Ha de signar la Intersindical Valenciana el Pla d’estabilitat 2017-2020?

El pla d’estabilitat és l’expressió a la Generalitat Valenciana de l’acord signat el 29 de març de 2017 entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, CSIF i UGT, i que va tindre continuïtat amb el segon acord el passat 9 de març.

29 / 07 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública mesa sectorial


Els dos acords van tindre el seu reflex en les lleis de pressupostos, tant a l’Estat com a la Comunitat. En ells es pretén la reducció al 8% el percentatge de personal interí de les Administracions públiques, mitjançant uns processos selectius que han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i en les quals la fase de concurs arriba al 40% de la nota total, de la qual un 30% es tracta de l’experiència. Per últim, els acords estableixen uns criteris comuns per tal que totes les Administracions públiques actuen de la mateixa manera.

¿Quin és el marge de negociació en la Mesa Sectorial de Funció Pública de la Generalitat Valenciana?
Sobre la redacció dels acords, de les lleis i dels requisits que marquen els criteris comuns, solament queda la possibilitat de modificar la puntuació de l’experiència en el lloc de treball. L’Administració va proposar el següent barem de l’experiència:
a) Experiència(30 punts màxim):
a1
) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l’Administració de la Generalitat i en altres AAPP que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,125 punts per mes treballat.
a2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana o d'altres Administracions Públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat a1: 0,08 punts per mes treballat.
a3) Experiència en llocs de treball del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.06 punts per mes treballat.
a4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del Sector Públic Instrumental depenent d’Administracions públiques distintes de la Generalitat, que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.04 punts per mes treballat.

La proposta en mesa tècnica i mesa sectorial de la INTERSINDICAL VALENCIANA va ser:

a1) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l’Administració de la Generalitat i en altres AAPP que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,125 punts per mes treballat.
a2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana o d'altres Administracions Públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat a1: 0,08 punts per mes treballat.
a3) Experiència en llocs de treball d’altres Administracions Públiques que siguen d’igual grup de titulació i funcions que les places convocades o en llocs de treball del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.06 punts per mes treballat.
a4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del Sector Públic Instrumental depenent d’Administracions Públiques distintes de la Generalitat, que siguen de igual grup o subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0.04 punts per mes treballat.

Com veieu, des de INTERSINDICAL VALENCIANA apostem pel personal que hi treballa en l’Administració de la Generalitat, tant el personal interí del grup com d’altres, i també del personal fix, sense establir cap limitació en l’experiència. Malauradament, l’Administració no va voler canviar la seua proposta inicial, i va donar per negociat l’acord amb l’única signatura de CCOO i amb CSIF i UGT en contra.
I ara, què es pot fer?
Amb el suport de només un sindicat, no hi ha acord, tot i que la Conselleria pot continuar endavant i encetar les convocatòries de 2017 d’acord amb aquests criteris. Solament una pressió continuada del personal pot canviar l’actitud de la consellera Bravo, encara que els antecedents no inviten a l’optimisme. Si s’inicien les convocatòries, i signem l’acord, podríem formar part de la comissió de seguiment i així defendre de la millor manera possible al personal.


Amb aquest panorama, Penses que Intersindical Valenciana ha de subscriure el Pla d'Estabilitat 2017-2020?

Ara, com sempre, la teua opinió no sols compta, ens és del tot imprescincible. És per això que t'animem a emplenar l'enquesta que trobaràs al següent enllaç:

Manifesta la teua opinió ací