La proposta de pacte per a l’OPO es queda curta, a pesar de les millores

Intersindical Valenciana convocarà assemblees per a que tot el personal pugueu decidir si el Sindicat ha de donar suport o no a la proposta de pacte, així com l'ordre de carrera professional. També se sotmetrà a votació la ratificació, o no, de l'Acord de Mesa General sobre la recuperació d'una part de la paga extra i dels dies addicionals de vacances i assumpts propis per antiguitat, i de la no prórroga de la jubilació.

03 / 11 / 2015 | Intersindical proves selectives personal interí opo mesa tècnica


EL MODEL D'OPOSICIONS NO CANVIA: PROVES MEMORÍSTIQUES ON NO SE SELECCIONA A QUI MILLOR TREBALLA, SINÓ AL QUE SE SAP MILLOR LA TEORIA

Tot i que la Mesa Sectorial està prevista per al dia 9 de novembre, dilluns, Intersindical mantindrà les assemblees per tal d'arribar a tots els centres de treball possibles. Per tant, tot i que donarem la nostra opinió, Intersindical no signarà res durant la reunió de la mesa, sinó que s'adherirà, o no, una vegada acabats els processos d'assemblees.

La proposta de pacte i la seua valoració
Els motius pels quals Intersindical considera que aquest pacte no es port signar ja els apuntàvem en la nostra nota de 2 de novembre: La Generalitat empitjora la seua proposta d'Oferta Pública d'Ocupació per a 2015.
Per a ser justos, hem de dir que la proposta s'ha modificat:
a) En primer lloc, els llocs de treball del cos A2-30, tributs, que s'oferten han passat de 10 a 9 en torn lliure i de 4 a 3 en promoció interna.
Evidentment, com que la proposta d'Intersindical era la supressió total, la modificació no ens fa ni fret ni calor.
b) En segon lloc, es presenta el text d'un pacte que peca de massa esquemàtic i no dóna cap garantia que el que alli es diu servirà per a què el personal interí tinga opcions reals de consolidar:
- El concurs oposició passa d'una proporció de 75% per a l'oposició i un 25% per al concurs a una proporció de 65% per a l'oposició i un 35% per al concurs. Tanmateix, no s'aclareix res més. No es vol entrar en les característiques de les convocatòries, de les proves que conformaran l'oposició i de la distribució interna de la puntuació. No serveix de res dir que el concurs serà un 35% si no se sap quants d'eixos punts seran per serveis prestats i amb quants anys de serveis s'arriba al màxim. Tant podria ser el 35% en 20 anys que el 5% amb dos anys.
Acceptar aquesta clàusula és tant com donar un xec en blanc, cosa a la que Intersindical no està disposada.
- La promoció interna serà de totes les modalitats (vertical, horitzontal i mixta). Ens sembla bé, més enllà que la diferència entre la vertical i la mixta ens sembla artificial o, si més no, allò que se'n diu un "concepte jurídic no determinat", cosa que tots els manuals de Dret recomanen evitar.
El problema és que tampoc no s'entra a parlar del contingut de les proves. Intersindical considera que cal començar a pensar en uns processos selectius diferents, que no es limiten a l'exenció del primer examen, i ser tractats com aspirants "del carrer", perquè les persones que accedeixen per promoció interna no ho són.
- Finalment, el Sindicat considera que el punt relatiu a què hi hagen concursos de trasllats dels cossos convocats amb anterioritat a la presa de possessió de les persones de nou ingrés és del tot necessari i hi està completament d'acord.

L'oferta Pública d'ocupació per a 2015 estarà composada de les següents places: PROPOSTA DE LA CONSELLERIA DE PLACES DE L'OFERTA 2015

La proposta de pacte que se sotmetrà a votació en les assemblees és el següent:
PACTO DE LA MESA SECTORIAL DE [la] FUNCIÓN PÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS QUE REGIRÁN LAS BASES DE LAS CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015 PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT
Reunidos en valencia, a ____________, en el ámbito de la Mesa Sectorial de [la] Función Pública, las representaciones de la Administración de la Generalitat y de las organizaciones sindicales, alcanzan el siguiente
PACTO
1. Sistema de selección
1.1. La selección del personal en todas las convocatorias de la oferta de empleo público de 2015 se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
1.2. En las convocatorias de la pruebas selectivas se establecerá que el valor asignado a la fase de oposición será del 65 por ciento de la puntuación total posible y que la fase de concurso será del 35 por ciento restante, siendo necesario superar el nivel de aptitud establecido para cada uno de los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
2. Promoción interna
2.1 Las convocatorias de promoción interna se abrirán a personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat con los siguientes tres tipos de procedencia [sic] , siempre que los mismos existieran en relación al cuerpo convocado:
a) El personal que pertenezca a un cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente inferior al de las plazas convocadas, y que esté dentro del mismo itinerario profesional (promoción interna vertical).
b) El personal que pertenezca a otro cuerpo o escala del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional (promoción interna horizontal).
c) El personal que pertenezca a un cuerpo o escala del grupo o subgrupo inmediatamente inferior al de las plazas convocadas, y que no esté dentro del mismo itinerario profesional (promoción interna mixta).
[La distinció entre la a) i la c) és una distinció artificial: on estan els “itineraris professionals”? En quina norma? Quan s'han negociat?]
2.2. Las convocatorias determinarán, en cada caso, de qué pruebas o de qué materias quedarán exentos el personal que participe a través de cada una de estas modalidades de promoción interna, siempre que se trate de conocimientos que se puedan considerar suficientemente acreditados a través de las pruebas de ingreso al cuerpo o escala de origen.
3. Provisión de puestos de cuerpos convocados
La Administración se compromete a agilizar los procesos de provisión de los puestos de trabajo vacantes relacionados con los cuerpos incluidos en esta oferta de empleo público, con el objeto de que el personal funcionario público actualmente integrado en los mismos pueda participar en concursos de traslados antes de la finalización de los procesos selectivos, de manera que pueda optar a los puestos vacantes en el momento de aprobarse la oferta antes de que se ofrezcan a los funcionarios y funcionarias de nuevo ingreso.