Tortuosa negociació del Pla d’estabilitat 2017-2020

En la mesa sectorial celebrada divendres 20 de juliol s’ha donat per negociat l’acord per al desenvolupament de les ofertes d’ocupació pública i el pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020 amb el recolzament de CCOO, l’oposició de la UGT i CSIF. INTERSINDICAL VALENCIANA, d’acord a la nostra tradicional forma de prendre decisions, consultarem i respectarem la decisió de les treballadors i treballadors als i les qui convocarem el més aviat possible.

22 / 07 / 2018 | Intersindical reducció temporalitat personal interí ocupació pública mesa sectorial estabilitat 2017-2020


Aquest pla d’estabilitat és l’expressió, a la Generalitat Valenciana, de l’acord signat el 29 de març de 2017 entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, CSIF i UGT, i que va tindre continuïtat amb un segon acord passat 9 de març. Tots dos acords van tindre el seu reflex en les lleis de pressupostos, tant a l’Estat com a la Generalitat. L’objectiu fonamental consisteix a reduir 8% el percentatge d’ocupació temporal en les Administracions Públiques, mitjançant uns processos selectius que garantien el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i en els quals la fase de concurs podia arribar al 40% de la nota total, de la qual un 30% seria l’experiència. Finalment, s’establien uns criteris comuns per tal que totes les Administracions Públiques actuaren de la mateixa manera.
La reunió va tindre tres actes, amb un parell de suspensions per a permetre a l’Administració estudiar internament les propostes sindicals alternatives al text de la proposta. La controvèrsia fonamental es troba en la forma de valorar l’experiència. L’Administració ha proposat que es valore l’experiència en el lloc de treball amb la mateixa puntuació, independentment de l’administració pública on s’haja treballat. Aquest sistema és el recomanat pels criteris comuns, a no ser que hi haja circumstàncies objectives que justifiquen que es puga diferenciar i així s’haguera acordat en negociació col·lectiva. Els sindicats UGT i CSIF han presentat una proposta alternativa on es valorava de manera diferent segons l’administració on s’havia treballat, molt semblant a la proposta que en mesa tècnica va presentar la INTERSINDICAL VALENCIANA, però amb la diferència que l’experiència en cossos diferents al convocat solament es puntuava fins a 15 punts, i no als 30 punts.
Després de la segona suspensió, l’Administració ha tornat a la mesa amb la proposta inicial. Es veu que no ha convençut a qui pren la decisió final. Així que el resultat ha estat l’anunciat a l’inici de la reunió. Rebuig majoritari de UGT i CSIF i recolzament de CCOO. Massa tortuós per a tornar a la casella d’eixida.

En l’apartat de precs i preguntes, tots els sindicats hem destacat el malestar pel que hem trobat publicat al DOGV respecte al contingut dels acords de condicions de treball del personal fisioterapeuta, educador d’especial i educador d’infantil, pel fet que no es corresponen al que s’havia negociat i signat, no fa ara tres setmanes.
La Directora General ha explicat que ha estat una errada i que es modificarà la setmana vinent. Des de la INTERSINDICAL VALENCIANA se li ha recordat que tant la pròpia directora general de funció pública com el director general de centres i personal docent eren els responsables finals i que estarem molt pendents de la modificació. No acceptarem cap proposta horària que no s’ajuste al que hem signat.
Respecte al personal agent mediambiental, s’ha preguntat sobre la possibilitat que després del concurs de caporalies s’oferisquen en comissió de servicis els llocs deixats abans que siguen oferts al personal de nou ingrés. Quant a la mesa tècnica, la setmana vinent es tornarà a reunir.
Pel que fa al canvi d’estructura organitzativa de les OCAPES, els sindicats hem demanat més informació i que no es decidisca res sense contar amb el personal.
Quant a l’abonament de la part de la paga extra que falta, la directora general ha demanat informació i ajuda per tal de poder fer la documentació igual que la volta anterior, allà pel 2003, i que es puga pagar.
El descompte per la vaga el 8 de març encara està sent un problema i caldrà esbrinar que ha passat en les sotssecretaries, i si cal tornar els diners, que es faça.
Respecte a la convocatòria de 2016 del grup C1 d’administració general està previst que es publique molt prompte, i que l’OPE 2018 es començarà a discutir en setembre.
Hui s’ha publicat la nova ordre de borses, però s’ha de modificar el decret de selecció per a introduir alguns aspectes imprescindibles, com son què es fa quan no hi ha borsa, els nomenaments del personal amb diversitat funcional o les competències de la comissió de seguiment de les borses de treball temporal. Es convocarà una borsa lliure del C2 d’administració general els pròxims dies.
Per últim hem de parlar del decret de carrera professional per al personal interí. Sembla que el Consell Jurídic Consultiu ha rebutjat el model proposat per l’administració i s’haurà de començar de nou. El 3 de juliol INTERSINDICAL VALENCIANA va lliurar a la mesa un document sol·licitant l’inici de la negociació del decret de carrera professional, també conegut com a GVA Carrera 4, pel qual tots els col·lectius afectats , pel model actual, com son el personal interí que ha estat en diversos llocs o grups, el personal funcionari de carrera en situació de falsa millora, el personal funcionari de carrera que hi ha accedit després de 2015 i no se li ha respectat la seua antiguitat, puga rebre el complement de carrera professional que en justícia li correspon. Per al sindicat és tracta d’un nou inici del tot necessari.