Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 12 de 2023

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials - setmana 12 de 2023

DOGV núm. 9557 - Dilluns, 20 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general número 123/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-21 superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 38/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 42/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 46/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 47/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, convocatòria 75/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, convocatòria 2/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, convocatòria 33/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió de promoció lingüística de l'Administració de la Generalitat, A2-03, convocatòria 34/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, convocatòria 35/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/2022, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure, convocatòria 22/2022, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual a conseqüència de la implantació de la Nova Oficina Judicial es resol definitivament el concurs específic de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball singularitzat per valencià, del cos de tramitació processal i administrativa en la Fiscalia de Àrea Benidorm-Dénia, a la localitat de Benidorm, per execució de la sentència 728/2021, de la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-ACORD de 22 de febrer de 2023, del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, pel qual s'aproven les bases i el programa que han de regir la convocatòria dels processos selectius, pel sistema d'oposició, de les places de lletrats i lletrades, incloses en l'oferta d'ocupació pública per a 2023, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca una oposició per a la provisió de dues places del cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu.


DOGV núm. 9558 - Dimarts, 21 de març de 2023


ORDRE 1/2023, de 9 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica l'Ordre 4/2021 de 4 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es desplega el Decret 171/2020, de 30 d'octubre, de Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/2018, torn lliure general, i convocatòria 62/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/2018, torn lliure general, i convocatòria 62/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 105/2018, torn lliure general, i convocatòria 106/2018. torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic de fons documentals, A2-04-02, convocatòria 36/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A2-05, convocatòria 37/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat, A2-08, convocatòria 38/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, convocatòria 39/21.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de modificació de l'annex de la Resolució de 9 de març de 2023, per la qual nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d'administració A1-01 les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 3/22, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'administració de la Generalitat (correspondència Llei 10/2010 LOGFPV, de 19 de juliol, A1-01).

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del gerent del Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, es fan públiques la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm. 77, tècnic o tècnica d'atenció al públic, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 22/2021.

Institut Valencià de Cultura.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de data 23 de desembre, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca el procés de selecció per a l'ingrés com a personal laboral fix en els llocs de treball núm. 183 i 186 de l'IVC, taquiller o taquillera ordenances, corresponents al procés d'estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, de l'oferta d'ocupació pública del 2022 de l'entitat esmentada.


DOGV núm. 9559 - Dimecres, 22 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l'Administració de la Generalitat, A2-10, convocatòria 40/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, convocatòria 41/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, convocatòria 42/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, A2-14, convocatòria 43/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació de la data de presa de possessió del concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar administratiu de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc l'1 de juny de 2023.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix el lloc de treball número 40340, anunciat en la convocatòria 6/2023, de 18 de gener de 2023 (DOGV 9520, 26.01.2023).

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial anunciat en la convocatòria número 151/2022, de 22 de desembre, de 2022.


DOGV núm. 9560 - Dijous, 23 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 13 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, convocatòria 21/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 22/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, convocatòria 44/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A2-15, convocatòria 45/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració dels serveis socials, A2-16-01, convocatòria 46/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, convocatòria 48/21.

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designants per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòries 142/2018 i 143/2018, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9561 - Divendres, 24 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 15/2023, de 31 de gener (DOGV 9527, 06.02.2023).

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 152/2022, de 22 de desembre de 2022.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala terapia ocupacional, A2-16-05, convocatòria 49/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, convocatòria 50/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, convocatòria 51/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, convocatòria 52/21.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 66/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A2-01 superior de gestió, C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/2018, torn lliure general, i convocatòria 118/2018 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/2018, torn lliure general, i convocatòria 118/2018 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/2018, torn lliure general, y convocatòria 30/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/2018, torn lliure general, i convocatòria 30/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Turisme Comunitat Valenciana.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de noviembre, de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir els llocs previstos en l'oferta pública d'ocupació (OPE) de 2022 de l'entitat, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d'administració A1-01, en la convocatòria 3/2022, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'administració de la Generalitat (correspondència Llei 10/2010 LOGFPV, de 19 de juliol, A1-01).més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2022

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Concursos Generalitat Valenciana 2023

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2023

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022 (extraordinaria)

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de permisos i llicències de 2023


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA Comunitats Autònomes

ARAGÓN


RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2023, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales Ramas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada y se señala fecha y lugares de celebración (BOA 54, 20/03/23).

ORDEN HAP/289/2023, de 21 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales (BOA 58, 24/03/23).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Ley del Principado de Asturias 2/2023, de 15 de marzo, de Empleo Público (BOPA 58, 24/03/23).

ILLES BALEARS


Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2023 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 036, 21/03/23).

CATALUNYA


RESOLUCIÓ PRE/922/2023, de 20 de març, per la qual es comunica la realització del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2023 (DOGC 8879, 21/03/23).

GALICIA


LEY 1/2023, de 14 de marzo, de medidas sobre el régimen jurídico del personal al servicio del Valedor del Pueblo y del Consejo de Cuentas (DOG 55, 20/03/23).

LEY 2/2023, de 14 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia (DOG 55, 20/03/23).

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2023, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros técnicos, especialidad de ingeniería técnica forestal, convocado mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, de 17 de diciembre), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del tercer ejercicio del proceso selectivo (DOG 56, 21/03/23).

EGAP.-RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2023 por la que se convocan las actividades formativas para el personal al servicio de la Administración de justicia de Galicia (DOG 59, 24/03/23).

COMUNIDAD DE MADRID


Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos que se celebren durante el año 2023 (BOCM 69, 22/03/23).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra “M”, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 14 de marzo.

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 20 de marzo de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, por la que se hace pública la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, Sector Administración y Servicios (BORM 69, 24/03/23).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 823/2023, de 3 de marzo, de la directora general de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de cincuenta y tres plazas del puesto de trabajo de bombero, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 56, 20/03/23).
Solicitudes hasta el 19/04

DECRETO FORAL 15/2023, de 1 de marzo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 60, 24/03/23).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/