Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 04 de 2020

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 20 AL 24 DE GENER DE 2020

DOGV núm. 8721 - Dilluns, 20 de gener de 2020


Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a l'oferta d'ocupació pública de 2019.

DOGV núm. 8724 - Dijous, 23 de gener de 2020


RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 54/2019, de 30 de setembre de 2019.

DOGV núm. 8725 - Divendres, 24 de gener de 2020


RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala de subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala de vigilants, les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriuen en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala de subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala de vigilants, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el 27 de gener de 2020, a les 10:00 hores

Notificació de 20 de gener de 2020, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justicia, en procediment d'emplaçament als interessats. Procediment abreujat núm. 160/2019.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOE 19, 22/01/20).

ANDALUCÍA


Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA 12, 20/01/20).

ARAGÓN


ORDEN HAP/1840/2019, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Economía, Planificación y Empleo (BOA 12, 20/01/20).

Servicio Aragonés de Salud.-RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 13, 21/01/20).
Solicitudes hasta el 21/02

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Junta General del Principado.-RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2020 en el ámbito de la Junta General del Principado de Asturias (BOPA 14, 22/01/20).

CANARIAS


Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrige error material en la base 15.2 de la Resolución que convoca pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados de la Comunidad Autónoma (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 8 de marzo de 2018 (BOC 013, 21/01/20).

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrige error material en la Resolución de esta Dirección General, que aprueba la relación del aspirante seleccionado en las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna horizontal y vertical, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Arquitectos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, y se le oferta puesto de trabajo (BOC 013, 21/01/20).

CANTABRIA


Decreto 2/2020, de 16 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica y las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte (BOC 14, 22/01/20).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 10/01/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes y de Bienestar Social (DOCM 16, 24/01/20).

CATALUNYA


Síndic de Greuges.-RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya (DOGC 8045, 20/01/20).

RESOLUCIÓ TSF/67/2020, de 10 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública Institut Català de la Salut (DOGC 8049, 24/01/20).

EUSKADI


Osakidetza-Servicio vasco de salud.-ACUERDO de 26 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueba la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza-Servicio vasco de salud para el año 2019, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo (BOPV 12, 20/01/20).

DECRETO 3/2020, de 21 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (personal eventual) (BOPV 16, 24/01/20).

EXTREMADURA


Corrección de errores del Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura (DOE 12, 01/01/20).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 13, 21/01/20).

Corrección de errores del Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (DOE 15, 23/01/20).

Corrección de errores del Decreto 165/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital (DOE 15, 23/01/20).

Corrección de errores del Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Portavocía (DOE 15, 23/01/20).

Corrección de errores del Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (DOE 15, 23/01/20).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 15, 23/01/20).

CORRECCIÓN de errores
del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (DOE 16, 24/01/20).

CORRECCIÓN de errores
de la Orden de 18 de diciembre de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Grupo I, Categoría Jefe de Sala, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 16, 24/01/20).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2020 por la que se establecen la fecha, la hora y el lugar para la realización del sorteo público al que se refiere el artículo 9 del Reglamento de selección de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 12, 20/01/20).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020 (DOG 13, 21/01/20).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOG 13, 21/01/20).

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, del tribunal nombrado para calificar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de la Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018, modificada por la Orden de 13 de marzo de 2018 por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del tercer ejercicio del proceso selectivo (DOG 14, 22/01/20).
El tercer ejercicio de la oposición tendrá lugar el 29 de enero de 2020, a las 16:30 horas

ORDEN de 14 de enero de 2020 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2020 (DOG 15, 23/01/20).

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en la agrupación profesional del personal funcionario subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado mediante la Orden de 4 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 68, de 9 de abril), por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 16, 24/01/20).
El segundo ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 28 de enero de 2020, a las 17:00 horas

LA RIOJA


Resolución de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que se aprueba el Plan de Formación del año 2020 (BOR 9, 24/01/20).

COMUNIDAD DE MADRID


Orden 1150/2019, de 16 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid (BOCM 18, 22/01/20).
Solicitudes hasta el 19/02

Corrección de errores de la Orden 1143/2019, de 16 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Jefe de Equipo, Grupo C, Subgrupo C1 (BOCM 19, 23/01/20).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 3521/2019, de 16 de diciembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Veterinario, una para la formación, en situación de servicios especiales, y otra para la contratación temporal (BON 16, 24/01/20).
Solicitudes hasta el 07/02

RESOLUCIÓN 3522/2019, 16 de diciembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Arquitecto, una para la formación, en situación de servicios especiales, y otra para la contratación temporal (BON 16, 24/01/20).
Solicitudes hasta el 07/02

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/