala sindicats sobre l'efecte i dificultats de les mesures implementades i, al mateix temps, rebre la informació necessària per a clarificar i desmentir rumors i explicacions del tot errònies

Tot i que totes les conselleries han insistit en que és molt complicat traure temps per a més reunions ni més comissions (encara que han mostrat bona disposició a contestar a cadascú, amb la qual cosa poden acabar més hipotecats), hem insistit, i el director general ha assegurat que mirarà de veure si hi ha possibilitat d'establir una via de comunicació permanent

També hem insistit a continuar augmentant les formes de treball no presencial per a reduir als mínims imprescindibles la presència en els centres (PROPS, TORRE DE LA GENERALITAT, CASA DELS CARAGOLS, CA9O...)

I per a acabar, quant als justificants per a acudir al treball, entenem que no es moment de generar més càrrega burocràtica per a fer uns papers dels quals qualsevol amb més ma que no jo pot fer-ne a cabassos al seu ordinador. Ara mateix és poden fer servir les credencials del CA90, la nòmina, els títols de funcionari que tenen els de recent incorporació.... A més, funció pública s'arribarà a la delegació de govern per a que comuniquen als cossos i forces de seguretat que el funcionariat públic també en formem part de l'operatiu que ha de combatre el efectes de la COVID-19 I protegir la salut i el benestar de la ciutadania i que ens faciliten el trànsit per uns controls que estan provocant que moltes treballadores arriben amb retards del tot innecessaris i carreguen així, en molts casos, les ja sobrecarregades jornades de les company@s que han de substituir.


Dit això, no podem tancar aquesta informació sense reconèixer expressament, i agrair enormement, la disponibilitat permanent, el treball incansable i la responsabilitat immensa de totes les persones que amb diferents nivells competencials s'han d'enfrontar a un repte titànic, organitzatiu i logístic, de donar resposta a un seguit d'escenaris del tot desconeguts i en transformació permanent per a garantir els serveis essencials de la ciutadania i, al temps, protegir i vetlar per la salut i benestar de les treballadores i treballadors públics que són la primera línia de la trinxera infinita en què es lliura aquest terrible desafiament.


Ara mateix, els serveis públics essencials tenen en el funcionariat la seua garantia humana, el recurs imprescindible per a la seva salvaguarda. Des d’Intersindical Valenciana sabem que no cal que us encoratgem a ser enormement generoses, perquè en doneu mostres a cada instant, per això, us volem encoratjar a ser també molt prudents i a que us cuideu bona cosa i cuideu de les vostres famílies, les personals i també les laborals i sindicals.

#Aravadevida