Es prepara un decret de classificació per al nou sistema de cossos i escales

Dimecres es va reunir una mesa tècnica per a tractar del contingut de l'esborrany de decret sobre classificació i relacions de llocs de treball. El text articulat podria estar llest la setmana propera i negociar-se en mesa sectorial a principis de febrer

25 / 01 / 2013 | Intersindical rlt mesa tècnica classificació


Aquest Decret planteja algunes novetats, bàsicament referides a l'adaptació a la nova llei de funció pública, que estableix un sistema de cossos i escales. L'aprovació del decret permetria, segons s'ha explicat, negociar i publicar les Relacions de Llocs de Treball en base a les quals iniciar el procés d'integració del personal en els nous cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials (APF per als amics).
Hi ha limitacions a la classificació de llocs barrats (per a dos grups o subgrups) si no es tracta de llocs de caporalia, i s'ha decidit des-barrar els llocs de caps d'unitat (B/C), ja que els subgrups A2 i C1 no són limítrofs, en aparéixer un grup B, actualment fantasma, però cal tenir en compte. Es proposa la creació dels llocs de caps de Suport (A2) i de caps d'Equip (C1).

De la resta de detalls us informarem quan disposem del text articulat. Hui dijous es tractarà sobre el pla d'ordenació de personal per a cobrir l'atenció al públic en els PROPs.

Altres propostes de negociació

Pel que fa a la reclamació d'Intersindical de tractar altres assumptes, a banda dels dos esmentats, se'ns ha oferit la possibilitat de presentar per escrit una proposta per tal d'incorporar-la a futures sessions. Esperem que això supose un canvi en els processos negociadors i que realment puguem incorporar propostes de negociació des de les organitzacions sindicals.

La presentarem hui i incorpora les peticions ja conegudes per vosaltres i que ens heu fet arribar en les assemblees:

Regles sobre la convocatòria i confecció de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial de la Funció Pública. Junta de Portaveus, calendaris o cronogrames, majories per a la introducció de punts en l’ordre del dia, etc.
Modificació del Decret 175/2006, de Condicions de Treball del personal al servei de la Generalitat en diversos punts: moscosos, vacances, dies compensatoris.
Aplicació de la Directiva Europea 199/70, de reconeixement i pagament de triennis al personal interí amb efectes retroactius.
Negociació de les Relacions de Llocs de Treball de l’Administració de la Generalitat, meses tècniques prèvies per conselleries incloses.
Negociació dels criteris generals sobre els propers concursos de trasllats i el seu calendari (art. 37.1.c de l’EBEP).
Negociació dels criteris generals sobre l’Oferta Pública d’Ocupació i el seu calendari (art. 37.1.l de l’EBEP).
Derogació dels articles 3, 4, 5, 6 i 7 del Decret Llei 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, referits a la reducció horària i retributiva al personal laboral temporal i funcionari interí. Emparat legalment en l’article 37.1.k de l’EBEP.
Altres assumptes, com les compensacions de la paga extra o els dies de malaltia que no suposen baixa, els presentarem per a la presa en consideració per la Mesa General.