Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 48 de 2021

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 29 DE NOVEMBRE AL 03 DE DESEMBRE DE 2021

DOGV núm. 9225 - Dilluns, 29 de novembre de 2021


RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'amplien les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, convocatòries 63/2018 i 64/2018.

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es constitueix la comissió de selecció A2-3-O, encarregada de l'elaboració i correcció de la part comuna en els exercicis de les proves selectives d'accés, mitjançant processos ordinaris, per als cossos/escales A2-17, A2-19 I A2-14-02, d'administració especial, de les convocatòries derivades de les ofertes d'ocupació pública de 2017, 2018 i 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es modifiquen les bases de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es modifiquen les bases de borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 9226 - Dimarts, 30 de novembre de 2021


Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de grafista, i se'n fa pública la convocatòria.

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 16 de novembre del 2021, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïx el lloc de treball número 1, anunciat en la convocatòria 2/2021.

DOGV núm. 9227 - Dimecres, 1 de desembre de 2021


RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 121/2021.

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 122/2021.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2021, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es convoca la provisió temporal, per comissió de serveis, d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial.

Institut Valencià de Cultura.-ESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2021, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca el procés selectiu per a la cobertura de la plaça de tècnic o tècnica mitjans en gestió cultural, mitjançant el procediment de promoció interna, entre el personal laboral fix de l'IVC, corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2019 d'aquesta entitat.

DOGV núm. 9228 - Dijous, 2 de desembre de 2021


RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de dirección, caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia, de l'administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió, tindrà lloc l’1 de febrer de 2022

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de novembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 121/2021.


DOGV núm. 9229 - Divendres, 3 de desembre de 2021


RESOLUCIÓ de correcció d'errades de la Resolució de 17 de novembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i de les entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2021

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2021

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2020

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2022 (BOE 287, 01/12/21).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes (BOPA 233, 03/12/21).

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se procede a la rectificación del error material en la Resolución de 14 de abril de 2021 por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2022 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 233, 03/12/21).

CANARIAS


DECRETO 120/2021, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021 (BOC 248, 03/12/21).

CANTABRIA


Decreto 98/2021, de 18 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (BOC 232, 02/12/21).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 24/11/2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2022 (DOCM 230, 30/11/21).

CATALUNYA


DECRET 387/2021, de 30 de novembre, de modificació del Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC 8556, 02/12/21).

DECRET LLEI 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària (DOGC 8556, 02/12/21).

RESOLUCIÓ INT/3497/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públics els temaris de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC 8553, 29/11/21).

RESOLUCIÓ PRE/3575/2021, de 30 de novembre, per la qual es modifica la base específica 1.1 del procés de selecció per proveir 21 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma (grup A, subgrup A1) (DOGC 8557, 03/12/21).

PAÍS VASCO


DECRETO 239/2021, de 23 de noviembre, de modificación del decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 242, 03/12/21).

EXTREMADURADecreto 129/2021, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Portavocía (DOE 230, 30/11/21).

Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 233, 03/12/21).

Orden de 26 de noviembre de 2021 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Educación y Empleo (DOE 233, 03/12/21).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en el Organismo Autónomo (DOE 233, 03/12/21).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de noviembre de 2021 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo del Fondo Gallego de Garantía Agraria (DOG 230, 30/11/21).

LA RIOJA


Resolución 1753/2021, de 25 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de la Escala Sanitaria del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de Administración Especial (Auxiliar de Enfermería) correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018, 2019 y 2020 (BOR 235, 30/11/21).
Solicitudes hasta el 03/01

Resolución 1715/2021, de 25 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Subalterno de Administración General correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018, 2019 y 2020 (BOR 237, 02/12/21).
Solicitudes hasta el 05/01

Resolución 1716/2021, de 1 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión por el sistema de Promoción Interna Horizontal de plazas vacantes del Cuerpo Subalterno de Administración General(BOR 237, 02/12/21).
Solicitudes hasta el 05/01

Resolución 3162/2021, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declara aprobada la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión por el sistema de promoción interna vertical de plazas laborales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes a la categoría profesional de Oficial 1ª de Oficio (Prevención y Extinción de Incendios) (BOR 238, 03/12/21).

COMUNIDAD DE MADRID


Ordenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal laboral en la Comunidad de Madrid (BOCM 284, 29/11/21).
Solicitudes hasta el 30/12

Ordenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en la Comunidad de Madrid (BOCM 285, 30/11/21).
Solicitudes hasta el 03/01

Ordenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en la Comunidad de Madrid (BOCM 286, 01/12/21).
Solicitudes hasta el 04/01

Ordenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan dos procesos selectivos para el acceso, por el sistema general de acceso libre y de promoción interna, en la Comunidad de Madrid (BOCM 287, 02/12/21).
Solicitudes hasta el 05/01

Ordenes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal funcionario para el ingreso en la Comunidad de Madrid (BOCM 288, 03/12/21).
Solicitudes hasta el 07/01

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 24 de noviembre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 2 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Vigilancia de Obras de la Administración Pública Regional (BORM 276, 29/11/21).
Solicitudes hasta el 30/12

Orden de 24 de noviembre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Laboratorio de la Administración Pública Regional (BORM 276, 29/11/21).
Solicitudes hasta el 30/12

Orden de 25 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción Geriatría (BORM 277, 30/11/21).

Asamblea Regional.-Reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia (BORM 279, 02/12/21).

Consejo Jurídico.-Modificación de la relación de puestos de trabajo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (BORM 280, 03/12/21).

Orden de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 280, 03/12/21).

NAVARRA


DECRETO FORAL 91/2021, de 17 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 261/2019, de 30 de octubre, por el que se crea el organismo autónomo Instituto Navarro de Administración Pública y se aprueban sus estatutos (BON 274, 02/12/21).

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA


Calendario de Fiestas Laborales de la Ciudad de Ceuta para el año 2022 (BOCCE 6150, 23/11/21).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/