L’opacitat del govern del Botànic

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a través del Servei de Selecció i Provisió de Llocs de treball, ha realitzat tres nomenaments irregulars de funcionàries interines d'urgència en la Residència per a Persones Majors Dependents de Carlet.

17 / 09 / 2017 | Intersindical personal interí nomenaments irregulars funció pública borses


Funció Pública realitza nomenaments irregulars de funcionàries interines

Els llocs coberts són tres places d'Auxiliar d'Infermeria en l'esmentat centre de treball i la irregularitat ha consistit en el fet que l’administració ha actuat pel seu compte, amb una completa absència de transparència, sense informar a les organitzacions sindicals que s'anaven a realitzar aquests nomenaments mitjançant una oferta al SERVEF, segons expliquen ara.
L'excusa ha sigut que la borsa de treball d'aquesta categoria existent en Funció Pública està esgotada i han hagut de tirar mà d'aquest procediment per a poder atendre les persones majors d'aquest centre. Diem excusa, i no motiu, pels següents fets que envolten la cobertura d'aquests llocs de treball:
1. Arribat el cas d'estar esgotada una borsa de treball, l'òrgan competent per a decidir qualsevol mesura a adoptar és la Comissió de Seguiment de Borses d'Ocupació Temporal, adscrita a la direcció general competent en matèria de funció pública, segons estableix l'article 36 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana.
2. Aqueixes places d'Auxiliar d'Infermeria porten mesos sense cobrir, i mai fins ara havien trobat l’urgent necessitat d’actuar contravenint la seua pròpia normativa en una maniobra del tot il·legal. De fet, aquest estiu han arribat a haver-hi 17 llocs sense cobrir entre les tres vacants, quatre baixes per malaltia i deu persones que estaven de vacances.
3. A més a més, es dóna la circumstància que existeix un acord de la Comissió de Seguiment de Borses d'Ocupació Temporal pel qual s'ha de cridar als aspirants que en el seu moment es van presentar a l'oposició i els va faltar poc per a aprovar-la, per ordre de nota i fins als 4 punts. L'última persona que va ser nomenada funcionària interina d'urgència com a Auxiliar d'Infermeria, el passat mes de juliol, ocupava el nombre d'ordre 73. El llistat consta de 221 persones. Sembla summament improbable que en dos mesos s'haja esgotat aquest llistat en el qual queden 148 persones per a ser cridades.
4. Es dóna la circumstància també, que les tres persones nomenades funcionàries mitjançant aquest procediment selectiu són residents en la localitat de Carlet, la qual cosa ens indueix a pensar que s’ha restringit geogràficament l'àrea de convocatòria a persones residents d’aquesta localitat. Com a poc, cal assenyalar que La probabilitat que les tres persones seleccionades mitjançant oferta al SERVEF tinguen la seua residència en la mateixa localitat, sense un criteri preestablert de restricció, és tan ínfima que resulta estadísticament quasi impossible. Aquest tipus d’actuació resulta del tot paradoxal i contradictòria amb l’actual normativa, si més no pel fet que les borses de treball tenen caràcter provincial i fins i tot admeten la possibilitat que una persona sol·licite treballar en una província diferent a aquella en la qual està situat el seu domicili.

Aquests llistats, tot al contrari de la transparència en la gestió de les borses ajustades a la normativa, no donen cap informació sobre l’ordre d’adjudicació dels llocs de treball, amb la qual cosa resulta del tot impossible saber, davant l'absència d'informació, a qui correspondrà ocupar el següent lloc de treball vacant. Amb aquesta actuació, tornen a incomplir la seua pròpia normativa, aquesta vegada la de transparència, regulada en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Des d’INTERSINDICAL VALENCIANA volem denunciar públicament aquestes pràctiques, pròpies d'una administració opaca que oculta informació a la ciutadania i es situa voluntàriament, amb aquestes actuacions, al marge de la legalitat. Tan sols la informació proporcionada per les persones afectades i la proximitat sindical a la quotidianitat dels centres de treball han fet possible traure a la llum un cas que han volgut tramitar i transitar entre tenebres.