RESUM SITUACIÓ DELS CEAMS I MESA TÈCNICA


25 / 03 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva serveis socials país valencià gva


Antecedents

Actualment hi ha 34 CEAMS (Centre Especialitzats d'Atenció a Majors) a tota la
Comunitat Valenciana, dels quals 12 són d'Alacant, 7 de Castelló i 12 de València, tots pertanyen a la Generalitat Valenciana. En concret, depenen de la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tenint en compte l'esborrany del qual tracten les diferents al·legacions:
Projecte de decret del Consell, pel qual es regula la tipologia i el funcionament dels
centres, serveis i programes de serveis socials i la seua ordenació dins de l'estructura
funcional, territorial i competencial del sistema públic valencià de serveis socials.

La Intersindical Valenciana ha estat participant activament a les diferents meses
tècniques per analitzar els possibles canvis que es proposen amb aquesta nova
normativa i desenvolupar les al·legacions pertinents.

Concretament ens centrarem en els CEAMS, a l'annex 1 dels quals: Centres, serveis i
programes dels serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic, hem pogut constatar a demanda dels professionals que treballen als CEAMS de la província, alguns punts diferenciadors discutibles amb els canvis desenvolupats en aquest annex:

1. Canvi de nomenclatura de CEAM (Centre especialitzat en atenció a Majors) a CEA (Centre d'Envelliment Actiu). Inclosos els Punts CEA als municipis inferiors a 3000
habitants desconeixent la titularitat d'aquests nous Centres.

2. Transformació de centres especialitzats a centres d ́atenció de primària bàsica,
perdent així un servei especialitzat de prevenció als diferents usuaris.

3. Desaparició d'algunes figures professionals (Infermer/a i Treballador/a Social,
Monitors d'hores de Taller i restricció del Director/a del Centre a 3 professions:
Psicòleg/a, Educador/a Social i Treballador/a Social). Incorporant nous professionals
com a Terapeuta ocupacional i TASOC. Limitant així l'atenció real de l'usuari per no
cobrir les necessitats socials. Hem de sumar no restar.

4. Augment de les hores d‘obertura dels Centres de 9 a 21 h. incloent els dissabtes,
sense la planificació professional corresponent.
5. Reducció de les hores de taller i places d’usuaris amb desconeixement de l ́edat
d'accés i perfil del mateix, per tant, manca de planificació de les seues activitats.

6. Reducció d'àrees d'intervenció amb l'objectiu de prevenció a totes les àrees donant,
per contra, més rellevància a activitats culturals i lúdiques generalitzades.

Un cop exposades les al·legacions i continuant amb el nostre treball de participació,
sempre lluitant per una informació transparent, acudim el passat 15 de març del 2022 a la mesa Tècnica, convidats per la Direcció General de l'IVAFIQ (Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat a Serveis Socials) juntament amb altres entitats socials i la resta de sindicats.

Comentar que la reunió en línia va tenir dificultats de so amb la consegüent dificultat de comunicació.

Després de la decisió de Joan Crespo, el director de l'IVAFIQ, cada sindicat va exposar les seues al·legacions pertinents als annexos presentats en aquesta reunió.

Atès que la resta dels annexos ja estaven tancats per al·legar-los, destacaríem l'ANNEX VIII: Correspondència de tipologies anteriors amb el decret de tipologies de centres, serveis i programes. Annex al·legat exclusivament pel nostre sindicat, per tant, ens dirigim a l'IVAFIQ, per cercar l ́aclariment de la diferenciació continguda en aquest annex sobre dos tipus de tipologia de CEA, tipus 1 i tipus 2, ja que aquesta diferenciació es contemplava a l'Annex 1 .

El director de l'IVAFIQ va aclarir que l'envergadura dels CEAMS actuals era molt gran, i calia aquesta distinció. Per tant, el tipus 1 seria els antics CEAMS i la titularitat pertanyeria a la Generalitat Valenciana i els de tipus 2 a nivell Municipal. I atès que Annex 1 ja estava modificat, des d'aquesta Intersindical Valenciana es va suggerir, la possibilitat que ens facilités el nou Annex 1 per conèixer-ne el contingut i realitzar a posteriori les possibles al·legacions.

D. Joan Crespo va confirmar que tindríem tots accés a aquest en al·legacions públiques.

Passats uns dies, Intersindical Valenciana va sol·licitar el dit Annex 1, i ens van
contestar per email, que encara no estava acabat i que quan estigués finalitzat ens ho
enviarien.

Intersindical Valenciana seguirà al camí de la lluita per la transparència per
salvaguardar els drets i aconseguir uns serveis socials inclusius de qualitat per a l'usuari.