Sobre el personal interí i la precarietat en la Generalitat

COORDINADORA DE PERSONAL INTERÍ. La Coordinadora de Personal Interí (CPI) és una estructura de treball dins del Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics (STAS-Intersindical Valenciana), el sindicat que dins d’Intersindical agrupa el personal de les Administracions Públiques (Administració de la Generalitat, de Justícia, les diferents Administracions Locals, Correus, el sector de la Comunicació, etc.).

17 / 05 / 2015 | Intersindical servef2015


La CPI agrupa les persones funcionàries interines i laborals temporals afiliades a STAS que vulguen treballar en la problemàtica que afecta les persones interines i temporals, i és un punt de reunió, debat, mobilització i proposta d’actuació per a la resta del sindicat.
Quantes persones són?
En l'Administració de la Generalitat existeix almenys un 25% de precarietat. És a dir, que de tota la plantilla de catorze mil funcionaris i funcionàries, són interines més de tres mil persones, que s'ocupen diàriament de prestar els serveis públics.
A què es dediquen?
Ocupen els llocs de treball de nivell més baix en tots els grups de l'Administració, doncs no ocupen llocs de direcció. Les seues funcions són idèntiques a les de la resta de companys i companyes. S'encarreguen de tramitar ajudes socials, de reconèixer un grau d'incapacitat, de protegir menors en desemparament, de tramitar que es cobre una ajuda agrícola europea, que es paguen les nòmines del personal, que es facen nous col·legis i hospitals, que es tinga accés a la justícia gratuïta, de gestionar els Parcs Naturals, que es cobrisquen necessitats materials en jutjats, hospitals, col·legis, que es recapten imposats per a sostenir la despesa pública, i un llarguíssim etcètera.
Com han accedit al seu lloc?
Pels mecanismes legals per a cobrir els llocs de treball. Es cobreixen les vacants mitjançant borsa de treball després d'aprovar algun exercici de l'oposició, valorant la seua entrada per rigorós ordre de mèrit i capacitat i respectant-se els principis d'igualtat i publicitat (art. 10.2 de l'EBEP).
Hi ha persones interines seleccionades a dit, endollades?
Desgraciadament, sí: són una petitíssima minoria, i rebutgem la seua existència. Per la seua culpa s'assenyala al col·lectiu de personal interí, quan la immensa majoria han sigut seleccionat per vies totalment ajustades a dret. La majoria de les persones endollades van ser seleccionades per la via de l'article 8 de l'Ordre de Borses, que permet saltar-se la borsa legal quan a l'Administració li convé.
Però aqueixa via és legal?
Intersindical Valenciana no va signar l'acord sobre l'ordre de borses a causa de l'article 8 i de la clàusula per la qual es castiga al personal interí quan cessa després d'haver treballat més d'un any. Pot ser legal perquè no ho ha anul·lat una sentència, però per al Sindicat ambdues clàusules són il·legítimes.
Quan deu el Consell traure a oferta pública les places cobertes per personal interí?
Cada any, amb l'oferta d'ocupació pública anual, han d'oferir-se totes les vacants ocupades i pressupostades (article 10.4 de l'EBEP). Aquesta obligació l'ha incomplit sistemàticament la Generalitat Valenciana i ho ha patit el personal interí. Encara que hi haja a qui li semble un favor no oferir les places i seguir durant dècades treballant en precari, és tot el contrari: se'ls ha privat de la possibilitat de consolidar les seues places. No és el mateix preparar-se una oposició purament memorística amb vint que amb cinquanta anys. Tampoc ho són les obligacions familiars i econòmiques que l'edat normalment comporta. De molts grups no s'ha tret oferta durant dècades, i en uns altres ha sigut tan minsa que ha portat al fet que milers de persones competiren per dues o tres places. Amb una dificultat tan extrema, s'impossibilita a gent molt preparada obtenir una plaça que hagueren obtingut en condicions normals, és a dir, incloent totes les places vacants en l'oferta pública d'ocupació (OPE). I s'han de conformar amb una plaça interina accedint per rigorós ordre de mèrits de la borsa de treball, després d'aprovar la fase d'oposició però quedar-se sense plaça, amb la paradoxa de seguir treballant en el mateix lloc com a interí o interina.
Que han fet durant aquests anys?
La majoria porten més de vint anys treballant, dedicats al servei públic, a canvi d'un salari. També s'han format amb la seua experiència del treball diari, amb els cursos de formació impartits pee l'IVAP. Inversió en cursos, amb un cost de molts milions d'euros de diners públics. Açò és un patrimoni del poble valencià i no pot balafiar-se tirant-los sense més.
Com han de ser les seues condicions de treball?
El principi d'igual treball igual salari ha sigut arreplegat per la Directiva 1999/70/CE, que forma part del dret espanyol (art. 93 CE). Obliga a les administracions a no discriminar al personal temporal en les seues condicions de treball, que han de ser iguals per a tot el personal funcionari, independentment de quin haja sigut la seua via d'accés.
Seria impensable que a les persones interines no se'ls deixara anar a la condícia, o que no pogueren asseure's en la cadira. Doncs el mateix ocorre amb el salari. Així ho han declarat els tribunals amb els triennis, la reducció de jornada o la carrera professional. Desgraciadament açò ha portat al fet que moltes persones interines hagen de reclamar judicialment pels seus drets laborals conculcats injustament. Aquests greus incompliments del Dret europeu poden acabar per suposar duríssimes sancions econòmiques a les administracions incomplidores.
Hi ha solució?
Milers de persones funcionàries interines del Consell, i les seues famílies, exigeixen i mereixen una solució a la seua temporalitat de dècades, mitjançant una consolidació extraordinària, com s'ha realitzat en altres casos.
En el sector privat seria impensable tenir a milers de treballadors i treballadores en precari durant dècades. I en el sector públic existeixen molts exemples pacífics de solucions, en CCAA o Ajuntaments. Per exemple, la possibilitat que ofereix l'EBEP en la seua Disposició Transitòria Quarta, que faculta per a desenvolupar processos extraordinaris de consolidació de l'ocupació pública.
Hi ha solucions per a donar estabilitat al personal, que poden ser diferents depenent de cada sector o relació jurídica: només es tracta de tenir la voluntat política d'engegar-les.
La solució ha de ser para tothom igual: la Generalitat ha de donar estabilitat i consolidar l'ocupació de les milers de persones funcionàries interines que durant dècades han treballat prestant els serveis públics valencians, i pot fer-ho complint amb els principis constitucionals d'accés a la funció pública.