La Mesa Sectorial aprova el II Pla d’Igualtat de dones i homes en l’Administració de la Generalitat

El divendres, 3 de febrer, la Mesa Sectorial de la Funció Pública va prendre una sèrie d'acords.

06 / 02 / 2017 | Intersindical pla d'igualtat mesa sectorial festes locals


Un moment de la mesa sectorial.

1.- Acord sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals. Respecte a aquest acord, cal puntualitzar algunes qüestions

:
En primer lloc, quan el dia exempt d'assistència al treball previst en l'article 14 del Decret 175/2006, coincidisca en festiu o inhàbil, se substituirà per un altre dia dins de la setmana de festes locals d'aquest any. La Direcció general competent en matèria de funció pública, establirà mitjançant circular, el dia concret exempt d'assistència al treball en aquest supòsit.
La setmana de festes de cadascun dels municipis, inclourà cinc dies laborables anteriors o posteriors al festiu principal. El dia d'inici i final en el casos previstos en l'article 14.1 del citat Decret, es determinarà anualment per la Direcció general competent en matèria de funció pública.

No computarà en els cinc dies laborables prevists en l'apartat anterior, el dia exempt d'assistència al treball ni el que puga substituir-ho, si escau, de conformitat amb l'establit en el punt 1 del present apartat.
Respecte a les possibles dificultats que poguera plantejar per l'aplicació d'aquest acord en llocs de treball d'atenció directa als quals, en no ser de caire burocràtic la distribució de jornada ve referenciada al comput anual, s'ha remés informe a hisenda. Com que cal esperar l'aprovació pressupostària, s'acorda incloure-ho en la propera Mesa Sectorial, prevista per a la setmana vinent.

Acord sobre festes locals

2. II Pla d'Igualtat de dones i hòmens en l'Administració de la Generalitat.


Unanimitat sindical en l'aprovació del II Pla d'Igualtat. Tan sols es produeixen algunes intervencions per a demanar celeritat en la constitució i posada en marxa de la Comissió d'Igualtat que ha de fer el seguiment i avaluar la seua aplicació i efectes.
Així mateix, es comparteix una reflexió sobre la falta de contundència per a abordar de forma decidida l'eliminació de les discriminacions retributives que perviuen a l'àmbit de l'administració.

Pla d'igualtat


3. Aplicació provisional en l'àmbit de la Mesa Sectorial del Decret 2/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual es regula l'estructura, composició i normes de funcionament de la Mesa General de Negociació I i de la Mesa General de Negociació II de la Generalitat.


Tot i estar plenament d'acord en la necessitat d'un reglament, el qual les organitzacions sindicals porten reclamant molts anys, no podem estar satisfets amb l'aplicació supletòria a la Mesa Sectorial per la qual cosa es proposa l'elaboració d'un reglament propi. Davant la resposta positiva de l'administració acordem no dilatar en el temps el procés d'elaboració, negociació i aprovació.
Quant als precs i suggeriments, s'ha plantejat de manera reiterada l'ampliació de la jornada d'estiu per a recuperar la situació de l'Acord 2008-2012.
Amb aquesta proposta es pretén revertir els efectes de les retallades aplicades en la darrera legislatura i, a més, avançar cap a la jornada de 35 hores, la qual, de facto, havíem implementat amb l'esmentat acord en establir un calendari d'estiu de sis mesos amb 33 hores i quaranta cinc minuts i la resta de l'any amb una jornada de 36 hores i quart.
L'administració ens informa que ja s'ha remés una proposta d'ampliació de la jornada d'estiu, tot i que de les seues paraules es pot deduir que no arriba a la totalitat del plantejament sindical. Ara per ara, estem pendents de la resposta de pressuposts.
A més, vist l'allau d'informacions, conta-informacions, clarificacions i puntualitzacions que ha provocat la publicació del Decret 3/2017 respecte a les situacions de millora d'ocupació, es planteja la necessitat d'una reunió monogràfica per a resoldre dubtes, unificar criteris i coordinar una informació fiable per al conjunt del personal. En aquest punt l'administració també accepta la proposta sindical i en principi ens comunicaran la convocatòria la propera setmana.
Així mateix, l'administració ens informa que la setmana vinent es convocarà diferents meses per a tractar qüestions urgents com ara l'ordre de barems, els criteris per a l'OPO 2016, la modificació del decret de carrera o els processos de funcionarització.