Taula Sectorial: L’episodi final

Dijous passat, 19 de novembre, es va reunir la Taula Sectorial de Negociació de la Funció Pública per a tancar la trilogia iniciada divendres 13 d’aquest mateix mes.

23 / 11 / 2020 | Intersindical taula sectorial gratificació extraordinària funció pública crisi sanitària borses labora


Tot i que hi havia dos documents nous a negociar, tots dos eren la concreció del que ja s’havia parlat i debatut durant les sessions anteriors.
Aquesta gratificació extraordinària en cap cas pot pretendre quantificar econòmicament una actuació que és impagable.
1.- Proposta del Sotssecretari de la VICIPI d'Acord del Consell pel qual estableix una gratificació extraordinària per l'esforç realitzat per part del personal soci-sanitari públic que hagen prestat serveis en els centres de serveis socials de caràcter residencial de persones majors, persones dependents i persones amb diversitat funcional de la Comunitat Valenciana durant l'estat d'alarma declarat entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 per causa de la pandèmia de COVID-19.

La proposta de la VICIPI respecte al Decret llei publicat ahir dimecres en el DOGV era la següent:

  • Estarà destinat al personal dels serveis socials de caràcter residencial de persones majors dependents i al personal de residències de persones amb diversitat funcional i salut mental. Per a ells, és el personal més afectat per la situació de la pandèmia i el més vulnerable dins de la conselleria. No es premiarà el treball, sinó l'exposició al virus.
  • La quantia serà lineal per a totes les categories, de 8 euros/dia, suposant això una quantia de 852808 euros en total, repartida entre les tres províncies.
  • El període abasta del 14 /03 a 21/06, un total de 100 dies (800 euros).

Des d'Intersindical, en primer lloc ens volem refermar en el document sobre l’esborrany de decret de gratificació extraordinària que vam presentar a l’anterior Taula Sectorial i que podeu consultar ací.

D’altra banda, considerem que amb aquest Decret s’ha deixat fora de la gratificació a molt de personal que també va estar en primera línia i hauria d'estar inclòs, (tant el personal sanitari i sociosanitari de les entitats del Sector Públic Instrumental) centres de menors… amb la qual cosa, el Consell ha desaprofitat una oportunitat extraordinària enviar un missatge clar de reconeixement a tot el personal.

Així mateix, veiem també que davant la falta de personal i la necessitat de reforçar les plantilles, tan importants o més que les gratificacions, són les condicions de treball de tot aquest personal.

2.- Esborrany del Pacte de la Taula Sectorial de Funció Pública, de novembre de 2020, pel qual s'acorda el mecanisme excepcional de provisió de llocs de treball, amb personal funcionari interí, mentre duren els circumstàncies extraordinàries de la pandèmia de la COVID-19.

  • Aquest Pacte té com a objecte establir, mentre estiga vigent l'Estat d'Alarma, un mecanisme excepcional al previst en l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, en els supòsits en els quals no existisca borsa d'ocupació temporal o, havent-hi bossa, no hi haja personal disponible per a la provisió de llocs amb personal funcionari interí.
  • Estaríem parlant dels següents sectors o àmbits: el sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació, el sector de la prevenció de riscos laborals, l'àmbit sociosanitari (llocs d'atenció directa adscrits a la Vicepresidència d'Igualtat i Polítiques Inclusives), l'àmbit educatiu (llocs d'atenció directa adscrits als centres educatius), l'àmbit de la seguretat i les emergències, i Salut Pública.

Des d'Intersindical, compromesos com estem a garantir la prestació i la continuïtat dels serveis, i això ens obliga a estar a favor de tots els instruments possibles per a instrumentalitzar la major operativitat i eficiència en la gestió dels llocs d’ocupació temporal. En essència es tracta de garantir que es cobrisquen els llocs i, per descomptat, que s'agilitzen els processos.

Una vegada més, veiem que l'ordre de bosses necessita una modificació, i ho hem reiterat en nombroses ocasions, tant en aquesta Mesa com en la Comissió de Borses. Per això, ens refermem, i donem per reiterat en aquest punt, en el document que vam presentar per a adjuntar a l’acta de l’anterior sectorial, el qual podeu consultar clicant ací.

Creiem també que la Comissió de bosses s'hauria de reunir i explicar-nos com es durà a terme aquesta proposta. I per descomptat que aquesta comissió sàpiga a priori que llocs s'oferiran a Labora.

El pacte és secundat per tots els sindicats a excepció d'UGT. S’incorporen un parell de modificacions en el document, relatives a l'article 4 i 11 bis de l'Ordre 18/2018 i en la gestió dels llocs de Sanitat. És una proposta de CCOO, però veiem que són aspectes tècnics que milloren el text, i els hem aprovats.

Des de funció pública ens diuen que s'informarà tant periòdicament com de manera prèvia a la taula i a la comissió de bosses dels llocs ocupats. Creuen que és un pacte que arreplega les necessitats i alhora limitat per les circumstàncies excepcionals, complint amb totes les garanties. Alguns exemples de necessitats serien els llocs que a continuació se citen o bé perquè les bosses estan esgotades o perquè hi ha llocs en localitats o al 50% de la jornada que mai es cobreixen. A1-06, A1-24, A1-25-01, A1-25-02, A2-02, A2-19, A2-21 o C1-02.

3.- Precs i preguntes.

  • Es posa l'accent en la formació dels OTS. Ens comuniquen que se'ls oferirà tant la formació com la informació necessària.
  • CRONOS; Es farà un correu massiu des de Funció Pública per a explicar com es comunicarà el temps de treball no presencial.
  • Insistim en la importància capital que es reforce el personal en la Conselleria d'Igualtat. Com hem dit anteriorment, la GVA ens comunica que està treballant en què això es duga a terme.


Descarrega't el document adjunt