REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PACTES D’EDUCACIÓ


15 / 04 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva gva funció pùblica


L'ordre del dia era el següent: 
1. RESOLUCIÓ de __ de febrer de 2022, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es donen instruccions per a l'organització del suport de fisioteràpia a l'àmbit educatiu.
2. Precs i preguntes

Com sempre i per torns s'han anat exposant les al·legacions o comentaris a l'esborrany que es va enviar amb anterioritat i que ha recollit la majoria d'aportacions que es van fer dijous passat 24 de març. 

Ha començat Fran Ripoll (subdirectora de la DGIE) explicant les modificacions realitzades:
La correlació realitzada entre les tasques de l'esborrany amb les funcions del pacte segons es pot veure a l'esborrany adjunt (apartat 4 del resolt segon).
També a l'apartat 3 del resolc tercer s'ha modificat amb el text de les instruccions del 10 de març amb la qual cosa queda clar que qualsevol fisioterapeuta, independentment d'on exerceixi el seu treball, pot participar en les valoracions psicopedagògiques d'una manera proporcional i equitativa coordinat per la figura del coordinador territorial. 
En el sisè resolt les indemnitzacions aniran d'acord amb el que marca la normativa vigent. S'ha eliminat l’apartat d ja que queda implícit què el nombre màxim d’itineràncies vindrà determinat per la realització, com a màxim, de 25 h d'atenció directa; sempre tenint en compte l'apartat c que queda d'aquesta manera: "c) El temps de desplaçament per a la realització del suport directe comptabilitzarà dins del temps previst per a l'atenció directa de l'alumnat."

A continuació, les organitzacions sindicals han fet les seves aportacions o comentaris en la línia que ha quedat un text final molt aclaridor i que millora el perfil funcional del fisioterapeuta dins del model d'escola inclusiva i permet adaptar-lo a la resta de normativa derivada del «Decret d'Inclusió» i «Decret d'Orientació» i de la mateixa manera, aclarix alguns punts que no estaven clars, com els desplaçaments i les indemnitzacions en els casos en els quals aquests s'hagen de fer. Finalment, a l'apartat de precs i preguntes, el tema central ha estat la possible reclassificació del complement específic dels llocs dels fisioterapeutes que treballen en centres educatius, per una banda per reconèixer el canvi del perfil dels professionals que ha donat un salt en la qualitat de l'atenció que es proporciona a l'alumnat i la capacitació a la resta de professionals dels equips educatius i per altra banda, per disminuir la bretxa salarial respecte a altres companys  fisioterapeutes que exerceixen les seves funcions tant a la VICIPI (als quals se'ls reclassificarà ben aviat amb un complement específic del 030) com en altres conselleries. Funció Pública va comentar que cal veure com es podria finançar aquest canvi, ja que no és un col·lectiu feminitzat i per tant caldria veure altres vies de finançament; també caldria veure fins on es podria reclassificar pel tema de la modificació de l'horari (recordem que un complement específic a partir del 023 implica un horari setmanal de 38 hi 45 min). Actualment el complement específic de fisioterapeutes que treballen en educació és el 013 des de fa com a mínim 20 anys.

En els torns de paraules d'aquest punt, algunes organitzacions van aprofitar per demanar reclassificacions d'altres col·lectius com EEE i EEI (que ja estava prevista però encara no ha arribat) i de la mateixa manera que als educadors que exerceixen les seves funcions a diversos centres també els indemnitzen els desplaçaments. Un altre tema que es va comentar és l'aclariment que s'ha fet de les adscripcions funcionals al concurs de trasllats d'EEE, que es valora com a positiu, però hi ha alguns llocs que estan sense actualitzar; un llistat actualitzat i real evitarà sorpreses i possibles reclamacions al concurs de trasllats per part de funcionaris que han demanat una plaça en un centre i en prendre possessió, aquest lloc no correspongui amb el centre que han demanat. Un punt últim a què es va fer referència va ser la possible creació de llocs d'educador social, però ara mateix és un projecte al qual es vol donar impuls des de la Conselleria d'Educació però encara no hi ha res concret per poder donar una informació fiable.