Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 48 de 2023

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials - setmana 48 de 2023

DOGV núm. 9733 - Dilluns, 27 de novembre de 2023


Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Subdirecció d'informatius No Diaris i se'n fa pública la convocatòria.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2023, de la directora de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al lloc de treball de l'IVAM número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de muntatge, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019, convocatòria 24/2021. Convocatoria 24/2021.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2023, de la directora de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries, del lloc convocat número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de muntatge, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019. Convocatòria 24/2021.

Institut Valencià de Cultura.-RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses en el procés de cobertura per a la provisió com a personal laboral fix del lloc de treball número 12 de l'IVC, cap de la Secció de Gestió Administrativa, grup A, per concurs obert a altres administracions públiques.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d'electrònica, C2-03-06, convocatòria 82/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de llanterneria, C2-03-07, convocatòria 83/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de mecànica, C2-03-08, convocatòria 84/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de pintura, C2-03-09, convocatòria 85/2021.


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 22/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/2023, pertanyents al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre de 2023, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 55/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de desembre de 2023.

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les perones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 55/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 152/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 153/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de desembre de 2023.

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 33/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos i escales del subgrup A1, sector administració general i especial, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places que preveu l'annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 34/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos i escales pertanyents al subgrup A1, sector administració general i especial, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places previstes en l'annex III del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala psicologia, A1-07-02, corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de 2017 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per Resolució de 25 de gener de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball genèrics en els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana.

DOGV núm. 9734 - Dimarts, 28 de novembre de 2023


RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques, C2-04-01, convocatòria 86/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de serveis auxiliars d'infraestructura i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, convocatòria 87/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria, C2-05-01, convocatòria 88/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina, C2-05-02, convocatòria 89/2021.

RESOLUCIÓ del 23 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos C1-01, C1-03, C1-04, C1-07, C1-12, C1-13, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020/2021 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 27 de novembre del 2023, de la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits, convocatòries 1, 2 i 3/2022, convocades per la Resolució de 20 de desembre del 2022 (DOGV núm. 9618 de 15.06.2022), de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE).-RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual se substitueixen persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció en diverses proves selectives de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències.

RESOLUCIÓ de 13 de noviembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa, per la qual s'estableix la composició i el funcionament de la Comissió Mixta de Mediació en els conflictes relatius a les condicions de treball del personal gestionat per la Direcció General de Funció Pública que presta serveis en centres docents públics no universitaris.

DOGV núm. 9735 - Dimecres, 29 de novembre de 2023


RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, convocatòria 90/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala governants/subgovernants, C2-05-04, convocatòria 91/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de laboratori, C2-07-01, convocatòria 92/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar d'inspecció de pesca marítima, C2-07-02, convocatòria 93/2021.


RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/2022, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos superior facultatiu, escala superior facultativa d'estadística (A1-04-13), corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Institut Valencià d'Investigacions Agràries.-RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual es convoca l'oferta pública de 14 places d'este organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d'investigació.


DOGV núm. 9736 - Dijous, 30 de novembre de 2023


Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, del sotssecretari de Presidència per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en llocs de treball de tècnic o tècnica de comunicació (convocatòria CVMC 01/2022).

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, del sotssecretari de Presidència per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en llocs de treball de tècnic o tècnica en audiències (convocatòria CVMC 04/2022).

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, convocatòria 94/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 20203, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de serveis auxiliars de l'administració de justícia de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'autòpsia, C2-10-01, convocatòria 95/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C2, guarda d'espais naturals, convocatòria 111/2021.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de serveis auxiliars de la investigació científica de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar d'investigació de laboratori, C2-09-02, convocatòria 119/2021.

CORRECCIÓ de errades del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l'Administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria, i s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, de concessió d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9737 - Divendres, 1 de desembre de 2023


Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE).-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de maig de 2023, de la sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública es van designar les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució del procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits i de les proves selectives d'accés pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places previstes en els annexos de la Resolució de 27 de maig de 2022.

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, convocatòria 157/2021, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, per a cobrir les places que preveu l'annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, convocatòria 201/2021, torn lliure, persones amb diversitat intel·lectual, per a cobrir les places que preveu l'annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, convocatòria 204/2021, promoció interna, persones amb diversitat Intel·lectual, per a cobrir les places que preveu l'annex III del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

ACORD de 28 de novembre de 2023, del Consell, pel qual, per a l'exercici pressupostari 2024, queden subjectes a control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia, determinats expedients relatius a la carrera professional.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2021

Convocatòries OPE 2022

Convocatòries OPE 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2023

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2023

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2023

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de permisos i llicències de 2023


Borses EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA Comunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno (BOE 284, 28/11/23).

ILLES BALEARS


Decret 89/2023, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 a l’efecte del còmput administratiu (BOIB 164, 02/12/23).

Acord del Consell de Govern d’1 de desembre de 2023 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 164, 02/12/23).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 21/11/2023, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 227, 27/11/23).

CATALUNYA


RESOLUCIÓ EMT/3936/2023, de 14 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la modificació de l'article 36.11 (DOGC 9049, 27/11/23).

EUSKADI


RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2023, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan cursos de euskera para el segundo cuatrimestre del curso 2023-2024, tanto para el personal de la Administración General e Institucional de Euskadi, como para el personal de los entes públicos con convenio de colaboración actualizado con el IVAP (BOPV 226, 27/11/23).

EXTREMADURA


Resolución de 13 de noviembre de 2023, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 228, 28/11/23).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2023 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 23 de noviembre de 2023, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia (DOG 227, 29/11/23).

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2023, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 23 de noviembre de 2023, por el que se actualizan los importes de las dietas por razón del servicio en territorio nacional para gastos por alojamiento y manutención y de la indemnización por uso de vehículo particular para el personal empleado público de la Xunta de Galicia (DOG 229, 01/12/23).

LA RIOJA


Resolución 1023/2023, de 27 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, por la que se propone el abono del cuarto trimestre de las Ayudas Sociales y al Estudio para el curso académico 2022/2023 (BOR 238, 28/11/23).

Resolución 987/2023, de 27 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de la Escala Sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial (Farmacéutico) (BOR 239, 29/11/23).

COMUNIDAD DE MADRID


Orden 2780/2023, de 10 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo C1 (BOCM 283, 28/11/23).

Decreto 261/2023, de 29 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Digitalización (BOCM 285, 30/11/23).

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 24 de noviembre de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, complementaria de la Orden de 27 de octubre de 2023, de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas y se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Medicina Familiar y Comunitaria de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital (BORM 276, 29/11/23).

Orden de 24 de noviembre de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 277, 30/11/23).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/