Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 38 de 2022

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 38 de 2022

DOGV núm. 9430 - Dilluns, 19 de setembre de 2022


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A2-21, convocatòries 160/2018 i 161/2018.

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, A2-31, sector administració especial, convocatòria 99/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació els llocs de treball anunciats en la convocatòria 78/2022 d'1 de juny de 2022.

DOGV núm. 9431 - Dimarts, 20 de setembre de 2022


RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 59/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial dels cossos A1-21 superior tècnic d'administració cultural i A2-15 superior de gestió en administració cultural de l'Administració de la Generalitat.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (concertino associat o associada, percussió, viola, violí I i violoncel), en torn lliure i mitjançant el sistema d'oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2021 i 2022.


DOGV núm. 9432 - Dimecres, 21 de setembre de 2022


DECRET 121/2022, de 16 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es disposa l'exclusió d'un aspirant, de les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 95/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en analítica de laboratori C1-06, sector administració especial, convocatòria 103/2018, torn lliure general, i convocatòria 104/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 6 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix el lloc de treball número 21025, anunciat en la convocatòria 97/2022, d'11 de juliol de 2022.

DOGV núm. 9433 - Dijous, 22 de setembre de 2022


RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual, com a conseqüència de la implantació de la nova oficina judicial, es resol definitivament el concurs específic per a la provisió de llocs de treball singularitzats per llengua valenciana del cos de tramitació processal i administrativa dels serveis comuns processals d'assumptes generals del partit judicial de València, per execució de la Sentència 30/2021 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/571/2022, a comparéixer en la via jurisdiccional.

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 24 de novembre de 2021, per la Resolució de 21 de febrer de 2022 i per la Resolució de 9 de maig de 2022, per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 9434 - Divendres, 23 de setembre de 2022


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 55, 56 i 57 conservador o conservadora de, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 83 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 18/2021.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2022

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022 (extraordinaria)

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2022


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Acuerdo de 9 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 22 de julio de 2022 sobre derechos y garantías sindicales de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (BOPA 181, 20/09/22).

CANTABRIA


Decreto 89/2022, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Educación y Formación Profesional (BOC 182, 21/09/22).

CASTILLA Y LEÓN


ORDEN PRE/1185/2022, de 12 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Agrícolas), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 181, 19/09/22).
Solicitudes hasta el 18/10

DECRETO 35/2022, de 22 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023 (BOCYL 185, 23/09/22).

CATALUNYA


Oficina Antifrau de Catalunya.-RESOLUCIÓ OAC/ADM/711/2022, de 9 de setembre, per la qual s'aprova la modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Oficina Antifrau de Catalunya (DOGC 8755, 19/09/22).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de estabilización para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros técnicos, especialidad de ingeniería técnica agrícola, convocado mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, de 17 de diciembre), por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 182, 23/09/22).

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros técnicos, especialidad de ingeniería técnica agrícola, convocado mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, de 17 de diciembre), por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 182, 23/09/22).

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de estabilización para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros técnicos, especialidad de ingeniería técnica forestal, convocado mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, de 17 de diciembre), por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 182, 23/09/22).

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros técnicos, especialidad de ingeniería técnica forestal, convocado mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, de 17 de diciembre), por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 182, 23/09/22).

LA RIOJA


Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja (BOR 183, 22/09/22).

COMUNIDAD DE MADRID


Decreto 101/2022, de 21 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas laborales para el año 2023 en la Comunidad de Madrid (BOCM 226, 22/09/22).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/