La Mesa General de Negociació modifica la LLei de Funció Pública

Passat 31 de juliol, contra totes les ampul·loses declaracions de l’actual govern de la Generalitat sobre un nou temps i una altra forma de fer política des de la transparència i el diàleg, la Mesa General de Negociació, a més d'arribar a dos Acords sobre recursos sindicals per a racionalitzar la negociació col·lectiva, va fer servir el parany de l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a modificar la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

04 / 08 / 2017 | correus modificació llei funció pública mesa general acord sindical


Una vegada més, perquè ja es va emprar la mateixa estratègia en octubre de 2016 per a re- classificar els llocs de treball de l’advocacia, l’administració torna a defugir la negociació en els fòrums escaients per a fer-ho, i és per això que hem de reiterar la nostra oposició radical a un mecanisme de modificació extraordinari amb el qual es continua posant pegats a un a llei en procés d’extinció permanent.
Tot i estar d’acord amb algunes de les modificacions plantejades, com les formes són importants, no podem considerar aquest nou episodi com una simple qüestió ornamental. Tot al contrari, entenem que aquesta dinàmica suposa un canvi substantiu, una esmena a la totalitat dels propòsits manifestats a l’inici de la legislatura per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
Dit això, respecte a les modificacions, llevat les estrictament tècniques, serveixen per a il·lustrar amb claredat el trànsit erràtic per aquesta legislatura “del canvi”, amb un pas endavant i dos enrere, i l’acumulació d’un retard irrecuperable respecte a la calendarització dels compromisos adquirits en l’Acord de legislatura.
Per posar dos exemples significatius, en primer lloc ens trobem amb una modificació respecte als requisits establerts per a accedir al Cos C1-13. Fins ara el requisit era el títol de Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària, amb el canvi a un requisit de titulació genèric avancem pel camí de la des-professionalització i, a més, tallem de soca-rel les expectatives i reivindicacions de les treballadores i treballadors d’aquest col·lectiu
I en segon, per a acabar en positiu, considerem del tot imprescindible la modificació, a proposta de la Direcció General de Funció Pública, de l’article 108 de la llei. Amb aquest canvi, el personal que ocupa un lloc d’administració especial pot passar a ocupar-ne un d’administració general per motius de salut.
Hem d’aplaudir una modificació amb la qual es podrà donar resposta efectiva a moltes treballadores i treballadors amb greus problemes de salut vinculats directament al seu lloc de treball per als quals fins ara no hi existia cap opció real per a substanciar una mesura de promoció de la salut que en justícia hauria d’haver constituït un objectiu prioritari si més no des de l’entrada en vigor del Decret 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual és desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals.