Nou decret de condicions de treball

Diumenge, 31 de marc, el DOGV publicava el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

03 / 04 / 2019 | Intersindical funció pública eleccions2019 decret 422019 condicions de treball


La importància capital d’aquesta norma i la seua centralitat en la quotidianitat laboral del personal públic, són del tot inqüestionables. I per això, l’entrada en vigor d’aquest decret constitueix un guany incontestable de la present legislatura, una mostra fefaent del compromís infrangible amb el servei públic, tant de l’administració com dels agents socials, i una victòria col·lectiva de totes les treballadores i treballadors públics.
Repassem tot seguit les principals novetats que incorpora el decret:

Jornada d’estiu
A partir de proper 15 de maig, recuperem la jornada reduïda d’estiu que establia l’Acord de Legislatura del període 2008-2011. Així, des de 15 de maig a 15 d’octubre i durant les vacances escolars de Nadal i Pasqua la jornada habitual es redueix en dues hores i mitja setmanals.

Reduccions de jornada
a) Sense descompte retributiu: Fins a una hora per guarda legal d’infants fins a 12 anys no comportarà descompte retributiu.
Si l’infant requereix especial dedicació (únic cas que existia al decret 175/06).
Si l’infant és menor de 3 anys (tot i que no s’especificava en l’anterior decret, durant anys -fins a l’imperi de les retallades- , en la pràctica, s’imposava el trellat i per això no es demanava cap acreditació de l’especial necessitat perquè en menors de tres anys és evident.
Quan es tinga a càrrec dos o més menors de 13 anys (fins als 12 anys).
Si es tracta d’una família monoparental

b) Amb descompte retributiu:
Personal funcionari a qui li falte menys de cinc anys per a complir l’edat de jubilació forçosa. Sempre que resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis, es podrà autoritzar que la reducció de jornada s’acumule en jornades completes, sense que aquesta acumulació puga suposar, en cap cas, un període superior a sis mesos continuats en un període d’un any, a comptar des del dia del seu inici.


Horari de permanència obligatòria i flexibilitat
La permanència obligatòria serà de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
La part flexible s'amplia, i serà de 7:30 a 9 h (dilluns a divendres), de 14 a 19h dilluns a dijous (totes les vesprades, i tan sols els dijous com fins ara) i de 14 a 16h els divendres.

Justificació d'absències
S'haurà de presentar justificant mèdic per absències per causa de malaltia o accident únicament si l'absència és de dos o més dies, o si hi ha reiteració. Si l'absència és d'un dia i és puntual, no es requereix justificant.

Recuperació d'hores
La diferència entre les hores que s'hagen de realitzar i les efectivament treballades podran ser objecte de recuperació o compensació en el mes natural o en els dos següents (ja no es regula tan sols la recuperació, sinó també la compensació de les hores treballades de més).
Això sense perjudici de la compensació horària per excés horari, de 2x1 (o 2:30x1 si és en dia inhàbil), que es produeix quan l'excés és requerit per l'Administració.

Borsa d'hores
Es regula la possibilitat de negociar una borsa d'hores de lliure disposició, acumulables, fins al 5% de la jornada, per motius de conciliació. Caldrà negociar amb l’administració la posada en marxa.

Pots accedir accedir al Decret 42/2019 clicant ací

Tot i reconèixer els guanys aconseguits amb aquesta norma, hem d’assenyalar algunes discrepàncies respecte a l’atenció de menors, puix des d’Intersindical defensem que l’edat de referència ha de ser la pediàtrica -14 anys- i també respecte a la reducció de jornada per a majors de 60 anys la qual, en no superar l’hora diària, continuem defensant que no hauria de comportar cap descompte retributiu.

D’altra banda, com a aspectes més negatius de la norma, hem d’assenyalar la reducció -respecte al decret 175- del permís per malaltia greu o accident de familiars, o l’establiment, en diferit i vinculada a uns paràmetres d’impossible aplicació, de la jornada de 35 hores setmanals.

Es cert que cal reconèixer que aquests punts negres venen imposats en aplicació de normativa estatal i també per delegació d’acords signats amb l’administració central per un sindicalisme protegit amb un blindatge de representativitat que ignora, o el que es pitjor, no respecta la nostra realitat nacional. I per això, acaben castigant el personal públic per situacions i processos, sobre els quals no tenim cap responsabilitat i dels quals les treballadores i treballadors públics valencians no són en absolut culpables.

Ara per ara, vincular l’aplicació de la jornada de 35 hores setmanals a l’acreditació que en l’exercici pressupostari anterior s’hagueren complit els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa, quan informes recents acrediten que l’infrafinançament que patim ha elevat el dèficit a xifres de rècord, tan sols pot servir per a alimentar la decepció.

Per a Intersindical Valenciana, la regulació simplement declarativa d’una jornada de treball que constitueix una reivindicació històrica de la classe treballadora, no es pot considerar tan sols com un brindis al sol, sinó com una injustificable falta de respecte.

Per a fer front a aquestes polítiques delegades, nosaltres apostem per potenciar un sindicalisme de país que treballe per l’autotutela dels nostres drets laborals, socials, cívics, lingüístics i nacionals.


Al quadre adjunt podeu consultar les principals novetats del Decret

Descarrega't el document adjunt