Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 20 de 2022

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 20 de 2022

DOGV núm. 9340 - Dilluns, 16 de maig de 2022


RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 44/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-03 treballador o treballadora social de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial de l'escala A2-16-05 terapeuta ocupacional de l'Administració de la Generalitat.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual cosa s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d'accés i es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de servei, corresponent al torn lliure de l'oferta de treball públic de l'IVAM de 2021, convocatòria 4/2021.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual cosa s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d'accés i es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 90, tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l'oferta de treball públic de l'IVAM de 2018, convocatòria 5/2021.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual cosa s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d'accés i, es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d'auxiliars de servei corresponent al torn lliure de l'oferta de treball públic de l'IVAM de 2018, convocatòria 6/2021.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual cosa s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d'accés i es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l'oferta de treball públic de l'IVAM de 218, convocatòria 2/2021.


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual cosa s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d'accés i es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, pera les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l'oferta de treball públic de l'IVAM de 2018. Convocatòria 3/2021.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir el lloc de trombó principal, mitjançant el procediment de promoció interna, entre el personal indefinit de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'entitat de 2019.

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es concedeixen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat després de la pèrdua del dret a aquesta d'algunes persones beneficiàries, d'acord amb l'ordre establit en la borsa de reserva prioritzada constituïda per la Resolució de 24 de novembre de 2021.


DOGV núm. 9341 - Dimarts, 17 de maig de 2022


RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de mines de l'Administració de la Generalitat, A1-13, sector administració especial, convocatòria 109/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos APF-05-02, convocatòries 138/2018 i 139/2018.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos C1-03, convocatòries 22/2019 i 23/2019.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista de persones admeses per a les proves selectives d'accés, es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici de les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fixe en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l'oferta de treball públic de l'IVAM de 2018, convocatòria 7/2021.

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 43/2022, de 28 de març de 2022.

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació les vacants anunciades per la convocatòria número 54/2022, de 4 d'abril de 2022.

DOGV núm. 9342 - Dimecres, 18 de maig de 2022


CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 3/2022, de 22 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desenvolupa el Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Sindicatura de Comptes.-ACORD d'11 de maig de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el concurs oposició convocat per a cobrir, mitjançant torn lliure, una plaça de traductor o traductora correctors, subgrup A1, sector administració especial. Convocatòria 04/2019.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en pesca marítima de l'Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en pesca marítima de l'Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9343 - Dijous, 19 de maig de 2022


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 34/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'advocats i advocades de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 170/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudica destí en el cos C1-13 agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 15/2015, en execució de la Sentència 401/2021, de 26 de maig, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos C1-13, agents mediambientals de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb discapacitat, convocatòria 15/2015, en execució de la Sentència 401/2021, de 26 de maig, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 40/2022, de 28 de març, de 2022.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000459/2021, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València, a comparéixer en la via jurisdiccional.


DOGV núm. 9344 - Divendres, 20 de maig de 2022


RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, per la qual es corregeix la Resolució de 2 de març de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es resol definitivament el concurs de trasllat per a places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia, anunciat per la Resolució de 30 de setembre de 2021.

Sindicatura de Comptes.-CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 23 de març de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 111, cap del Departament de Gestió Econòmica, subgrup A1. Convocatòria P/01/2022.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d'Estratègia i Modernització de LABORA (número 02/2022).

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022. de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral de LABORA número 03/2022.

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball d'ESPAI LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació (número 04/2022).

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de les direccions territorials de LABORA a Alacant, Castelló i València (número 05/2022).


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2022

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2020

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2022


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de abril de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, y se señala fecha y lugares de celebración (BOA 95, 19/05/22).


PRINCIPADO DE ASTURIAS


Sindicatura de Cuentas.-Acuerdo de 5 de mayo de 2022, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias para 2022 (BOPA 96, 20/05/22).

CANTABRIA


Decreto 43/2022, de 12 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022 (BOC 95, 18/05/22).

Decreto 44/2022, de 12 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal para el año 2022, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOC 95, 18/05/22).

Decreto 45/2022, de 12 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal de carácter excepcional para el año 2022, en aplicación de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOC 95, 18/05/22).

CASTILLA Y LEÓN


ORDENES PRE, de 28 de abril, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 92, 16/05/22).
Solicitudes hasta el 13/06

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/350/2022, de 12 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 96, 20/05/22).

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/355/2022, de 12 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 96, 20/05/22).

EUSKADI


IVAP.-RESOLUCIÓN de 2 de mayo 2022, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan cursos de euskera de verano de 2022 para el personal de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 93, 16/05/22).

LEY 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco (BOPV 97, 20/05/22).

EXTREMADURA


Orden de 10 de mayo de 2022 por la que se modifican puntualmente las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de Presidencia de la Junta (DOE 93, 17/05/22).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las áreas de salud del Organismo Autónomo (DOE 96, 20/05/22).

GALICIA


DECRETO 58/2022, de 15 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia (DOG 94, 16/05/22).

EGAP.-RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022 por la que se convocan los cursos correspondientes al primer semestre del Plan de formación del Servicio Público de Empleo de Galicia del año 2022 (DOG 95, 18/05/22).

LA RIOJA


Resolución 694/2022, de 13 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la formación de la lista de espera para la provisión temporal de plazas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes al Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Educador/a Discapacidad Psíquica) (BOR 93, 17/05/22).
Solicitudes hasta el 14/06

Decreto 20/2022, de 18 de mayo, por el que se regula la carrera horizontal del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos (BOR 96, 20/05/22).

REGIÓN DE MURCIA


Decreto del Presidente 16/2022, de 16 de mayo, por el que establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías (BORM 112, 17/05/22).

Orden de 12 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 112, 17/05/22).

Orden de 12 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 112, 17/05/22).

Decreto 59/2022, de 19 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias (BORM 115, 20/05/22).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 1086/2022, de 29 de abril, de la directora general de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dieciocho plazas del puesto de trabajo de Educador Social, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se corrige un error advertido en el anexo I de la convocatoria y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 95, 17/05/22).

DECRETO FORAL 30/2022, de 4 de mayo, por el que se modifican el Decreto Foral 89/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial y el Decreto Foral 265/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial (BON 96, 18/05/22).

LEY FORAL 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad (BON 97, 19/05/22).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/