Es podrà accedir a la Funció Pública sense saber una paraula de valencià

La Conselleria de Justícia i Administració Püblica ha convocat mesa sectorial per al dimecres, 2 de desembre, per tal d'aprovar un pacte relatiu a les convocatòries de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015. Com que el document que l'arreplega l'han enviat dilluns, dia 30 de novembre, Intersindical Valenciana no ha pogut efectuar la corresponent ronda d'assemblees per a la seua ratificació (o no) per part del personal (totes i tots vosaltres).. En conseqüència, en breu us comunicarem quines assemblees celebrem i on, per tal que, en un "procés participatiu" ens digueu què us sembla.

30 / 11 / 2015 | Intersindical mesa sectorial concursos concur-oposició carrera professional


TOT SEMBLA INDICAR QUE EL VALENCIÀ CONTINUARÀ SENT FUTUR... NINGÚ VOL QUE ES FAÇA PRESENT

La proposta de pacte enviat per la DG de Funció Pública el teniu al següent enllaç: PROPOSTA DE PACTE DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA RELATIU ALS CRITERIS QUE REGIRAN LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES CORRESPONENTS A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2015 PER AL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL. A continuació us fem un resum del que diu i del que opinem des del Sindicat. Però recordeu que l'opinió més important és la vostra.
El document té tres parts substantives: sistema de selecció, provisió de llocs de cossos convocats i Modificació de la normativa sobre carrera professional horitzontal

Sistema de selecció
Sistema d'oposició per a les dues escales que es convoquen del Cos d'Investigadors Científics, així com del Cos d'Interventors.
Per a la resta de llocs, sistema de concurs-oposició, en el qual el valor de la fase d'oposició (eliminatòria) serà del 65% de la puntuació total possible i el de la fase de concurs del 35% per cent restant.
Se suposa que aquest repartiment també es refereix al torn de promoció interna. En les reunions de mesa tècnica Intersindical ha defensat la necessitat de canviar el sistema de la promoció interna, en el que retallar un exercici no suposa una resposta adequada. Si us fixeu en l’OPE 2010, observareu com la gran majoria de les places es quedaran buides. Nosaltres apostem pel model de curs amb exàmens parcials i finals i que servisca per a la carrera professional.
Tampoc no es parla en el pacte del sistema de proves selectives, que ja l’AGE ha canviat. La Generalitat continuarà amb un sistema propi del segle XIX. La modernitat no arriba a l'accés a la Funció Pública.

Puntuació màxima de la fase de concurs, en proporció a la puntuació total de les proves:
a) Experiència: 20%
b) Formació: 15%. Ací es podran valorar els següents subapartats, cada u fins a un màxim del 6% de la puntuació total de les proves, i sense sobrepassar en conjunt el límit del 15%:
1. Titulació
2. Cursos de formació de personal empleat públic
3. Màsters universitaris no valorats com a titulació
4. Idiomes comunitaris
5. Valencià
Per a Intersindical Valenciana, aquesta distribució és francament millorable. Es dóna una puntuació francament insuficient per a les persones que han treballat per a la Generalitat, ja que un 20% és una puntuació massa baixa per a tractar-se d'un moment d'emergència del personal interí i temporal, que ja arriba al 33% de la plantilla.
A més, amb el coneixement del valencià, anem enrere. Ja sabem que el requisit que estableix la llei és de mentira, ja que es pot eludir comprometent-se a fer "els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l'administració de la Generalitat" (article 53.2 LOGFPV). Però amb els governs del PP, almenys, per a tenir tots els punts de la fase de concurs calia tenir el superior de valencià. Ara no cal. Hom pot arribar a tindre els 15 punts de formació amb cinc mèrits que, cadascun, pot ser puntuat amb 6 punts, de forma que es pot arribar al màxim sense saber una paraula de valencià.
Per a finalitzar, francament, no comprenem la puntuació dels màsters propis de cada universitat, que no són titulacions oficials, però que s'equiparen en puntuació a qualsevol titulació oficial. Podríem entendre que comptaren com a cursos de formació, però la puntuació equiparada a les titulacions oficials i al valencià ens sembla excessiva

Provisió de llocs de cossos convocats
L'Administració es compromet a agilitar els processos de provisió dels llocs de treball vacants relacionats amb els cossos inclosos en esta oferta d'ocupació pública, per a que el personal funcionari públic puga optar als llocs vacants abans que s'oferisquen als funcionaris i funcionàries de nou ingrés.
També es convocarien concursos del C1 i C2 d'Administració General, durant 2016.
Intersindical Valenciana es mostra favorable a aquest apartat, per un doble motiu: ja fa molts anys que no s'han convocat concursos, de manera que aquests compromís obliga a començar a convocar-ne, la qual cosa està bé per si mateix. A més, el Sindicat sempre ha opinat que no s'han d'oferir places al personal de nou ingrés si prèviament no s'havien ofert al personal funcionari de carrera i havien quedat desertes.

Modificació de la normativa sobre carrera professional horitzontal
Anàlisi i estudi de la regulació “dels diferents models teòrics, possibles jurídicament, aplicables al personal empleat públic de caràcter fix amb servicis prestats en altres cossos, grups o subgrups de titulació, amb la finalitat de modificar l'actualment vigent en l'esmentat Decret en els aspectes i apartats que procedisca i que, d'esta manera, la participació en els diferents processos de promoció professional, reflectisca i reconega, de forma adequada, la trajectòria i activitat total de l'esmentat personal, sense detriment dels seus drets professionals individuals.”
La qual cosa vol dir que “alomojó” s'analitza i estudia -sense cap compromís concret- la modificació del Decret de Carrera per a què a les persones funcionàries de carrera que tenen serveis prestats en altres grups se'ls reconega eixe temps treballat.
Per a Intersindical Valenciana, és obvi que aquest apartat és un brindis al sol. Sona bé, clar, i no podem estar més d'acord que en què el personal que ha promocionat veja reconegut el temps treballat en grups diferents a l'actual. Però aquesta redacció no obliga a l'Administració a res. De fet, ens recorda altres clàusules d'acords de les anteriors legislatures, en què l'Administració s'obligava tan poquet que acabava per incomplir el fons sense incomplir la forma.
Per tant, no es tem en contra, però sembla la típica clàusula que no aprofita per a res, però que permet a alguna organització explicar millor la seua signatura.

Assemblees
Recordeu que prompte es convocarà una assemblea a prop del vostre centre de treball, per tal que pugueu dir-nos què us sembla la proposta i si Intersindical Valenciana ha de signar o no el pacte.