RLTs: La classificació dels llocs de treball, una asignatura pendent

Passat divendres, 14 de setembre, la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública va donar per negociada l’actualització de la Relació de Llocs de Treball del personal al servei de l’Administració del Consell. En realitat, tan sols l’administració va qualificar de negociació aquesta pantomima formal que es repeteix sistemàticament amb una periodicitat més o menys variable.

19 / 09 / 2018 | Intersindical rlts ordre de borses mesa tècnica mesa sectorial condicions de treball


Ens hem de felicitar per les primeres treballadores i treballadors que colonitzaran un grup B desèrtic des de la publicació de la llei 10/10. Paradoxalment altres companyes i companys, com ara delineants, personal informàtic o personal educador, als i les qui se'ls va exigir el mateix requisit d'accés, en algun cas des de fa 28 anys,continuaran enyorant el final d'aquest trànsit co el desert enyora la pluja

Consegüentment a aquesta negociació purament formal, es produeix una fragmentació gradual de l’estructura classificatòria de les plantilles, pel fet que cada conselleria planteja les seues propostes i, en no existir un debat homogeneïtzador posterior, tot el procés deriva en una dinàmica d’autèntic “dumping” entre conselleries que tan sols ha servit per a alimentar la desertització laboral d’alguns serveis.
Tot i la unanimitat sindical a denunciar l’absència de negociació, en haver concelebrat aquesta forma de litúrgia ritual, , pròximament, el DOGV publicarà les noves RLTs.
Una vegada més, hem d’insistir que l’absència de projecte, si més no explícit, contribueix a una fragmentació conceptual i estructural que ha entrebancat d’una manera quasi insalvable la regeneració, dignificació i vertebració de l’administració pública valenciana.
Com a mostra de la desestructuració de què parlem, aquesta mateixa setmana hem vist la publicació d’una borsa lliure de personal tècnic de suport de llengua de signes. I ens hem de felicitar per aquestes treballadores i treballadors que van a ser pioneres a colonitzar un espai laboralment desèrtic fins ara: “El grup B”. Paradoxalment, aquesta situació compartirà espai laboral amb d’altres treballadores i treballadors als qui fa dècades es va exigir idèntic requisit per a accedir als seus llocs de treball, fins i tot per a poder superar un concurs oposició, però continuen adscrites “transitòriament” a un grup amb un requisit d’accés diferent i inferior.
No es sobrer recordar-li a l’administració que estem a les acaballes de la legislatura, i cada dia és més evident que se’ns passa l’arròsEn arribar al torn obert de paraules, es plantegen les següents qüestions:
Sobre la cobertura de llocs d'acord amb l'ordre 1/2018, això que ens envien constantment a través del correu electrònic, cal dir que les conselleries han demanat el que els han autoritzat del pla d'actuació, la qual cosa, en algun cas concret com ara Economia, tan sols suposa el 25% de les necessitats. De 100 vacants només els donen contingent per a 25.
En Igualtat estan autoritzades 228 places d'aquelles 500 que es va comprometre inicialment. En els PROP també tenen demanades places pendents de cobrir. El problema fonamental és que no hi ha borses.
Pel que fa a Igualtat, els canvis de llocs a 38:45 hores, que estan ja des de l'1 de juliol, es cobraran en la nòmina d'octubre.
Respecte al personal conductors, hi ha conselleries que no disposen del nombre de conductors de conseller, i els que estan a punt d’esgotar les hores de tot l'any. El problema és que els més interessats segueixen sent laborals, i no poden demanar comissió de serveis.
Quant a la paga extra del personal funcionaritzat, des de Pressupostos diuen que s’ha pagat com toca i que el que es va fer en un altre procés anterior va ser incorrecte, per la qual cosa no es va a produir cap modificació d’ofici per part de l’administració.
MESA TÈCNICA MODIFICACIÓ DECRET 3/2017 i ORDRE BORSES
El motiu fonamental de la convocatòria és la impossibilitat de convocar quan no existeix borsa. Així mateix, tampoc no es pot incloure una adjudicació de persones amb diversitat funcional per cada dinou persones convocades. Aquests dos apartats exigeixen un acord de Mesa Sectorial per a incloure'ls en el Decret 3/2017, de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i així poder incorporar les corresponents modificacions en l'Ordre de Borses. Les postures dels sindicats són diverses
Quant a la redacció de la proposta s'introdueixen dos apartats:
En l'apartat i) Personal inclòs en borses d'altres Cossos, Escales o APF de grups o subgrups de classificació professional inferiors o superiors, amb funcions afins sempre que complisca amb els requisits del lloc que s'ofereix.
S'elimina l'apartat 2), que ja està contemplat en un altre apartat de la borsa.

Hi ha el compromís d’enviar un document final per a negociar en mesa sectorial.

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ
Modificació Decret 175/2016. Estan rebent les al·legacions de les conselleries, i pensen que el document ho tindrien per a enviar-nos-ho en un parell de setmanes. Al·legacions en deu dies hàbils i convocatòria per a la setmana del 22 d'octubre.
Llei funció pública. El dijous 20 de setembre ens convocaran per a veure els annexos de la llei.
Carrera professional. Estan redactant el nou decret i pensen que estarà para abans que acabe l'any. Com s'ha d'enviar a Pressupostos, tots pensem que el millor és que es treballe en paral·lel amb Pressupostos.
Pla d’estabilitat. Es pensa en la possibilitat que dins de la fase de concurs s'explique el grau de carrera professional, òbviament pensant que s'aprovarà el decret de carrera modificat, la qual cosa suposaria que el personal que treballa ací tindria aqueix plus que ara no s'ofereix. Aquest punt es va pensar en aqueix moment, i per tant caldrà esperar una mica per a veure si arriba a bon port, així que cuidat amb la informació.
Comissió seguiment borses. Pròxima reunió 27 de setembre.

Concurs trasllats prefectures d'equip i de negociat, que segons el cronograma es convocarien al setembre, dir que es farà mitjançant un únic concurs. Segons xifres, són uns 700 llocs.
Concurs de seccions. Serà al desembre, i es tracta d'uns 400 llocs.
OPE 2018. Estan fent càlculs i ens ho enviaran al més prompte possible.
Modificació decret retribucions. Si es tracta d'una modificació de la denominació de les retribucions, es pot aprofitar qualsevol decret, però si a més es vol que incloga també una modificació del Decret 24/2017, que depèn d'Hisenda, requerirà més temps.
Increment retributiu 20 %. Si no es negocia en la MGN I, volem que es porte a la mesa sectorial.
Funcionarització per OPO. Estan preparades per a publicar-se les llistes provisionals.
Canvis de llocs per motius de salut. Des de 2016 hi ha 65 interins als quals s'està revisant si estan en altres borses. En el cas que es tracte de laborals