Negociació del Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat

Al llarg del mes de febrer es va negociar el decret en reunions de mesa tècnica, i després de les diverses festes i acords de legislatura pel mig, no s'havia convocat per a una última repassada. DIlluns hi hagué mesa tècnica, però malauradament encara no podem convocar assemblees per a explicar-vos com queda el decret i demanar-vos si el recolzem o no. I tot això pels següents motius:

27 / 04 / 2016 | Intersindical oposicions oop mesa sectorial concursos


PODRAN HAVER PROMPTE OPOSICIONS, CONCURSOS I MILLORA D'OCUPACIÓ?

Caldrà esperar un poc més la seua resolució definitiva. Ja a finals de març ens preguntàvem què va ser del decret de selecció, la funcionarització, la carrera, o el personal educador:
http://stasweb.intersindical.org/noticies/article/que_va_ser_del_decret_de_seleccio_la_funcionaritzacio_la_carrera_els_educad
Encara no podem convocar assemblees per a demanar-vos si el recolzem o no
Hi han al·legacions d’última hora de la Direcció General d’Administració Local, referides pel que ens han dit a la mobilitat interadministrativa. Ja veurem, però la postura d’Intersindical en aquest tema és que s’han de signar els convenis de conferència sectorial i els altres instruments, i per descomptat que els llocs als que poden vindre personal funcionari d’altres administracions siguen molt específics, i a ser possible, els mínims. Si cal ocupar eixos llocs, doncs que es facen oposicions ací.
Postures oposades dels sindicats
Hi ha apartats que en febrer van quedar pendents de tancar una redacció, i que no conciten la unanimitat de la part social. Bàsicament parlem dels concursos, de la limitació de puntuació als cursos rebuts o impartits els deu anys anteriors a la convocatòria. Per a què aquest canvi respecte la situació anterior, l’administració proposa una moratòria, la Disposició transitòria huitena, que diu:
“La previsió continguda en l’apartat 2 de la lletra c) de l’article 39.1 no serà d’aplicació en la primera convocatòria de concurs que es realitze per a la provisió de llocs de cadascun dels cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials, sempre que aquesta tinga lloc dins el termini dels quatre anys posteriors a l’entrada en vigor del present decret. Transcorregut aquest termini, serà d’aplicació el límit de deu anys en l’esmentat apartat.”

Des d’Intersindical pensem que cal assegurar que tothom tinga una oportunitat de que li compten tots els cursos en el primer concurs, però no es pot mantenir la virtualitat de cursos que es van rebreabans de 2005, i que en molts casos ja no tenen res a veure amb el treball quotidià en l’Administració de la Generalitat. És lògic que puntúe, per exemple, un curs de MS-Dos? L’Administració ha de garantir el dret del personal a rebre formació, i que aquesta siga de qualitat i en el seu temps de treball. Si volem una administració eficaç i transparent i al servei de la ciutadania, entenem que el personal que es preocupa per formar-se ha de veure recompensat el seu esforç.
D'altra banda, hi ha hagut discussió sobre el model de borses d’ocupació temporal, que ara aposta, segons l’esborrany, per una borsa única per cos, escala o agrupació professional funcionarial, en la qual estiguen integrats, segons un barem que haurà de discutir-se en la negociació de l’ordre corresponent, tant el personal interí, com el personal funcionari de carrera d’altre cos que accedisca per mitjà d’un nomenament de millora d’ocupació. Intersindical considera aquest sistema el més adient, tant per al personal interí actual, com per al personal que vol accedir a treballar en la Generalitat, o al que ja hi treballa com a personal funcionari de carrera fix. No entenem que es torne a renegociar un apartat ja tancat. Ara ja sabem quins apartats poden ser valorats, entre d’altres i com a novetat, la formació o ostentar la condició de empleat de caràcter fix al servei de l’Administració de la Generalitat, junt als tradicionals proves selectives, experiència professional, titulacions acadèmiques, valencià i idiomes comunitaris. De com es puntuarà cada apartat, ja ens ocuparem en l’ordre, no ara.
La setmana vinent, potser tinguen la redacció definitiva.
I de la resta de temes pendents? Doncs la funcionarització sembla que és el tema següent. Esperem que el més aviat possible ens convoquen, i que es done solució al personal laboral.