Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 19 de 2021

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 10 AL 14 DE MAIG DE 2021

DOGV núm. 9079 - Dilluns, 10 de maig de 2021


ORDRE 19/2021, de 5 de maig, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport generals, escala subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, APF-01-01, convocatòria 183/2018, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública ordinàries de 2017, 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 07/06

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 57/2021.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 59/2021.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 60/2021.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 61/2021.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 62/2021.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 63/2021.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 64/2021.


DOGV núm. 9081 - Dimarts, 11 de maig de 2021


ORDRE 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 41/2018, pertanyents al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 42/2018, pertanyents al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 97/2018, pertanyents al cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 98/2018, pertanyents al cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021, a les 11.00 hores


RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 115/2018, pertanyents al cos serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques, C2-04-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 116/2018, pertanyents al cos serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques, C2-04-01 torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el dia 5 de juny de 2021, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2021, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu i del sindicat que té la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat al Pacte de 22 de març de 2021, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a l'adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors de València.


DOGV núm. 9082 - Dimecres, 12 de maig de 2021


RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2021, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es resol el concurs per a la provisió de llocs de treball en els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses i en l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, convocat per la Resolució de 5 de novembre.

DOGV núm. 9083 - Dijous, 13 de maig de 2021


RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats, els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública.

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2021.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 21/2021, de 8 de març de 2021.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s'anul·la parcialment la Resolució del director gerent de data 19 de gener de 2021, per la qual es donava a conéixer la relació de persones que havien superat les proves selectives i estaven en disposició d'obtindre plaça en els processos selectius realitzats per la convocatòria per a la cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019.

DOGV núm. 9084 - Divendres, 14 de maig de 2021


RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'estima el recurs de reposició i s'exclou determinades persones de la llista d'admeses de la convocatòria 87/2018, pertanyents al cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, torn lliure general, corresponents a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ 318/2021, de 7 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 15, cap de la Unitat d'Anàlisi i Investigació II, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 1/2021.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 317/2021, de 7 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 9, cap del Servei de Sistemes d'Informació, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 2/2021.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Concursos Generalitat Valenciana 2021

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2021

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2020

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/468/2021, de 22 de abril, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 102, 12/05/21).

ORDEN HAP/469/2021, de 26 de abril, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 102, 12/05/21).

ILLES BALEARS


Decret 27/2021, de 10 de maig , de modificació de la disposició addicional primera del Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 061, 11/05/21).

Acord del Consell de Govern de 10 de maig de 2021 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 061, 11/05/21).  (2)

CANARIAS


Resolución de 30 de abril de 2021 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se actualiza el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 098, 13/05/21).

CASTILLA-LA MANCHA


EAR.-Resolución de 03/05/2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan acciones formativas incluidas en el Programa de Autoformación, dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021 (DOCM 89, 11/05/21).

CASTILLA Y LEÓN


RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de la Administración de la Comunidad  de Castilla y León, convocado por  Orden PRE/1267/2020, de 17 de noviembre y se fija la fecha para la realización del primer ejercicio (BOCYL 88, 10/05/21).

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Orden PRE/1271/2020, de 17 de noviembre (BOCYL 88, 10/05/21).

PAÍS VASCO


DECRETO 133/2021, de 4 de mayo, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública (BOPV 90, 10/05/21).

DECRETO 134/2021, de 4 de mayo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 90, 10/05/21).

EXTREMADURA


Orden de 6 de mayo de 2021 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la Consejería de Educación y Empleo (DOE 89, 12/05/21).

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2021 (DOE 89, 12/05/21).

GALICIA


EGAP.-RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021 por la que se convocan, con carácter extraordinario, actividades de formación continua para el personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico y de la Administración institucional (DOG 88, 11/05/21).

LA RIOJA


Resolución 671/2021, de 5 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se conceden y deniegan las Ayudas Sociales y al Estudio para el curso académico 2020/2021 (BOR 90, 10/05/21).

COMUNIDAD DE MADRID


Resolución de 24 de abril de 2021, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Especialidad de Ciencias Experimentales, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, se publica la relación definitiva de excluidos y se anuncia la celebración del primer ejercicio de la oposición (BOCM 110, 10/05/21).

Orden 1021/2021, de 27 de abril, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se establecen los criterios generales que han de regir las convocatorias del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid y del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM 111, 11/05/21).

Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 21 de abril de 2021, de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid (2021-2024) (BOCM 112, 12/05/21).

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid (2021-2024) (BOCM 112, 12/05/21).

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba y publica la relación de importes individualizados de las ayudas sociales correspondiente a la distribución del Fondo para el año 2020, establecido en el Convenio Colectivo Único para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid y en el Acuerdo Sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid correspondientes a los años 2018-2020 (BOCM 114, 14/05/21).

REGIÓN DE MURCIA


Decreto 95/2021, de 6 de mayo, por el que se modifica el Decreto 43/2021, de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes (BORM 105, 10/05/21).

Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, opción Analista de sistemas de la administración publica regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 105, 10/05/21).

Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM 105, 10/05/21).

Orden de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden 17 de marzo de 2021, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas y se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Delineación de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 105, 10/05/21).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 1112/2021, de 19 abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de veintiocho plazas del puesto de trabajo de Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 108, 10/05/21).

RESOLUCIÓN 1146/2021, de 19 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ocho plazas del puesto de trabajo de Ingeniero Industrial, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 108, 10/05/21).
Sol·licituds fins al 09/06

RESOLUCIÓN 1147/2021, de 19 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de diez plazas del puesto de trabajo de Técnico de Hacienda, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 108, 10/05/21).
Sol·licituds fins al 09/06

DECRETO FORAL 35/2021, de 5 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON  111, 13/05/21).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/