Arranca el procés de funcionarització

Amb més d'un any de retard des que Intersindical exigira que l'ordre de funcionarizació es portara a Mesa Sectorial en la primera quinzena de març, per a concloure el procés abans de l'estiu de 2016, avui, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha publicat la Resolució de 27 de març de 2017 per la qual es convoquen els cursos selectius d'adaptació al règim jurídic de determinat personal laboral fix a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

11 / 04 / 2017 | Intersindical resolució 27032017 personal laboral funcionarització funció pública


La presentació a la prova final del curs selectiu és requisit indispensable per a la superació del procés d’adaptació
Els llocs inclosos en la present convocatòria són els que, després de l’entrada en vigor de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i com a conseqüència d’ella i la implantació dels cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials, han quedats adscrits per les seues funcions a un dels esmentats cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials, i en conseqüència, s’ha modificat la seua classificació a la de naturalesa funcionarial.

Per a ser admesos als cursos selectius objecte d’aquesta convocatòria les i els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat.
b) Trobar-se en una de les situacions següents:
b.1 Ser titular d’un lloc de treball dels especificats anteriorment
b.2 Ocupar amb destinació provisional un lloc de treball dels especificats en el punt anterior, no sent titular de cap lloc de treball amb destinació definitiva.
b.3 Tindre suspès el contracte amb dret a reserva d’un lloc de treball dels especificats en el punt 1.
c) Estar en possessió de la titulació requerida, quan siga procedent, i complir la resta de requisits exigits per a l’exercici del lloc de naturalesa funcionarial que estiga ocupant

La participació en els cursos selectius tindrà caràcter voluntari. El personal laboral que no faça ús d’aquest dret o bé, que no supere els cursos, romandrà com a personal a extingir en els llocs de treball que exercisca, mantenint la mateixa relació jurídica laboral. Qui vulga prendre part en el procés haurà de presentar la sol·licitud en el termini d'un mes, comptat de de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.


La relació provisional de personal admès i exclòs a la realització dels cursos selectius es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es
La duració dels cursos selectius, segons els grups de titulació a què pertanguen les i els participants, serà la que a continuació s’indica:
Personal laboral del grup A: 75 hores
Personal laboral del grup B: 60 hores
Personal laboral del grup C: 50 hores
Personal laboral del grup D: 30 hores
Personal laboral del grup E: 25 hores

Per a l’adaptació del règim jurídic a la condició de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat a través del procediment establit en la present convocatòria, a més de superar les corresponents proves avaluatòries, serà requisit indispensable l’assistència a un 90 %, com a mínim, de la duració total del curs selectiu, excepte causa justificada al·legada i acreditada davant de la comissió qualificadora.

L’avaluació continuada es realitzarà durant el desenvolupament del curs, sobre cada apartat (matèries) en què es divideix el temari establit en l’annex II de la convocatòria. Per a poder concórrer a la prova final d’aptitud, serà necessari acreditar la realització de totes les activitats i proves. Aquesta circumstància s’acreditarà per la comissió qualificadora.

Finalitzats els cursos selectius, es realitzarà una prova final sobre els continguts dels temaris de les matèries impartides que es detallen en l’annex de la convocatòria. Consistirà en la realització d’una prova teorico-pràctica per escrit, que s’efectuarà en el temps màxim establit a continuació de conformitat amb els grups de titulació a què pertanguen les i els participants:
Personal laboral del grup A: 2 hores.
Personal laboral del grup B: 1 hora i 30 minuts.
Personal laboral del grup C: 1 hora.
Personal laboral del grup D: 1 hora.
Personal laboral del grup E: 1 hora.

La presentació a la prova final del curs selectiu és requisit indispensable per a la superació del procés d’adaptació

Per a la superació final del procés selectiu haurà d’obtindre’s la qualificació d’apte. La qualificació d’apte s’obtindrà quan s’aconseguisca una puntuació igual o superior a 5 punts, resultat de sumar la mitjana de les qualificacions obtingudes en l’avaluació continuada i en la prova final del curs selectiu

El personal laboral fix que supere els cursos selectius, adquirirà la condició de personal funcionari de carrera i s’integrarà en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent al lloc de naturalesa funcionarial que ocupa, prenent possessió en ell, prèvia acreditació d’estar en possessió dels requisits exigits per al seu exercici, llevat que ja consten inscrits en el Registre de Personal de l’Administració de la Generalitat.

El lloc s’exercirà amb el mateix caràcter que l’ocupava com a personal laboral fix, és a dir, amb destinació definitiva o provisional. En els supòsits que siga procedent, percebrà un complement personal, transitori absorbible, per un import equivalent a la diferència que existisca entre les retribucions del lloc que ocupava com a personal laboral, inclosos els triennis, i les que li corresponguen com a conseqüència de la classificació del lloc de treball de naturalesa funcionarial, una vegada modificat aquest.

En el moment de la presa de possessió com a funcionaris o funcionàries de carrera, passaran a la situació d’excedència voluntària automàtica com a personal laboral.
Accedeix a la Resolució