Programa per al personal educatiu complementari

DAVANT la precarització continuada i sistemàtica de les nostres condicions laborals.

14 / 05 / 2015 | Intersindical eleccions2015


DAVANT un ventall de funcions tan ample, que inclou tasques educatives, higièniques, sanitàries, assistencials... I tot allò que interprete cada inspecció educativa, cada equip directiu o cada direcció de centre, amb las complicitat culpable de l'administració.
DAVANT el desconeixement manifest que per part de resta de professionals de l'ensenyament de la nostra figura i el nostre paper als centres educatius.
DAVANT el maltractament econòmic que hem patit, i patim, amb una classificació dels nostres llocs de treball desvinculada del seu nivell de dedicació i responsabilitat, la qual és una mostra fefaent de la discriminació retributiva que pateixen en l'Administració Valenciana els col·lectius laborals feminitzats.
DAVANT l'objecció de consciència normativa que s'ha escampat enguany pels centres educatius en negar-se a aplicar la normativa vigent quant a distribució de la jornada laboral, amb el vist i plau culpable de la Conselleria d'Educació.
DAVANT la insuportable pressió que suposa enfrontar-se a qualsevol necessitat educativa específica en qualsevol etapa del sistema educatiu, sense el suport de la integració plena en els equips educatius i sense cap reforçament formatiu per part dels òrgans competents.
DAVANT el menfotisme de la conselleria, que s'amaga en la desregulació per defugir les seues obligacions i carrega la compensació de les seues deficiències damunt les espatlles del sector més desprotegit del sistema educatiu: el personal educador i fisioterapeuta i el seu alumnat.

EXIGIM DIGNITAT LABORAL I EDUCATIVA

#MOUTE PER:


• Adscripció orgànica i funcional a la Conselleria d'Educació.
• Reconeixement que la nostra intervenció amb l'alumnat té caràcter plenament educatiu, consegüentment, adequació de la classificació i retribucions al nivell de responsabilitat que se'ns exigeix.
• Supressió de qualsevol intervenció als menjadors escolars.
• Consideració com a plantilla educativa a tots els efectes, amb els drets i obligacions que comporta la integració plena en tots els òrgans de coordinació pedagògica, participació i gestió democràtica dels centres educatius.
• Establiment del complement retributiu de carrera professional per a tot el personal.
• Substitució immediata de les absències, siguen pel motiu que siguen.
• Definició clara de les funcions de tots i cadascun dels llocs de treball.
• Adequació de les dependències i instal·lacions per a garantir l'atenció digna del nostre alumnat i, alhora, protegir la salut del personal.
• Establiment de la jornada intensiva a tots els centres.
• Adscripció al cos de personal tècnic, grup B, amb un pla d'ocupació que garantisca a tota la plantilla actual els mecanismes necessaris per a acreditar el requisit de titulació escaient.
• Regulació d'una jornada d'intervenció educativa idèntica a la resta de professionals amb què compartim centre educatiu i alumnat.
• Desaparició de llocs amb jornada parcial i classificats com a no permanents.
• Oferta pública d'ocupació anual, convocada junt a l'oferta pública de llocs docents i resolta en els mateixos terminis. Els serveis prestats en aquests llocs han de constituir un merit computable a efectes de les oposicions docents.
• Convocatòria anual de concursos de mèrits pel sistema de resultes, resolts en els mateixos terminis que els concursos docents.
• Acció formativa preferent per a compensar els dèficits actuals, amb una oferta formativa específica coordinada territorialment des dels CEFIRES. Així mateix, s'establirà un sistema de crèdits formatius de lliure disposició per a compensar el que no puga abordar-se des dels centres de formació públics, com a mecanisme per a garantir tant el dret i l'obligació de formar-se que té el personal públic, com els dret del nostre alumnat a rebre una atenció educativa de qualitat.
• Ampliació del catàleg de malalties professionals que incorpore les noves patologies que es produeixen com a conseqüència del nostre treball.
• Consideració com a col·lectiu d'alt risc des del punt de vista de la salut laboral i posada en marxa, amb caràcter urgent, d'un programa específic de vigilància de la salut, amb especial atenció a l'avaluació dels riscs psicosocials associats a certes pràctiques arrossegades des de fa dècades.
• Aplicació del Decret 106/2006, del Consell, d'adaptació dels llocs de treball.
• Establiment dels mecanismes necessaris per a regular la segona ocupació.
• Negociació d'una nova ordre de borses en la qual els serveis prestats no siguen un motiu de penalització, ni el atzar puga condemnar ningú a malviure eternament amb un lloc de treball i unes retribucions parcials