Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 32 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 5 AL 9 D'AGOST DE 2019

DOGV núm. 8607 - Dimarts, 6 d'agost de 2019


RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d'accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE).-RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, del president, per la qual s'acorda la publicació de la relació de llocs de treball de Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències.


DOGV núm. 8610 - Divendres, 10 d'agost de 2019


Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'amplia el termini de sol·licitud d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat, previst en la Resolució de 23 de juliol de 2019, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació part de les vacants anunciades per la convocatòria número 41/2019, de 12 de juliol de 2019 i se'n declaren desertes la resta.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


DECRETO de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos (BOA 153, 06/08/19).

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, del Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se aprueban los nuevos códigos departamentales a los efectos de publicación de Órdenes en el "Boletín Oficial de Aragón" (BOA 156, 09/08/19).

DECRETO 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 156, 09/08/19).


CANARIAS


DECRETO 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC 149, 05/08/19).

DECRETO 129/2019, de 25 de julio, por el que se corrigen los errores advertidos en el Decreto 117/2019, de 17 de junio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (BOC 152, 08/08/19).

Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se alza parcialmente la suspensión del plazo máximo para resolver los procesos selectivos convocados por esta Dirección General que se encuentran en curso, acordada por Resolución de 19 de julio de 2019 (BOC 152, 08/08/19).


CASTILLA-LA MANCHA


Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 156, 07/08/19).

CATALUNYA


Consell de Garanties Estatutàries.-RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, per la qual es fa pública l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal del personal funcionari al servei del Consell de Garanties Estatutàries per a l'any 2019 (DOGC 7935, 08/08/19).

EUSKADI


DECRETO 122/2019, de 30 de julio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 149, 08/08/19).

EXTREMADURA


DECRETO 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 150, 05/08/19).

CORRECCIÓN de errores del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 151, 06/08/19).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (DOE 153, 08/08/19).

LA RIOJA


Servicio Riojano de Salud.-Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se propone el abono del tercer trimestre de las Ayudas Sociales y al Estudio para el curso 2018/2019, convocadas por la Orden APH/84/2018, de 30 de noviembre (BOR 95, 09/08/19).

REGIÓN DE MURCIA


Corrección de errores a la Orden de 10 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración de la primera parte del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 15 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda (BORM 181, 07/08/19).

Corrección de errores a la Orden de 17 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se anuncia lugar, fecha y hora de comienzo del curso de formación de carácter selectivo y sus características y se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 20 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Auxiliar Educativo de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 28 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda (BORM 181, 07/08/19).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 1910/2019, de 1 de julio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Técnico de Obra Civil, una para la formación, en situación de servicios especiales, y otra para la contratación temporal (BON 151, 05/08/19).
Solicitudes hasta el 10/08

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 22/2019, de 6 de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON 153, 07/08/19).

RESOLUCIÓN 1941/2019, de 2 de julio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de treinta y nueve plazas del puesto de trabajo de Oficial Técnico de Sistemas Informáticos, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 154, 08/08/19).
La celebración de la primera prueba de la oposición tendrá lugar el día 26 de octubre de 2019, a las 10:00 horas

RESOLUCIÓN 1942/2019, de 2 de julio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de diecinueve plazas del puesto de trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 154, 08/08/19).
La celebración de la primera prueba de la oposición tendrá lugar el día 5 de octubre de 2019, a las 09:00 horas

RESOLUCIÓN 1943/2019, de 2 de julio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de treinta y ocho plazas del puesto de trabajo de Bombero, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 154, 08/08/19).
La celebración de la primera prueba de la oposición tendrá lugar el día 14 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas

RESOLUCIÓN 1944/2019, de 2 de julio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de treinta y una plazas del empleo de Agente de la Policía Foral de Navarra, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 154, 08/08/19).
La celebración de la primera prueba de la oposición tendrá lugar el día 25 de octubre de 2019, a las 10:00 horas

RESOLUCIÓN 1979/2019, de 5 de julio, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para el acceso a catorce plazas del empleo de Inspector o Inspectora de la Policía Foral de Navarra, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la prueba teórico-práctica del concurso de ascenso de categoría y de la primera prueba de la oposición (BON 154, 08/08/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/