Barems concursos de mèrits

Barems d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball

ORDRE 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8075, 03/07/17).

PDF

Sobre homologació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià

ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es deroguen alguns apartats de l'artide 4rt de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, sobre honologació i revalidació deis Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencia (DOGV 2651, 22/12/95).

PDF

Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. [modificació]

ORDRE de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats (DOGV 3544, 22/07/99).

PDF