Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 41 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 7 A L'11 D'OCTUBRE DE 2019

DOGV núm. 8650 - Dilluns, 7 d'octubre de 2019


RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d'administració general, i A2-01, superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, del sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 48/2019, de 29 d'agost de 2019.

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, la vacant anunciada per la convocatòria número 49/2019, de 27 d'agost.

DOGV núm. 8652 - Dijous, 10 d'octubre de 2019


Ministeri de Justícia.-ORDRE JUS/982/2019, de 19 de setembre, per la qual es nomenen els tribunals qualificadors únics, els tribunals qualificadors delegats i les unitats de col·laboració dels processos selectius, pel sistema d'accés lliure, per a l'ingrés en els cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa.

DOGV núm. 8654 - Divendres, 11 d'octubre de 2019


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d'accés al cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 24/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 26/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020 (BOE 245, 11/10/19).

ANDALUCÍA


Decreto 573/2019, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía (BOJA 193, 07/10/19).

Decreto 572/2019, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA 193, 07/10/19).

ARAGÓN


ORDEN HAP/1291/2019, de 16 de septiembre, por la que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 198, 09/10/19).

ORDEN HAP/1294/2019, de 23 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 199, 10/10/19).

ORDEN HAP/1295/2019, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Presidencia del Gobierno (BOA 199, 10/10/19).


CANARIAS


DECRETO-ley 6/2019, de 10 de octubre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las Administraciones canarias (BOC 197, 11/10/19).

CANTABRIA


Orden EPS/1/2019, de 19 de agosto, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 165, 28/08/19).

CASTILLA-LA MANCHA


Acuerdo de 30/09/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo reservados al Personal Eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 199, 08/10/19).

Resolución de 04/10/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Bienestar Social (DOCM 200, 09/10/19).

EUSKADI


RESOLUCIÓN 89/2019, de 1 de octubre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueban las líneas de actuación dirigidas a promover el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos (BOPV 192, 09/10/19).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado mediante la Orden de 1 de marzo de 2018 por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del tercer ejercicio del proceso selectivo (DOG 191, 08/10/19).
El tercer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 23 de octubre de 2019, a las 14:30 horas

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2019, del tribunal nombrado para cualificar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas convocado por Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 194, 11/10/19).
El segundo ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 22 de octubre de 2019, a las 15:00 horas

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del tercer ejercicio del proceso selectivo (DOG 194, 11/10/19).
El tercer ejercicio de la oposición tendrá lugar el 17 de octubre de 2019, a las 16:00 horas

LA RIOJA


Decreto 16/2019, de 7 de octubre, de la Presidenta por el que se modifican las competencias de las consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el decreto 6/2019, de 29 de agosto, de la Presidenta (BOR 122, 09/10/19).

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial (Ingeniero Agrónomo) (BOR 123, 11/10/19).
La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 17 de enero de 2020, a las 17:00 horas

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 30 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, escala Científica Superior, opción Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 232, 07/10/19).
Solicitudes hasta el 05/11

Orden de 30 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Animación Social y Cultural de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 232, 07/10/19).
Solicitudes hasta el 05/11

Orden de 30 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación Física y Deporte de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 232, 07/10/19).
Solicitudes hasta el 05/11

NAVARRA


RESOLUCIÓN 2571/2019, de 12 de septiembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once plazas del puesto de trabajo de Educador Infantil, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 198, 07/10/19).
La celebración de la primera prueba de la oposición, tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas

RESOLUCIÓN 2724/2019, de 23 de septiembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ciento treinta y seis plazas del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 198, 07/10/19).
La celebración de la primera prueba de la oposición, tendrá lugar el día 1 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas

RESOLUCIÓN 2770/2019, de 30 de septiembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once plazas del puesto de trabajo de Vigilante de Carreteras, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 202, 11/10/19).
La primera prueba de la oposición tendrá lugar el día 9 de noviembre de 2019, a las 09:00 horas

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA


Calendario Laboral para el año 2020 (BOCCE 5927, 04/10/19).

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA


Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2019, relativo a el Calendario Laboral para el año 2020 (BOME 5692, 04/10/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/


Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació