Resum del DOGV - setmana 16 de 2024

  informa


Resum del DOGV - setmana 16 de 2024

DOGV núm. 9828 - Dilluns, 15 d'abril de 2024


RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 143/2021, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 de maig de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 147/2021, pertanyents al cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 de maig de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 150/2021, pertanyents al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, A2-31, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 de maig de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 155/2021, pertanyents al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 de maig de 2024, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 193/2021, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 de maig de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 7/2022, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, i convocatòria 8/2022, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 22 d'abril de 2024.

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 7/2022, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, i convocatòria 8/2022, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

Institut Valencià de Serveis Socials.-Anunci de la resolució de nomenament de l'òrgan tècnic de selecció de l'IVASS.

DOGV núm. 9829 - Dimarts, 16 d'abril de 2024


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 28 de març de 2024, la Gerència del Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM, núm. 107 auditor/a intern/a, corresponent al torn de promoció interna de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2020, convocatòria 3/2023.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 317, de 27 de març de 2024, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 38, lletrat o lletrada, i s'aproven les bases que regixen la convocatòria LD 3/2024.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s'anuncia l'anul·lació del procés selectiu per a la cobertura dels llocs de treball de manteniment que integren les ofertes d'ocupació pública corresponents als anys 2018, 2021 i 2022.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 63/2024.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), convocatòria número 64/2024.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 65/2024.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 66/2024.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, convocatòria número 67/2024.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 68/2024.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 69/2024.

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2024, de la sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es proveïx pel sistema de lliure designació el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 25/2024.

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2024, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per la qual es proveïxen pel sistema de lliure designació les vacants anunciades per la convocatòria número 36/2024, de 20 de febrer de 2024.


DOGV núm. 9830 - Dimecres, 17 d'abril de 2024


CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 1/2024, de 2 d'abril, del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, per la qual es desplega el Decret 186/2023, de 17 d'octubre, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 3 d'abril de 2024, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d'obra, APF-06-07, convocatòria 33/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 9831 - Dijous, 18 d'abril de 2024


RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, de l'agrupació de llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial d'ajudant de residència/serveis, APT-APF-04, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 i les ofertes d'ocupació pública d'estabilització de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 9832 - Divendres, 19 d'abril de 2024


DECRET 10/2024, de 12 d'abril, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nivell administratiu de la Presidència de la Generalitat.

ORDRE 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de prefectures, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines), de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es detrau de la convocatòria 63/2024, de lliure designació, en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, el lloc 33676.

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 65/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 66/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat.
El dia 25 d'abril de 2024, a les 11.00 hores, queden convocades totes les persones aprovades en la convocatòria 66/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional: de Pelegrí Josep Garrido Rubio, número d'ordre 1, a María Isabel Serrano March, número d'ordre 88.
El dia 29 d'abril de 2024, a les 11.00 hores, queden convocades totes les persones aprovades en la convocatòria 65/18, torn lliure i persones amb diversitat funcional: d'Ángel Caro Atiénzar, número d'ordre 87, a Néstor Muñoz Boronat, número d'ordre 183.


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la directora de l'Institut Valencià d'Art Modern, per suplència (Resolució de 06.07.2023), per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al lloc de treball de l'IVAM número 46, registradora o registrador, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021, convocatòria 4/2022.

Sindicatura de Comptes.-RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2024, del síndic major, per la qual s'ordena publicar l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 10 d'abril de 2024, relatiu a la relació definitiva amb les aspirants que han superat el concurs oposició convocat per a cobrir dues places d'administratiu o administrativa, subgrup C1, convocatòria 07/OPO2022.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2021

Convocatòries OPE 2022

Convocatòries OPE 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2024

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2024

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2024

Oferta Ocupació Pública de 2023

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de permisos i llicències de 2024


Borses EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA 


03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org