Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 7 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DE L'11 AL 15 DE FEBRER DE 2019

DOGV núm. 8483 - Dilluns, 11 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es disposa l'exclusió de l'aspirant Paula Lagarto de la Serna, de les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector d'administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 17/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8485 - Dimecres, 13 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial. Convocatòria 15/2015, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, i convocatòria 16/15, torn de promoció interna.

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial. Convocatòria 15/2015, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, i convocatòria 16/15, torn de promoció interna.

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es proveeix un lloc de treball anunciat per la convocatòria 104/2018, Resolució de 13 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública.

DOGV núm. 8486 - Dijous, 14 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-Convocatòria per a la constitució de diverses borses de treball per a efectuar la contractació laboral temporal de capatassos o capatasses forestals i de conservació del medi natural i de peons operaris o peones operàries per a treballs forestals i de conservació del medi natural.

DOGV núm. 8487 - Divendres, 15 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 1/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 2/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 3/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 4/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 5/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 6/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 7/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 10/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), convocatòria número 11/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 12/2019.

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Cooperació i Solidaritat, convocatòria número 13/2019.

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal.

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment del II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat.

Sindicatura de Comptes.-ACORD de 8 de febrer de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'acorda proveir el lloc de treball número 98 de l'RLT de la institució, tècnic o tècnica d'administració electrònica i aplicacions corporatives, subgrup A1, sector administració general, convocat per Acord de 29 d'octubre de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes.

més coses


Circular 2/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de les falles de l'any 2019

Circular 3/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la magdalena de l'any 2019

Circular 1/2019, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies addicionals de permís a gaudir durant l'any 2019

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016


Acord Pla d'estabilitat en l'ocupació pública 2017-2020


Revisa't la nòmina 2019


Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l'aplicació de l'increment horari en llocs adscrits a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Pactes de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d?educació infantil, especial i fisioterapeuta


ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, sobre regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat    (Modificació)


ORDRE 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat

DECRET 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l?administració del Consell

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell

DECRET 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell

DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana


DECRET 224/2018, de 14 de desembre de 2018, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a l'Administració de la Generalitat

DECRET 210/2017, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat

DECRET 96/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2016 per a l'Administració de la Generalitat


DECRET 219/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat


ACORD de 19 de maig de 2017, del Consell, de ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública i CIVE sobre règim temporal de gaudi de la jornada reduïda de treball

ACORD de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de legislatura de la mesa general de negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016


LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions


Guia de les condicions de treball de l?Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Circular 7/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents a l'any 2018

Circular 5/2018, de 5 de juliol, de la Direcció General de Funció Pública, sobre els dies d'asumpts propis i de vacances corresponents a l'any de jubilació

Circular 3/2016, de 5 de desembre, de la Direcció General de Funció Pública, per la que s'establix l'ampliació del període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents l'any 2016

Circular 2/2016, de 29 de juny, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa de les mesures aprovades en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat

Circular 2/2015, de 24 de setembre, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions en relació al dia addicional per assumptes propis

Circular 2/2013 de 29 de maig, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual s'aclarixen determinats aspectes del permís de lactància

Circular 1/2013 de 10 de maig, de la Direcció General de la Funció Pública, sobre jornada, llicències i permisos del personal de l'Administració de la Generalitat


Borses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Tribunal de Cuentas.-Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los participantes en las pruebas selectivas previstas en la Oferta de Empleo Público del Tribunal de Cuentas para 2018 (BOE 37, 12/02/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra ?C?, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 1 de febrero.

ANDALUCÍA

Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica  el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 28, 11/02/19).

Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica  el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías (BOJA 29, 12/02/19).

Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (BOJA 31, 14/02/19).

Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (BOJA 31, 14/02/19).

ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2019, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se modifica  la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Ejecutiva de Agentes para la Protección de la Naturaleza y se señala lugar y fecha para la celebración del primer ejercicio (BOA 28, 11/02/19).

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2019, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Ayudantes Facultativos, Analistas de Laboratorio y se señala lugar y fecha para la celebración del primer ejercicio (BOA 32, 15/02/19).
La realización del primer ejercicio de la oposición, tendrá lugar el día 27 de marzo de 2019, a las 16:30 horas

PRINCIPADO DE ASTURIAS

IAAP.-Resolución de 11 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Titulado Grado Medio: Trabajador/a Social (Asistente Social y Técnico de Intervención), de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 28, 11/02/19).
Solicitudes hasta el 11/03

IAAP.-Resolución de 14 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Titulado Grado Medio (Educador) de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 28, 11/02/19).
Solicitudes hasta el 11/03

IAAP.-Resolución de 22 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Biólogo/a, de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 28, 11/02/19).
Solicitudes hasta el 11/03

CANARIAS

DECRETO 6/2019, de 4 de febrero, por el que se modifica  la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Hacienda (BOC 030, 13/02/19).

DECRETO 7/2019, de 4 de febrero, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Unidad del Parque Nacional del Teide delegada al Cabildo Insular de Tenerife (BOC 030, 13/02/19).

DECRETO 8/2019, de 4 de febrero, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal laboral de las unidades de los Parques Nacionales de la Caldera de Taburiente, Garajonay y Timanfaya, y de la Unidad de Coordinación de Parques Nacionales de la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (BOC 030, 13/02/19).

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 12/02/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 33, 15/02/19).

CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos (BOCYL 29, 12/02/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra ?D?, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 4 de febrero.

EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la realización del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2019 (DOE 29, 12/02/19).

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 32, 15/02/19).

LA RIOJA

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado (BOR 19, 02/19).

Corrección de error de las bases de la convocatoria para las pruebas selectivas para la provisión por el sistema de promoción interna horizontal de plazas vacantes del Cuerpo Subalterno de Administración General (BOR 20, 15/02/19).

COMUNIDAD DE MADRID

Corrección de errores de la Orden 2049/2018, de 6 de noviembre, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, especialidad de Psicología, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 36, 12/02/19).

ORDEN 191/2019, de 1 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Gestión, de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid (BOCM 39, 15/02/19).
Solicitudes hasta el 15/03

REGIÓN DE MURCIA

Orden de 5 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece la jornada y horario especial del personal perteneciente al Cuerpo de Agentes Medioambientales (BORM 38, 15/02/19).

EFIAP.-Orden de 6 de febrero de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el Plan de Formación del personal al servicio de la Administración Regional y Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019 (BORM 38, 15/02/19).

EFIAP.-Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueban las bases específicas y se convocan los programas y las acciones formativas integrantes del Plan de Formación del Personal al Servicio de la Administración Regional y Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2019 (BORM 38, 15/02/19).

NAVARRA

CORRECCIÓN DE ERRORES al Decreto Foral 4/2019, de 16 de enero, por el que se modifica la Plantilla Orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 32, 15/02/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/