Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 30 de 2021

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 26 AL 30 DE JULIOL DE 2021

DOGV núm. 9135 - Dilluns, 26 de juliol de 2021


Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl.-RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per la qual s'ordena la publicació de la relació de llocs de treball aprovada pel Consell de Direcció d'EVha en la sessió celebrada el 22 de juny de 2021.

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la directora general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, per la qual es publiquen els resultats provisionals en relació amb el procés de cobertura de llocs temporals, convocat mitjançant la Resolució d'11 de juliol de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, corresponents a la categoria d'auxiliar administratiu i auxiliar administrativa.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal en el Departament de Comptabilitat i Finances en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofia.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball, pel procediment d'urgència per a la contractació temporal en el Departament de Comptabilitat i Finances en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofia.

DOGV núm. 9136 - Dimarts, 27 de juliol de 2021


RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2021, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 63/2021, de 5 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeixen nou llocs de treball anunciats per la convocatòria 85/2021.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a les persones interessades en diversos recursos contenciosos administratius per a comparéixer en la via jurisdiccional.

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es concedeixen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat, després de la pèrdua del dret a aquelles d'algunes persones beneficiàries, d'acord amb l'ordre establit en la borsa de reserva prioritzada constituïda per la Resolució de 26 de novembre de 2020.

DOGV núm. 9137 - Dimecres, 28 de juliol de 2021


RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeixen set llocs de treball i es declaren deserts dos llocs de treball, anunciats per la convocatòria 84/2021.

DOGV núm. 9138 - Dijous, 29 de juliol de 2021


RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 12/2021, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-20 superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 de setembre de 2021

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 94/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-06 superior tècnic d'enginyeria informàtica, A1-14 superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica, i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 9139 - Divendres, 30 de juliol de 2021


RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l'àmbit de la Comunitat Valenciana que s'ofereixen als aspirants aprovats en les proves selectives per a ingrés en el cos de tramitació processal i administrativa de l'Administració de justícia, torn lliure, convocada per l'Ordre JUS/903/2019, de 9 d'agost.

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2021, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïx el lloc de treball número 5, anunciat en la convocatòria 1/2021.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 522/2021, de 8 de juliol, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial número 9, cap del Servei de Sistemes d'Informació (convocatòria LD 2/2021).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2021

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2021

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2020

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno (BOE 178, 27/07/21).

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de 5 de julio de 2021, por el que se ratifica el Acuerdo de 13 de abril de 2021, de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación (BOE 178, 27/07/21).

Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 (BOE 179, 28/07/21).

ANDALUCÍA


Parlamento de Andalucía.-Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Parlamento de Andalucía, por el que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de oposición libre, en el Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía (BOJA 143, 27/07/21).
Solicitudes hasta el 24/08

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan (BOJA 145, 29/07/21).

ARAGÓN


ORDEN HAP/890/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (BOA 159, 29/07/21).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Decreto 56/2021, de 29 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de tercera modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA 147, 30/07/21).

CASTILLA-LA MANCHA


Corrección de errores de la Resolución de 05/07/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (DOCM 141, 26/07/21).

Resolución de 22/07/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 143, 28/07/21).

Acuerdo de 20/07/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de personal directivo profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 144, 29/07/21).

CASTILLA Y LEÓN


RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Obras Públicas), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Orden PRE/45/2021, de 19 de enero, y se fija la fecha para la realización del primer ejercicio (BOCYL 145, 28/07/21).

CATALUNYA


DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC 8467, 28/07/21).

PAÍS VASCO


DECRETO 187/2021, de 27 de julio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 152, 30/07/21).

GALICIA


DECRETO 111/2021, de 22 de julio, por el que se modifica el Decreto 215/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Empleo e Igualdad (DOG 143, 28/07/21).

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la exposición de los listados provisionales de ayudas aprobadas y denegadas con arreglo a los criterios de reparto del fondo de acción social del ejercicio económico 2020, relativos a la ayuda para la atención de personas con discapacidad para el personal de la Administración de la Xunta de Galicia (DOG 145, 30/07/21).

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 29 de julio de 2021, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo (DOG 145, 30/07/21).

LA RIOJA


Resolución 962/2021, de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno, de 21 de julio, por el que se aprueba el acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo para el personal dedicado a la guardería forestal (BOR 145, 26/07/21).

Resolución 1799/2021, de 22 julio, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declara aprobada la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para la provisión por el sistema de promoción interna, de una plaza laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondiente a la categoría profesional de Operador de Máquina (BOR 146, 27/07/21).

Decreto 45/2021, de 28 de julio, por el que se regula el teletrabajo para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos (BOR 148, 29/07/21).

Corrección de error en el Decreto 45/2021, de 28 de julio, por el que se regula el teletrabajo para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos (BOR 149, 30/07/21).

REGIÓN DE MURCIA


Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia (BORM 174, 30/07/21).

NAVARRA


DECRETO FORAL 60/2021, de 30 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 173, 26/07/21).

DECRETO FORAL 64/2021, de 14 de julio, por el que se aprueba una oferta parcial de empleo público en el Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 174, 27/07/21).

DECRETO FORAL 65/2021, de 14 de julio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 174, 27/07/21).

DECRETO FORAL 67/2021, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior (BON 174, 27/07/21).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/