Els llocs de la Generalitat, per al personal de la Generalitat

Actualment, en les relacions de llocs de treball (RLT) de la Generalitat podem comptar fins a 231 llocs de treball oberts per a la seua cobertura per personal procedent d'altres administracions públiques. Recents sentències determinen que no és possible eixa classificació si no es signen abans convenis de conferència sectrorial o convenis bilaterals entre Administracions. No existeixen ni els uns ni els altres. En canvi, el personal de la Generalitat no pot concursar a altres administracions, ja que no apliquen el criteri de reciprocitat.

02 / 11 / 2015 | Intersindical rlt funció pública


COMPLIRÀ LA CONSELLERA, QUE ÉS FISCAL, AMB LES SENTÈNCIES? O S'IMPOSARAN CRITERIS POLÍTICS?

Es dóna la "circumstància" o "coinciència" que aquests llocs són dels millor classificats de les RLT: llocs de secretaria de direcció, llocs de "coordinadors/es-assessors/es" (és a dir, eventuals camuflats), i, la part més important, llocs de caps de servei, subdireccions generals i llocs amb rang igual o assimilat als anteriors.
La Generalitat no ha subscrit cap conveni de mobilitat, ni consta l'existència de cap conveni de conferència sectorial
En les Relacions de Llocs de Treball (RLT) de l'Administració de la Generalitat Valenciana de 2013, que són les darreres en ser publicades, apareixen molts llocs de treball amb la classificació “obert a altres administracions”, la qual cosa permet la seua provisió mitjançant personal funcionari d'altres administracions públiques.
Sense ànim de ser exhaustius, podem esmentar, almenys, els següents 231 llocs de treball, els qual suposen, aproximadament, el 1,5% del total de 16.000 places que composen l'Administració de la Generalitat:
3, 39, 101, 485, 584, 634, 771, 1309, 1383, 432, 1455, 1597, 1866, 1991, 2101, 2203, 2226, 2312, 2315, 2384, 2516, 2520, 2557, 2604, 2824, 3194, 3311, 3369, 3622, 3728, 3780, 3867, 4052, 4405, 5193, 5563, 5700, 5721, 5740, 5755, 5925, 5941, 6105, 6108, 6304, 6412, 6468, 6650, 6975, 7082, 7116, 7779, 8604, 8608, 9409, 9410, 9431, 9727, 9770, 10016, 10017, 10043, 10150, 10158, 10205, 10210, 10599, 10600, 10605, 10622, 10623, 10659, 10822,, 10891, 10892, 10893, 10959, 10966, 10970, 10984, 11544, 11637, 12430, 13524, 13612, 13748, 13773, 14309, 14719, 14748, 15039, 15174, 15738, 15739, 15861, 16258, 16373, 16661, 16665, 17548, 17549, 18381, 18400, 18406, 18572, 18940, 18944, 18948, 18963, 18980, 19016, 19034, 19117, 19234, 19267, 19268, 19269, 19270, 19271, 19272, 19273, 19274, 19275, 19330, 19349, 19383, 19448, 19533, 20706, 20789, 20790, 20909, 21024, 21039, 21050, 21099, 21118, 21167, 21248, 21249, 21250, 21251, 21304, 21305, 21306, 21804, 22035, 22312, 22482, 22787, 23021, 23174, 23723, 23767, 23852, 23935, 23945, 23948, 23953, 23954, 23987, 23988, 23990, 23991, 23998, 23999, 24001, 24016, 24017, 24018, 24021, 24022, 24255, 24279, 24340, 24383, 24392, 24406, 24407, 24448, 24480, 24481, 24482, 24504, 24548, 24571, 24572, 24598, 24599, 24632, 24700, 24709, 24710, 24781, 24813, 24893, 24895, 24903, 24905, 24938, 24953, 25255, 25379, 25457, 25513, 25521, 25524, 25551, 25553, 25554, 25562, 25566, 25577, 25579, 25608, 25700, 25744, 26174, 26300, 26536, 26537, 27115, 27809, 27826, 27830, 27851, 27925, 27927, 28073, 28149, 28262.

D'altra banda, atenent a la data de la publicació de les RLT, és molt possible s'hagen classificat altres llocs de treball de la mateixa forma, amb la qual cosa cal entendre'ls inclosos en les consideracions següents.
La regulació de la classificació de llocs de treball per a la seua provisió mitjançant personal funcionari d'altres administracions públiques, d'aplicació a l'Administració de la Generalitat, està recollida en les següents normes:
a) Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP)
Article 84 La mobilitat voluntària entre Administracions Públiques
1. Amb la finalitat d'aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans, que garantisca l'eficàcia del servei que es preste als ciutadans, l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals establiran mesures de mobilitat interadministrativa, preferentment mitjançant Conveni de Conferència Sectorial o altres instruments de col·laboració.
2. La Conferència Sectorial d'Administració Pública podrà aprovar els criteris generals a tenir en compte per a dur a terme les homologacions necessàries per a fer possible la mobilitat.

b) Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV)
Article 40. Supòsits especials de classificació de llocs de treball
4. La classificació de llocs de treball i les respectives relacions podran preveure la seua provisió mitjançant personal funcionari d'altres administracions públiques d'acord amb els principis i criteris establits en l'article 113 d'aquesta llei.
Article 113. Mobilitat interadministrativa
1. D'acord amb el principi de reciprocitat i de conformitat amb el que es disposa en la legislació bàsica de l'Estat, així com en els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que puguen ser subscrits, el personal funcionari podrà accedir a llocs de treball d'altres administracions públiques, d'acord amb els requisits i condicions que es determinen en les relacions de llocs de treball.
2. Els llocs de treball susceptibles de provisió per personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques es cobriran pels diferents sistemes de provisió vigents, amb els efectes que legal i reglamentàriament s'establisquen.
3. En el marc dels acords que es puguen subscriure entre administracions públiques amb la finalitat de facilitar la mobilitat del personal de les mateixes, es tindrà especial consideració als supòsits de mobilitat geogràfica de les empleades públiques víctimes de violència de gènere.
D'aquestes normes es constata que la mobilitat interadministrativa, consistent en la provisió de llocs de treball d'una administració amb personal funcionari d'altres administracions públiques, és una forma o via de provisió que està prevista en la legislació, però que ha complir uns requisits per a la seua utilització: la subscripció de convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració, i que aquests instruments o convenis respecten el principi de reciprocitat.

La Generalitat no ha subscrit cap conveni de mobilitat, ni ha regulat en cap instrument normatiu la mobilitat interadministrativa. Tampoc
Diiverses sentències de jutjats contenciosos administratius i del propi Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana han anul·lat la classificació de determinats llocs de treball que es van obrir en el seu moment.
Els arguments d'aquestes sentències es poden resumir en aquesta cita de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (STSJCV) 612/2013, de 22 de juliol:
“... se constata que si bien es cierto que esta forma de provisión viene prevista expresamente en el art. 40.4 de la Ley 10/10, en relación con lo dispuesto en el art. 113.1, resulta asimismo innegable, y tal extremo no puede ser obviado por esta Sala, que resulta preciso con carácter previo a articular dicha forma de provisión, que se suscriban convenios de conferencia sectorial u otros instrumentos de colaboración para poder acceder a esta forma de provisión.”

Per tot això, INTERSINDICAL VALENCIANA s'ha dirigit a la conselleria de Justícia i Administració Pública (en un escrit que podeu descarregar ací) per tal de reclamar la modificació de la classificació de tots els llocs de treball que estiguen oberts per a la seua provisió per personal funcionari procedent d'altres administracions, tot eliminant eixa possibilitat, en tant no es complesquen les previsions contingudes en la normativa esmentada i se subscriguen els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que respecten el principi de reciprocitat. Així mateix, també ha demanat que, mentre es realitzen els tràmits oportuns per a complir amb la petició anterior, la conselleria s'abstinga de nomenar, per qualsevol forma de provisió, personal funcionari procedent d'altres administracions en els llocs de treball que actualment contemplen eixa possibilitat.