La Junta de Territorials de València aprova el Manifest interí d’Intersindical

La Junta de Personal dels Serveis Territorials de València va aprovar divendres 17 d'abri, per unanimitat, donar suport a totes les propostes del col·lectiu interí presentades per la Coordinadora de Personal Interí d'Intersindical. Açò marca un punt d'inflexió en el tractament de la problemàtica interina per part de les organitzacions sindicals representades en les Juntes de Personal, (UGT, Intersindical Valenciana, CSIF, CGT y CCOO). El mateix manifest també s'ha enviat a la resta de juntes de personal de les Territorials d'Alacant i de Castelló, així com la de Serveis Centrals i el Servef, per tal que també recolzen les nostres propostes:

20 / 04 / 2015 | Intersindical retallades personal interí junta de personal


Des de fa més de dues dècades, l'Administració Valenciana està patint una devaluació gradual dels seus recursos humans. Sembla com si es vinguera seguint un full de ruta amb l'objectiu de buidar de professionals l'administració pública, no convocant l'oferta anual d'ocupació pública, no convocant concursos de trasllats, no dotant d'estructures adequades per al seu òptim funcionament. I en definitiva la nul·la planificació i correcta gestió dels Recursos Humans. I al mig es troba el col·lectiu de funcionàries i funcionaris interins que han patit una situació que no l'han creat ells, sinó la pròpia administració.
Estem en els mateixos nivells de temporalitat que en 2004. Com fa 11 anys!! Hem anat a pitjor.
Els interins i interines veuen que passen els anys i a causa d'aqueixa perversió del sistema es troben sense oportunitats de consolidar i amb una edat avançada, i damunt amb retallades d'un 33% del seu treball i sou. Estem en els mateixos nivells de temporalitat que en 2004. Com fa 11 anys!! Els acords sindicals d'aquells anys proposaven una taxa de temporalitat de l'ordre del 5%. Hui es podrien quantificar entre el 25 i el 50 per cent, segons Conselleries i sectors. Hem anat a pitjor.
Seguim treballant, complint i formant-nos, perquè volem viure del nostre treball, i pensem que els sindicats i les Juntes de Personal tenen la responsabilitat de defensar-nos com a treballadores i treballadors que som.
1.- Per l'Estabilitat i la Consolidació laboral reconeixent l'experiència i formació adquirida del personal interí.
1.1. ESTABILITAT: *DEROGACIÓ DE L'ARTICLE 7.Quatre de l'ORDRE de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'administració del Govern Valencià. DOCV núm. 5184 de 25.01.2006.
Concretament aquest apartat:
Article 7. Procediment d'assignació de llocs vacants
4. Amb caràcter general el personal integrant d'una Borsa, una vegada cesse en el lloc al que va accedir conforme a l'apartat 3 del present article, es reincorporarà al final de la corresponent borsa….

1.2. *CONSOLIDACIÓ: IMPLANTACIÓ EN LA NORMATIVA VALENCIANA DE MECANISMES DE CONSOLIDACIÓ DE PERSONAL INTERÍ DE LLARGA DURADA I/O EDAT AVANÇADA.
La Llei Bàsica estatal és clara en aquest aspecte i la Disposició Transitòria quarta de L'EBEP tracta de solucionar el problema existent en aquests moments.
Amb el títol de “Consolidació d'ocupació temporal” assenyala:
1. Les Administracions Públiques podran efectuar convocatòries de consolidació d'ocupació a llocs o places de caràcter estructural corresponents als seus diferents cossos, escales o categories, que estiguen dotats pressupostàriament i es troben exercits interina o temporalment amb anterioritat a 1 de gener de 2005.
2. Els processos selectius garantiran el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
3. El contingut de les proves guardarà relació amb els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de cada convocatòria. En la fase de concurs podrà valorar-se, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats en les Administracions Públiques i l'experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria.

2. NO A LA DISCRIMINACIÓ EN DRETS I RETRIBUCIONS QUE AFECTEN Al PERSONAL INTERÍ.
Implantació en totes les normes reguladores de la funció pública valenciana del principi universal “igual treball, igual salari”.
Entre altres sentències, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea STJUE de 13 de setembre de 2007, en pronunciar-se sobre la interpretació de l'antiguitat del personal temporal, interpretant l'abast de la Directiva 1999/70, reconeix el dret dels empleats públics subjectes a un règim temporal al fet que se'ls reconega, igual que als fixos, al complement que retribueix l'antiguitat.
Per a açò, es proposa el reconeixement de la carrera professional a tot el personal empleat públic de la Generalitat Valenciana en igualtat de condicions al reconegut al personal funcionari de carrera.
3. Ofertes d'Ocupació Pública en quantitat i periodicitat suficient per a reduir el nivell de temporalitat.
Els successius governants de la Funció Pública han sigut els causants del problema, el personal interí ha sigut la víctima, al no haver-se pogut presentar als oportuns processos selectius en quantitat i periodicitat suficient quan encara sent jove va ocupar una plaça i ara es troba amb càrregues familiars, econòmiques i edat avançada.