Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 47 de 2020

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

DOGV núm. 8953 - Dilluns, 16 de novembre de 2020


DECRET 184/2020, de 13 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior de gestió d'administració sociosanitària, A2-19, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP-2016.
Sol·licituds fins al 30/11

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior de gestió d'administració general, A2 -01, sector d' administració general, corresponent a l'OOP-2015.
Sol·licituds fins al 30/11

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de setembre de 2020, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que s'ofereixen als aspirants aprovats en les proves selectives per a ingrés en el cos de tramitació processal i administrativa de l'Administració de justícia, torn promoció interna convocades per l'Ordre JUS/404/2019, de 21 de març.

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 105/2020, de 21 d'octubre de 2020.

Corts Valencianes.-RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, del lletrat major-secretari general, per la qual es convoca un procés abreujat de caràcter públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions publiques, per a la provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic o tècnica superiors de prevenció de riscos laborals, adscrit al Departament d'Infraestructures i Manteniment.


DOGV núm. 8954 - Dimarts, 17 de novembre de 2020


Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de l'entitat de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 2/000215/2020-TE, a comparéixer en la via jurisdiccional.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/000403/2020-GG, a comparéixer en la via jurisdiccional.


DOGV núm. 8955 - Dimecres, 18 de novembre de 2020


DECRET LLEI 17/2020, de 16 de novembre, d'aprovació de mesures per l'esforç realitzat pel personal del Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials durant l'estat d'alarma per la Covid-19 declarat pel Reial decret 463/2020.

DOGV núm. 8956 - Dijous, 19 de novembre de 2020


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 13 d'octubre de 2020.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2020, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'atorguen destinacions al personal funcionari del cos de tramitació processal i administrativa de l'Administració de justícia, torn de promoció interna, que van superar les proves selectives convocades per l'Ordre JUS/404/2019 de 21 de març.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/1116/2020, de 28 de octubre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 229, 18/11/20).

DECRETO 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 230, 19/11/20).

DECRETO 106/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2019 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 230, 19/11/20).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


ACUERDO de 6 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban modificaciones parciales de la relación y del catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos para la funcionarización de puestos de carácter laboral (BOPA 222, 17/11/20).

IAAP.-RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Conductor de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 224, 19/11/20).
Solicitudes hasta el 18/12

ILLES BALEARS


Acord del Consell de Govern de 16 de novembre de 2020 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 196, 17/11/20).

CANARIAS


Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica el turno de participación de Dña. María Sonia Hernández Albornoz en la Resolución de 3 de octubre de 2019, que aprueba y ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 236, 18/11/20).

DECRETO 115/2020, de 5 de noviembre, de corrección de errores advertidos en el Decreto 69/2020, de 16 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (BOC 237, 19/11/20).

CASTILLA-LA MANCHA


Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 234, 19/11/20).

CASTILLA Y LEÓN


CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/856/2020, de 15 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Ingenieros Superiores (Minas), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 239, 17/11/20).

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/857/2020, de 15 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 239, 17/11/20).

ORDEN PRE/1208/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el listado provisional del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, que durante el año 2021 tendrá derecho a las distinciones establecidas en el Decreto 15/1998, de 29 de enero (BOCYL 239, 17/11/20).

ORDEN PRE/1209/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el listado provisional del personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, que durante el año 2021 tendrá derecho a las distinciones en virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta del vigente Convenio Colectivo (BOCYL 239, 17/11/20).

CATALUNYA


RESOLUCIÓN PDA/2904/2020, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el temario de las pruebas selectivas para el acceso a la escala superior del cuerpo de intervención de la Generalidad de Cataluña (DOGC 8274, 18/11/20).

EXTREMADURA


Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 221, 16/11/20).

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2021 (DOE 223, 18/11/20).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas y tecnología de la información, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018 por la que se fija la fecha, la hora y el lugar de realización del cuarto ejercicio del proceso selectivo (DOG 231, 16/11/20).

LA RIOJA


Decreto 98/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 156, 20/11/20).

Resolución 457/2020, de 18 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que aprueba 3ª modificación de plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020 (BOR 156, 20/11/20).

Servicio Riojano de Salud,.-Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se propone el abono del cuarto trimestre de las Ayudas Sociales y al Estudio para el curso 2019/2020, convocadas por la Orden GOP/6/2020, de 5 de febrero (BOR 156, 20/11/20).

COMUNIDAD DE MADRID


Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la resolución de 5 de diciembre de 2019, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2020 (BOCM 284, 20/11/20).

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Delineación de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 269, 19/11/20).
Solicitudes hasta el 18/12

Orden de 12 de noviembre de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala Científica, opción Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional (BORM 269, 19/11/20).
Solicitudes hasta el 18/12

Orden de 12 de noviembre de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Científica Superior, opción Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional (BORM 269, 19/11/20).
Solicitudes hasta el 18/12

Orden de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias y los ejercicios de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia, para el turno de acceso libre (BORM 271, 21/11/20).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/