Resum de la reunió informativa del 5 d’abril arran l’aplicació de la llei 20/21.


07 / 04 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva país valencià gva


L’administració ha convocat reunió informativa per a negociar l’aplicació dels criteris definits per l’estat en aplicació de la llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i definir les places que s’oferiran en cada un dels dos procediments establerts a la llei.

Amb els criteris d’aplicació definits, l’administració ens ha indicat que la foto fixa de situació de les places se determinarà per l’art 2, a data de 31 de desembre de 2020 i per la disposició addicional 8na, serà el 30 de desembre de 2021. També s’ha concretat que els llocs ocupats per les persones amb contractes laborals amb caràcter d’indefinides no fixes s'inclouran en aquests processos.

Pel que fa la concurs extraordinari de mèrits, intentaran traure el màxim nombre de llocs possibles i la resta s’oferiran per al concurs oposició. El que reste, a les OOP del 20-21, que es preveu puguen ser modificades.

Quant al barem, s’està estudiant la jurisprudència i informes del consell jurídic per a que no siga objecte d’impugnació i pel que fa a l’experiència, es valora la proporció de 4-1 en relació al temps al cos concret pel al que es concurse. El que falta per definir son els altres ítems a valorar en l’apartat d’altres mèrits. Fins que no tingam una proposta d’esborrany per part de l’administració, l'únic que podem es formular recomanacions.

Sobre la consideració dels barems, que han de respectar el principi constitucional d’igualtat, i els processos ser oberts per a no restringir l’accés al personal en abús de temporalitat solament, la qual cosa seria contrària a la normativa, es proposa uns percentatges dels mèrits per al concurs oposició extraordinari d’un 80-20 en la part del 40% de valoració per als mèrits mentre que el restant 60% serà per a l’oposició. Pel que fa als mèrits del concurs extraordinari la proposta es 60% per l'experiència i 40% altres mèrits.

Un altre punt a discutir que ha quedat establert ha sigut el nombre de places a oferir en cada convocatòria. El concursos es realitzaran amb caràcter previ i el nombre de places per aquests processos no es vora afectat ja que en la foto fixa que ha de fer la administració es fixaran el nombre de places, que no de llocs, afectats per aquests processos.

Des d’Intersindical Valenciana Stas hem reclamat a l’administració els números totals de llocs a oferir per poder valorar l’oferta que l’administració ens ha promès així com de l’esborrany del barem per a valora i fer les nostres propostes. Hem de saber el punt de partida per a encetar la negociació, ja que els criteris comuns establerts per l’estat constituïxen la línia roja.
D’entrada volem que isquen el màxim nombre possible de places en el processos d’estabilització extraordinaris que es contemplen. Volem estabilitzar un nombre gens menyspreable de persones. No ens agrada, gens ni mica, que arran del s processos convocats ja i en marxa que no han sigut paralitzats per voluntat de l’administració en contra d’aquesta organització sindical es resten places per als processos extraordinaris. Si be molts companys en abús de temporalitat podran obtindre la seua plaça per aquesta via, altres per diferents circumstàncies, no tindran oportunitat de consolidar el seu lloc perquè per molt que afirme el Director General de Funció Pública, no hi hauran places per a tots.

Recordem que aquesta llei és fruit d’un acord entre CCOO, UGT i CSIF amb el Ministre Iceta el 5 de juliol de 2021, que contempla aquest acomiadament i la indemnització de només 20 dies per any treballat en cas de cessament.
En aquests moments som conscients que hi ha que ser molt exigent amb el desenvolupament d’aquests processos amb les garanties legals suficients per a que no siguen impugnats pels tribunals i perguem aquesta gran oportunitat, que sabem que no es perfecta ni s’apropa a la nostra proposta inicial, la qual no es tornarà a realitzar en molt de temps.
L’administració ha de implementar per a la reducció de la temporalitat, mecanismes que articulen el compliment de la finalitat de aquesta llei, que no es altre que estabilitzar les persones en abús de temporalitat. Això no pot convertir-se en una subhasta en la qual les persones amb molta antiguitat aconseguisquen places en diferents categories i deixe fora les persones que les ocupen en abús de temporalitat. En aquest sentit defensem un procés únic que en la practica nomes deixara accedir a un lloc en una categoria envers de poder optar a diferents llocs en diferents categories. L’administració ha de garantir la finalitat ultima de la llei i reduir la temporalitat mitjançant l’estabilització de les persones.

En altre punt, des d’aquesta organització sindical ens preguntem de la mateixa manera com es desenvoluparen els processos de reducció de la temporalitat en el cossos que estan declarats a extingir i pendents de reclassificació. L’administració ens va dir que es faria en dos fases, primer el funcionaris de carrera resultants d'aquestes OOP i després els afectats pels processos de reducció de la temporalitat.

També varen preguntar com quedaria l’aplicació de tot això als cossos que arran de la nova llei de funció publica tenien un requisits que abans no existia. Ens van dir que estan estudiant la manera de fer-ho.

Per a concloure, esperem la proposta d’esborrany per a estudiar el proper dimarts així com una relació del nombre de places totals que estimen han d’eixir en aquests processos.