Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 24 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 10 AL 14 DE JUNY DE 2019

DOGV núm. 8566 - Dilluns, 10 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior tècnic d'enginyeria de muntanyes A1-17, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP-2015.
Sol·licituds fins al 25/06

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 35/2019.

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 36/2019.

DOGV núm. 8567 - Dimarts, 11 de juny de 2019


Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal de tècnics i tècniques de maquinària en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía.

DOGV núm. 8568 - Dimecres, 12 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d'administració especial, de direcció, cap de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

DOGV núm. 8569 - Dijous, 13 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica A1-06, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP-2015.
Sol·licituds fins al 28/06

DOGV núm. 8570 - Divendres, 14 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball pel procediment d'urgència per a la contractació temporal de tècnics o tècniques de maquinària en la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia.

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.-RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent, i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals Informàtica i Comunicacions, Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/599/2019, de 20 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 110, 10/06/19).

ORDEN HAP/600/2019, de 22 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (BOA 110, 10/06/19).<

ORDEN HAP/617/2019, de 6 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 21 de mayo de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (BOA 113, 13/06/19).

ORDEN HAP/618/2019, de 6 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de varios Departamentos (BOA 113, 13/06/19).

IAAP.-RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca un curso de formación correspondiente al Plan de Formación del año 2019 (BOA 113, 13/06/19).

DECRETO 85/2019, de 4 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 114, 14/06/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


ACUERDO de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (BOPA 110, 10/06/19).

ACUERDO de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el encuadramiento de las experiencias adquiridas en puestos de trabajo con carácter previo a la asignación de los mismos a sectores y subsectores por la Relación de Puestos de Trabajo (BOPA 110, 10/16/19).

Servicio de Salud del Principado de Asturias.-Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca concurso-oposición para el acceso a 21 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Lavandera del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 114, 14/06/19).
Solicitudes hasta el 12/07

Servicio de Salud del Principado de Asturias.-Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca concurso-oposición para el acceso a 13 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Planchadora del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 114, 14/06/19).
Solicitudes hasta el 12/07

ILLES BALEARS


Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 078, 13/06/19).

CANARIAS


Parlamento de Canarias.-RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias (BOC 110, 11/06/19).

Parlamento de Canarias.-RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2019, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Reglamento del Parlamento de Canarias: adaptación y ordenación sistemática (BOC 111, 12/06/19).

CATALUNYA


ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 (DOGC 7897, 14/06/19).

ORDRE TSF/117/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019 (DOGC 7897, 14/06/19).

EXTREMADURA


Corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Rector del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector, adoptado en su reunión de 22 de abril de 2019, por el que se modifica puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) (DOE 113, 13/06/19).

GALICIA


DECRETO 60/2019, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2006, de 2 de marzo, por el que se regula el nombramiento de personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a funcionarios y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia (DOG 108, 10/06/19).

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de junio de 2019 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Hacienda (DOG 112, 14/06/19).


LA RIOJA


Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, por el sistema de promoción interna, de dos plazas laborales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes a la categoría profesional de Oficial 1ª Oficio (Cocina) (BOR 70, 12/06/19).
La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 24 de agosto de 2019, a las 16:00 horas

Resolución de 6 de junio de 2019 de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola) (BOR 71, 14/06/19).
Solicitudes hasta el 12/07

COMUNIDAD DE MADRID


ORDEN 1791/2019, de 30 de mayo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Especialidad de Prevención de Riesgos Laborales, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 137, 11/06/19).
Solicitudes hasta el 09/07

NAVARRA


DECRETOS FORALES de 5 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 114, 13/06/19).

EUSKADI


DECRETO 82/2019, de 4 de junio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 108, 10/06/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/


Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació