Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 08 de 2021

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRER DE 2021

DOGV núm. 9025 - Dilluns, 22 de febrer de 2021


ORDRE 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos superior tècnic de l'administració de la Generalitat, A1-01, sector d'administració general, corresponent a l'OOP-2016.
Sol·licituds fins al 08/03

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos superior tècnic d'arquitectura, A 1-18, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP-2016.
Sol·licituds fins al 08/03

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector d'administració general, corresponent a l'OOP-2016.
Sol·licituds fins al 08/03

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, auxiliar de gestió C2-01-01, sector d'administració general, corresponent a l'OOP-2016.
Sol·licituds fins al 08/03

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de març de 2021

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9026 - Dimarts, 23 de febrer de 2021


RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració cultural, A1-21, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 171/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració cultural, A1-21, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 172/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, sector administració especial, torn lliure general, convocatòria 173/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 174/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 17 de febrer 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual el fa públic l'acord del Consell Rector pel qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball 32.706, en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, anunciat en la convocatòria número 10/2021, per Resolució de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública.


DOGV núm. 9027 - Dimecres, 24 de febrer de 2021


Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 000676/2020, a comparéixer en la via jurisdiccional.

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es concedeixen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat després de la pèrdua del dret a aquesta d'algunes persones beneficiàries, d'acord amb l'ordre establit en la borsa de reserva prioritzada constituïda per la Resolució de 26 de novembre de 2020.


DOGV núm. 9028 - Dijous, 25 de febrer de 2021


RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, torn d'accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 133/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 134/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 13/2021.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 14/2021.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 15/2021.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 16/2021.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 17/2021.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 18/2021.


RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 19/2021.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 20/2021.

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a diverses proves selectives.


DOGV núm. 9029 - Divendres, 26 de febrer de 2021


RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació la vacant número 34229, anunciada en la convocatòria número 2/2021 mitjançant la Resolució de 15 de gener de 2021.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Concursos Generalitat Valenciana 2021

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2020

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

Llocs de Treball

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍA


Corrección de errores del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019 (BOJA 39, 26/02/21).

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuaciones de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el BOJA de la presente resolución y que se celebren durante el año (BOJA 30, 15/02/21).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra "R", y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 10 de febrero.

ARAGÓN


ORDEN HAP/56/2021, de 3 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 39, 23/02/21).

ORDEN HAP/57/2021, de 3 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 39, 23/02/21).

Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa (BOA 39, 23/02/21).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


IAAP.-RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Coordinador Operador Especialista en Idiomas (112) del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) (BOPA 35, 22/02/21).
Solicitudes hasta el 23/03

ILLES BALEARS


Decret 14/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Gabinet de la Presidència (BOIB 026, 23/02/21).

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 mitjançant el qual s'esmena l'Acord del Consell de Govern de dia 15 de febrer de 2021 de modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 026, 23/02/21).

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 026, 23/02/21).

CASTILLA Y LEÓN


DECRETO 4/2021, de 18 de febrero, por el que se establece el marco para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 36, 22/02/21).

LEY 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas (BOCYL 39, 25/02/21).

LEY 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 (BOCYL 39, 25/02/21).

EXTREMADURA


RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la realización del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2021 (DOE 35, 22/02/21).

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021 (DOE 37, 24/02/21).

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en el Organismo Autónomo (DOE 38, 25/02/21).

GALICIA


LEY 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia (DOG 39, 26/02/21).

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 47, 26/02/21).

NAVARRA


DECRETO FORAL 9/2021, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 266/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia (BON 45, 26/02/21).

Cámara de Comptos.-RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de tres plazas vacantes de técnico/a de auditoría al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra (BON 45, 26/02/21).
Solicitudes hasta el 29/03

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA


Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 17 de febrero de 2021, relativo a la aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2021 (BOME extraordinario 11, 18/02/21).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/