Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 26 de 2020

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 22 AL 26 DE JUNY DE 2020

DOGV núm. 8840 - Dilluns, 22 de juny de 2020


RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic i president de l'Agència Tributària Valenciana, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 18/2020 (DOGV 8753, de 03.03.2020).

DOGV núm. 8842 - Dimarts, 23 de juny de 2020


RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria 73/2019, de 10 de desembre de 2019.

DOGV núm. 8843 - Dijous, 25 de juny de 2020


Citació a les persones interessades en el procediment ordinari 2/000179/2020-PA a comparéixer en la via jurisdiccional.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍA


Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo del apartado IV, punto 5, del Plan de Incorporación Progresiva de la Actividad Presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2020 (BOJA extraordinario 40, 23/06/20).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


DECRETO 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA 121, 24/06/20).

CASTILLA Y LEÓN


CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León (BOCYL 125, 23/06/20).

CATALUNYA


RESOLUCIÓ TSF/1397/2020, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del VII Conveni únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79000692011994) (DOGC 8160, 23/06/20).

PAÍS VASCO


DECRETO 77/2020, de 16 de junio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 122, 23/06/20).

EXTREMADURA


Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el organismo autónomo (DOE 120, 23/06/20).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo (DOE 121, 24/06/20).

ORDEN de 19 de junio de 2020 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Educación y Empleo relativa al Conservatorio Profesional de Música de Don Benito (DOE 122, 25/06/20).

ORDEN de 19 de junio de 2020 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda (DOE 122, 25/06/20).

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 16 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 142, 22/06/20).

Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020 (BORM 145, 25/06/20).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/