Publicat el llistat provisional de la convocatòria 1/2017, Personal Subaltern

Avui, 27 d'abril, s'ha publicat el llistat provisional de la Convocatòria 1/2017, concurs de provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'Agrupació Professional Funcionarial APF-01, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala APF-01-01, subalterns.

27 / 04 / 2017 | Intersindical funció pública concurs de mèrits apf personal subaltern 27 d'abril 2017


Segons disposa la convocatòria, la persona participant que figure com a adjudicatària provisional d'un lloc que implique contacte habitual amb menors (centres educatius, centres de menors, residències i albergs de la Generalitat Jove i qualsevol altre lloc que implique contacte habitual) haurà de presentar certificat negatiu del Registre central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, i que pot obtindre's per qualsevol dels sistemes que s'indiquen en la següent pàgina web:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
(Observació: si se sol.licita el certificat on-line en el formulari cal omplir, de forma obligatòria, el nom dels pares, encara que s'hi indique que es tracta d'una dada opcional).
Sí el certificat és positiu o no s'aporta en el termini establit, la Direcció General de Funció Pública exclourà a l'aspirant de la seua participació en aquells llocs que impliquen contacte habitual amb menors i informarà a la Comissió de Valoració la dita exclusió.
Si la sol.licitud se realitza de forma presencial, i als únics efectes del compliment del termini, l'interessat haurà d'aportar justificant de la sol.licitud de l'esmentat certificat i adjuntar la Declaració responsable i autorització d'accés al Registre central de Delinqüents Sexuals, segons model que s'acompanya al present Acord.

Informació complementària
Termini d'al·legacions, deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'edicte: 27/04/2017
Dirigir-la a:
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES.
D.G. FUNCIÓ PÚBLICA.
Servici de Selecció, Provisió i Carrera Professional Horitzontal.
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 4.
C/ Castan Tobeñas, 77 - 46018 València

ACCEDEIX AL LLISTAT PROVISIONAL D'ADJUDICATS

Declaració responsable i autorització d'acces al registre central de delinqüents sexuals:
descarrega-la ací