De repent, les presses: mesa sectorial i general el mateix dia

S'ha convocat Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la CIVE, el 12 de març de 2014, a les 09:15 hores, per a parlar del Decret de Carrera Professional (no sembal que hagen passat quatre anys: està igual de verd), de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014 (feta a la mida del conseller Moragues), i la modificació del Pla dels PROP (i van tres...). Menys de tres hores més tard, s'ha convocat la Mesa General en la mateixa sala, per parlar del decret d'Indemnitzacions, dels quatre dies de malaltia sense baixa que no ens descomptaran i la regulació de les baixes.

10 / 03 / 2014 | Intersindical opo mesa tècnica mesa sectorial mesa general carrera professional


Comença la carrera?

L'ordre del dia de la mesa tècnica és el següent:
1-Esborrany del Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal empleat públic de caràcter fix de l'Administració de la Generalitat (http://intersindical.org/docs/Borrador_Carrera_Version_2.6%2007-03-2014.pdf).
En una anàlisi que us farem arribar demà, detallarem els problemes que li veiem a l'esborrany, però us avancem un parell: no contempla el personal interí, qüestió que s'ha de modificar, i no contempla adecuadament els casos en què s'han prestat serveis en diversos grups de titulació.

2- Projecte de Decret de l'oferta d'Ocupació Públic 2014, per al personal de la Generalitat (http://intersindical.org/docs/borrador_decreto_OPE2014-2.pdf).
Amb aquesta OPO, Moragues no solament dexa en la meitat el número de places convocades (de 107 a 60), sinó que s'arregla el saquet: el 80% de l'oferta són places de la conselleria d'Hisenda i Administració Pública (informàtics, telecos i tributs).

3-Proposta d'Acord del Consell pel qual es modifica l'Acord de 28 de març del 2013 pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació del Personal per a l'assignació de recursos humans a les Oficines PROP (http://intersindical.org/docs/Acuerdo_modificaci_POP-PROP.pdf)
Aquesta és la tercera modificació del Pla d'Ordenació del personal del PROP. Com recordareu, Intersindical Valenciana no va signar l'acord inicial, ja que no va fer cas de la proposta sindical, que establia diverses fases voluntàries i deixava la fase forçosa com a molt improbable. Al final
Si no se solucionen els problemes de coordinació entre el personal dels PROP i el de les unitats de registre d'entrada i eixida de les conselleries, no té trellat res del que s'està fent.

MESA GENERAL
L'ordre del dia per a la Mesa General és el següent:
1. Decret /2013, del Consell, per la qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball regulades en la Disposició Addicional Trentena Octava de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 (http://intersindical.org/docs/BORRADOR_PROYECTO_DECRETO_AUSENCIAS.pdf).
2. Orde de la conselleria d'Hisenda i Administració Pública per a la determinació del procediment i criteris d'aplicació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social (http://intersindical.org/docs/BORRADOR_PROYECTO_ORDEN_IT.pdf).
3. Decret del Consell, pel qual es modifica el decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris i el decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell (http://intersindical.org/docs/Borrador_definitivo_decreto_gratificaciones_10-03-2014.doc).