Mesa tècnica per a ordenar la negociació de la Mesa Sectorial

Hui, dimecres 14 d’octubre, se celebrarà una reunió de la mesa tècnica de la Mesa Sectorial de la Funció Pública, amb el propòsit d’ordenar la negociació en el sector de l’*Administració de la Generalitat.

13 / 10 / 2015 | Intersindical rlt retallades personal interí mesa tècnica mesa sectorial


PROPOSTES D'INTERSINDICAL PER A LA MESA SECTORIAL

Proposta d’Intersindical Valenciana d’assumptes a negociar i calendarització de la negociació en la Mesa Sectorial de la Funció Pública.
2015
- Negociació i publicació del Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat.
- Negociació i publicació de l'Ordre de Barem de Concursos.
Amb açò tancat, ja es poden publicar els concursos.
- Negociació i publicació d'Ordre de Borses, en la qual s'incloga la millora d'ocupació i no penalitze al personal interí que ha treballat més d'un any.
- OPE 2015. Convocatòries que asseguren la consolidació d'ocupació per al personal interí de llarga durada (més d'un terç de la plantilla en aquests moments).
S'ha d'introduir en el debat el canvi del model d'exàmens, cap a un més adequat als llocs a cobrir, posant l'accent en la promoció interna, que no explica per a la taxa de reposició d'efectius.
- Funcionarització. Ha d'introduir-se com més prompte millor aquest tema, perquè al final de la legislatura només queden els que es vulguen quedar en el seu lloc, i la immensa majoria passen a la relació jurídica funcionarial.
- Modificació de la LOGFPV. Ens sembla bé que no s'utilitze la llei de mesures per a realitzar els canvis que es volen fer, però açò no pot suposar que ens anem a diversos mesos. Existeixen problemes tant en la norma com en els annexos referits als cossos i escales.
- Carrera professional. Modificació del Decret perquè es tinguen en compte tant al personal que ha promocionat, al de millora i al personal interí.
- II Pla d’Igualtat: encertar de debò la negociació.
- Negociació de les Relacions de Llocs de Treball (RLT). Imprescindibles per a poder convocar concursos:
- Especialment urgent és la classificació com a llocs estructurals en la RLT dels llocs de treball de programes del Servef: són més de 120 llocs que desapareixeran el 31 de desembre si no és fa ja.
- Cal encetar un debat seriós sobre els llocs oberts a altres administracions: no pot ser que a la Generalitat puguen vindre de totes, i als llocs de treball més alts, i el nostre personal no tinga cap opció en els administracions que ens envien personal.
- Definició de llocs d'atenció directa a l'efecte de cobertura i classificació de llocs.
- Classificació de llocs de treball en els cossos del grup B, que estan en la llei, però no en les RLT.

2016
- OPE 2016. Ha de ser la OPE que revertisca la situació de dèficit estructural de l'Administració valenciana, en la qual se cerquen fórmules per a la consolidació del personal, com s'ha apuntat respecte de l'OPE de 2015.
- Recuperació de l'horari estiu de 15 de maig a 15 d'octubre.
- Replantejament radical del Pla de redistribució de càrregues de treball.
- Reorganització de les Oficines Prop. Registre, personal que ha de fer-ho i nivell retributiu.
- Pla d'utilització del valencià en l'Administració
- Mesa tècnica de personal que treballa en Educació: Horaris i funcions d'Educadors/es d'Educació Especial i possible revisió de la classificació d'eixos llocs i els d'Educadors/es d'Educació Infantil (nou grup B).
- Serveis de Prevenció: cal revertir el traspàs dels serveis de prevenció a l’INVASSAT. Han de passar d’aquest organisme a les conselleries de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, respectivament.
- Abonament de les retribucions degudes al personal interí al servei de l'Administració del Consell en els termes que estableix la Sentència del Tribunal Superior de Justícia per la reducció de jornada imposada pel Decret 1/2012. Per a açò, li instem al fet que inicie la revisió d'ofici del procediment i ho resolga en via administrativa.

SALUT LABORAL. En Benestar Social, els centres estan en una situació dramàtica. Fins ara el personal laboral en principi no té problemes per a canvi de lloc però el personal funcionari, com són els EIS i altres ho tenen fotut. És imprescindible una anàlisi de la situació i el canvi normatiu convenient per donar eixida a la situació, al marge de la renovació de plantilles, que tambè s'entén necessari.
- Cal convocar els fòrums de negociació en matèria de salut laboral per al personal del Consell, tant la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral, com les Comissions Sectorials dels diferents sectors, per a abordar com més prompte millor els temes preventius del sector de l'Administració Pública a través de la convocatòria d'una mesa tècnica del sector que hauria d'abordar prioritàriament:
- Realització de l'avaluació de riscos dels col·lectius que, pel tipus d'activitats que realitzen, són considerats d'especial risc, (com el col·lectiu del personal de neteja, auxiliars de clínica, educadores d'educació especial i infantil......)
- Estudis epidemiològics que determinen les causes de les malalties pròpies de cadascun d'aquests col·lectius.
- Establir quin és la situació de la Prevenció de Riscos en el sector i establir prioritats d'actuació.